Jaarverslag 2015

Het bestuur van de in 1985 opgerichte Stichting Wijkorganisatie Aldlân brengt hiermee verslag uit van haar werkzaamheden in 2015. De Stichting heeft als doel zoveel mogelijk cursussen en informatieve en ontspannende activiteiten voor de wijkbewoners te laten organiseren. De wijkorganisatie organiseert dus zelf niets. Alle activiteiten komen voort uit initiatieven van wijkbewoners.
Verder ondersteunt de Stichting wijk gebonden activiteiten. De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw en de activiteiten vrij toegankelijk zijn.

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd jaar. De activiteiten zijn gegroeid en steeds meer mensen wisten het wijkgebouw te vinden. Met name de jeugd was flink vertegenwoordigd. Daarmee kwam het bestuur er gelijk achter dat het succes ook een teleurstellende kant heeft. Namelijk de capaciteit van het wijkgebouw. Daarover meer onder het kopje “Big Society”.

In het verslagjaar heeft de wijkorganisatie afscheid genomen van de bestuursleden Jelly de Jong en Ellen Sienema. Daartegenover zijn Stephanie Borger-Tromp en Wouter Rusman in de medewerkersvergadering van mei 2015 met een meerderheid gekozen als nieuwe bestuursleden. Helaas heeft Stephanie Borger-Tromp zich al na een paar maanden op non-actief moeten stellen vanwege een flinke burn-out.

De samenwerking met diverse organisaties in de wijk zoals het wijkpanel, het sociaal wijkteam, Palet, Noorderbreedte, Erasmus enz. verliep goed. Met sommige partijen zou een wat regelmatiger overleg wat meer overeenstemming kunnen bieden. Maar dat zal zeker in 2016 worden geoptimaliseerd.
Dankzij het vernieuwende concept die de wijkorganisatie sinds 2011 hanteert, kunnen wijkbewoners aan uiteenlopende activiteiten deelnemen zoals Salsa Dance, een Bijencursus, Chinese les, Spaanse les, Kizomba, een haakclub en heel veel meer.

Aan het eind van het verslagjaar was het be­stuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Dhr. R.D. Hoek

Secretaris:
Dhr. P. Bootsma

Penn. Meester:
Mevr. S. Borger-Tromp

Algemeen lid:
Dhr. W. Rusman


Het uitvoerend secretariaat werd ook in 2015 verzorgt door dhr. R. Tielenburg. Datzelfde geldt voor dhr. Y. Offringa, die de centrale boekhouding deed.


2014
2015
Ingekomen Post:
192
137
Uitgaande Post:
44
15
Bestuursvergaderingen:
14
9GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS
2014
2015
Wijkgebouw per week:
813
917
Bezoekers Website per dag:
85
92
Pageviews Website per dag:
48
54

Hierin zijn niet meegeteld het aantal bezoekers bij eenmalige evenementen zoals de Sint Maarten-optocht die in 2015 ongeveer 300 deelnemertjes trok. Het Sinterklaasfeest werd met ruim 350 kleuters ook weer flink bezocht. Ook niet meegerekend zijn het aantal bezoekers dat werd getrokken door openbare belegde bijeenkomsten van o.a. politieke partijen, lezingen en informatieavonden. Naast het gevarieerde aanbod van activiteiten voor bewoners wordt het wijkgebouw ook gebuikt als stembureau voor diverse verkiezingen en door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten.  

Darten
Er waren in 2015 twee dartteams, namelijk "Kiek them come and go" en "de Salomonszegels". Zij spelen diverse dartwedstrijden in competitieverband via de Friese Dartbond. Iedere dinsdag speelt één van de twee teams thuis in het wijkgebouw een competitie met een ander team.

Kinderkleding / speelgoedbeurs
Het afgelopen jaar hebben de dames van de kinderkledingbeurs weer met veel plezierde 2 beurzen georganiseerd. Een zomerbeurs en een winterbeurs. De beide beurzen hebben € 218,50 voor de wijk in het laatje gebracht. 

Dames & Heren Kledingbeurs
In het verslagjaar was de belangstelling te weinig om  er een vervolg aan te geven. De inbreng van kleding was overigens wel voldoende. Maar de interesse om kleding te kopen liet te wensen over.

Bar en bediening
De ontmoetingsruimte in het wijkgebouw werd ook in 2015 regelmatig goed bezocht. En dat is hoofdzakelijk te danken aan een aantal enthousiaste barvrijwilligers die de wijkorganisatie rijk is. Want zonder mensen achter de bar kan een wijkgebouw niet algemeen toegankelijk zijn. Wijkbewoners, en met name de jongere jeugd, maken dan ook regelmatig gebruik van het wijkgebouw als ontmoetingsplaats. In de ontmoetingsruimte zijn dartborden aanwezig die door bezoekers dagelijks worden gebruikt om een potje vrij te darten.
Wegens werkzaamheden elders, heeft coördinator Bar en Bediening André Stoelwinder zijn taak overgedragen aan Mark Soethout. Samen met Ronnie Tielenburg runt hij het bargedeelte.

Jeugd
De jeugd heeft ook in het verslagjaar weer regelmatig gebruik gemaakt van wijkgebouw als ontmoetingsplek. En dat waren er fors meer dan in 2014. Aldlân heeft de laatste jaren een explosie aan kinderen moeten verwelkomen. En die weten altijd het wijkgebouw te vinden wanneer de leeftijd dat toe laat.  
De jeugd heeft in het verslagjaar erg veel aandacht opgeëist. In positieve zin, maar ook in negatieve zin. Ieder jaar lijkt het alsof bepaalde groepen zich helemaal niet meer kunnen vermaken, waardoor het gehang op straat vaak voor problemen gaat zorgen. Het hangen op zich is het probleem niet, maar de grote hoeveelheden rommel die ze achter laten en de vernielingen liegen er niet om. Met name in groepsverband kan het soms behoorlijk uit de hand lopen. En er is niks zo vermoeiend dan een stel pubers bij elkaar die dwars tegen alles in gaan.
De wijkorganisatie heeft in 2015 behalve de tieners ook de puberende jeugd een plek geboden in het wijkgebouw. Een eigen jeugdhonk waar ze tijdens de openingstijden konden poolen, gamen, of gewoon wat rond kunnen hangen. In de ontmoetingsruimte konden ze ook een potje darten, waar ze dagelijks gebruik van maakten. Dat hield een groot aantal aardig van de straat. Op de dinsdagavond, de woensdagmiddag en de donderdagavond waren er ook jongerenwerkers van Wellzo aanwezig. Daarnaast zijn deze ook regelmatig in de wijk te vinden om de jongeren te benaderen en in kaart te brengen. Al gauw trok het jeugdhonk ook veel jongeren uit andere wijken die een plekje zochten. Veelal konden deze jongeren niet terecht in hun eigen wijkgebouw, of werden ze zelfs geweerd. Behalve dat het wijkgebouw de grote aanloop van soms wel meer dan 30 jongeren niet aan kan, bleek daarnaast al gauw dat er geen of weinig waarde werd gehecht aan het aangeboden eigen plekje in het jeugdhonk. Vernielingen, troep en het respectloos omgaan met de spullen leidde er toe dat het bestuur genoodzaakt was om het jeugdhonk alleen nog open te stellen wanneer er begeleiding aanwezig was, dus alleen nog op dinsdag en donderdagavond en op de woensdagmiddag. Af en toe werd het nog eens op andere dagdelen geprobeerd om de jeugd toch de gelegenheid te geven om het jeugdhonk te gebruiken, met het verzoek om het leuk te houden. Maar zelfs dan werd het toch weer beloond met ongewenst gedrag en een grote puinhoop.
Hoe dan ook, de wijkorganisatie blijft zich inzetten voor de jeugd en zal altijd de deuren voor hen open houden om ze een plekje te geven. De wijkorganisatie is er op ingesteld dat ieder jaar de gezichten veranderen, maar het gedrag, de problemen, maar zeker ook de leukigheid van de jeugd hetzelfde blijft en ieder jaar weer opnieuw begint. Tenslotte ligt het soms intolerante gedrag vaak meer aan de opvoeding dan aan de jeugd zelf. 

Cursussen
De cursussen zijn ook in 2015 weer goed bezocht. Wijkbewoners konden o.a. gebruik maken van een cursus Tekenen/Schilderen, Yoga, TopFit, een Bijencursus, Chinese les, bloemschikken, keramiek,  en een computerinloop voor ouderen.

Kinderactiviteiten
Het organiseren van activiteiten hangt helemaal van vrijwilligers af. Helaas waren er na de zomervakantie geen (genoeg) vrijwilligers meer om een kinderdisco te organiseren, waardoor deze niet kon worden georganiseerd.
Met de lampionnenoptocht hebben maar liefst rond de 300 kindertjes meegelopen. De animo voor kinderactiviteiten is erg hoog in de wijk Aldlân. Maar die moeten dan wel worden georganiseerd door initiatiefnemers vanuit de wijk. De wijkorganisatie biedt dan graag alle ondersteuning met de middelen die zij tot hun beschikking hebben.

Sint Nicolaas intocht 
De Sinterklaas intocht was weer een groot succes. In 2013 is de oude traditie weer in ere hersteld en dat wordt zeer gewaardeerd door de wijkbewoners. En dat was ook in 2015 goed te merken. De intocht werd dan ook massaal bijgewoond. Natuurlijk is dat ook te danken aan een groep enthousiaste vrijwilligers die er weer een groot feest van hebben gemaakt..

Topfit
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras onder leiding van mevrouw J. Kazimier gehouden. Iedere woensdagmorgen doen een aantal  dames oefeningen om fit te blijven. Behalve de oefeningen is ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk. Hoewel de groep redelijk bezet is, is er altijd nog plaats voor een actieve wijkbewoonster.

Yoga
Helaas hebben de cursisten en de wijkorganisatie door een plotseling overlijden afscheid moeten nemen van Peter Foyer. Sinds de jaren tachtig gaf hij in het wijkgebouw met veel enthousiasme les in Yoga. Veronica Aukes heeft het in september van hem over genomen. De lessen worden door een stabiele vaste groep iedere donderdagochtend bezocht.

Computerinloop Senioren
De inloop is in het verslagjaar gestart met de 2 groepen die na de zomer van 2014 waren begonnen. Het grote beeldscherm aan de wand blijkt een enorme aanwinst te zijn en wordt veel gebruikt om de deelnemers het één en ander uit te leggen. Moesten ze voorheen allemaal om het kleine beeldscherm van een pc staan; nu kan men gewoon aan de tafels blijven zitten. Dit geeft gelijk een stuk rust in de zaal. Het nieuwe seizoen werd na de zomer met slechts 4 deelnemers begonnen, maar dit breidde zich gestaag uit (mond op mond reclame helpt hierbij ook), zodat we met een niet te grote maar gezellige 3 groep het jaar 2015 afsloten. Dit is een dinsdag-groep en doordat er niet genoeg mensen voor de vrijdag-groep, of voor een 2de dinsdag-groep waren, konden in ieder geval iedere dinsdag les worden gegeven aan de aangemelde deelnemers. Er zit dan ook geen 14 dagen tussen de lessen, wat weer door de cursisten als erg prettig wordt ervaren. Het kan wel lastig zijn dat er met verschillende besturingssystemen wordt gewerkt op de eigen laptops;
Windows-8, Unix en Apple. Gelukkig kwam dat in deze groep niet zo sterk voor. Deze groep is ook weer zeer enthousiast, mede door de gezellige en ontspannen sfeer tijdens de lessen.

Bingo
De bingoavonden verliepen in 2015 zeer goed met gemiddeld 80 tot 90 deelnemers per keer, onder leiding van  Ronnie Tielenburg en Petra Soethout. Per keer werden er 10 rondes gespeeld waar in totaal 30 prijzen te winnen waren, met als hoofdprijs waardebonnen t.w.v. € 200,00. Daarnaast een verloting waar ook vele mooie prijzen te winnen waren. Mede dankzij de medewerking van Carla Scholten, Annie Schuitmaker, Kim Sieses, Esther Meins en Jessica Moed waren de Bingo-avonden een groot succes.

Bridgeclub
De bridgeclub bestaat aan het eind van dit seizoen 25 jaar. De club is ontstaan uit een bridge-les klasje. Iedere maandagmiddag is de zaal altijd goed bezet. Er waren in het verslagjaar ongeveer 52 leden. Helaas moesten enkele leden ook het afgelopen jaar om gezondheidsreden afhaken. Gelukkig hebben weer nieuwe leden zich aangemeld voor deze gezellige bridgeclub. Maar er kunnen altijd nog een paar bij.

Klaverjassen
De club is het jaar goed gestart met een gemid­delde van 7 tafels. Dit is het gehele jaar constant gebleven. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaart­avond te hebben. Gezelligheid, want daar gaat het tenslotte om.

Salsa/Kizomba
Iedere vrijdag werd er in twee zalen dansles gegeven door Salsa Romos. De lessen in salsa en Kizomba werden zeer goed bezocht en staat ook weer voor het komende jaar in de planning.

Cursus Bijen
Wegens groot succes werd er voor de tweede keer een cursus Bijen gegeven.
De onderwerpen, waar aandacht aan werd besteed waren:
De ontwikkeling van het volk(de Imme), de bouw van de bij, de koningin, de werkster, de dar, het zwermen, de behuizing van de bijen, inwinteren, de gevaren voor de bij, de bijenstal, drachtplanten.
Je maakt je eigen “cursusboek”, dus neem een schrift en schrijfgerei mee.
Naast de cursus werden er ook een aantal bijeenkomsten in het wijkgebouw georganiseerd waar diverse gasten een interessante lezing kwamen geven.

Biljartclubs
Met veel genoegen biljarten oudere en wat minder ouderen wekelijks op de dinsdag en de donderdagochtend in het wijkgebouw. De heren genieten er nog steeds van en ze blijven er jong bij. Het is een gezellige club en iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. En het verplicht tot helemaal niets.
Op de dinsdagavond biljart altijd een club die oorspronkelijk wijkcentrum Welgelegen als hun thuishaven had. Maar omdat deze de deuren moesten sluiten, is nu wijkcentrum Froskenburch hun stekkie geworden.

KinderBingo
Iedere maand is er op de zaterdagmiddag een KinderBingo voor de kindertjes t/m 12 jaar waar steeds weer fantastische prijzen zijn te winnen. Er worden altijd 5 rondes gespeeld + 2 sta-bingo’s. De bingo’s worden goed bezocht door gemiddeld 50 kindertjes, afhankelijk van andere sport en spel activiteiten voor kinderen elders. Een goed draaiende activiteit dus.

Wijkkrant
2015 was alweer het derde jaar dat de wijkkrant in nieuwe vorm uitkwam. De redactie is een goed team. Ieder heeft zijn/haar eigen taak. Dat loopt gesmeerd. Simone Postma is een uitstekende hoofdredacteur en vormt samen met vormgever Harold van der Ploeg een goed koppel om de krant er picobello uit te doen zien. Cor Scheepstra zorgt voor de contacten met bestaande en nieuwe adverteerders, waardoor de krant ondertussen zichzelf kan bedruipen. Annie Hoekstra verzorgt een deel van de kopij en vindt het leuk om mensen te interviewen. Piet Bootsma is de man die ervoor zorgt dat de krant in de brievenbussen van wijkbewoners komt, door een goede samenwerking met de vrijwillige bezorgers. Kortom 2015 was een goed jaar voor de wijkkrant.

Jokerclub
De Jokerclub heeft ook in 2015 gezellig gedraaid. Ze worden eens in de 2 weken op de woensdagavond georganiseerd voor dames en heren.

Vrouwengroep
De groep heeft, net als voorgaande jaren, weer een zeer actief jaar achter de rug.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de groep allemaal heeft gedaan.

Januari

Gastspreker over Haptonomie
Februari    

Gastspreker: Freule van Mantgum
Maart 

Onder begeleiding van Sietske maken we een Paasstuk
April

We bezoeken een Haptonomie praktijk 
Mei

Bezoek aan de" Kleine Lijn" katoendrukkerij in Blije
Juni

Fietstocht met bezoek aan de Keramiektuin en demonstratie Raku stoken.
September

Met elkaar stellen we het nieuwe jaarprogramma samen.
Oktober

Onder begeleiding van Appie gaan we tunisch haken
November

Voorlichting over het werk van Humanitas.
December

Sinterklaas avond.

Big Society
Toen de plannen van een proefperiode van 3 jaar werd voorgesteld om de “ Big Society” gedachte vorm te geven, heeft de Stichting Wijkorganisatie Aldlân zich aangemeld als pilotproject. Nu 3 jaar later volgen hier in het kort de bevindingen. Een uitgebreider verslag is terug te zien in het filmpje van dhr. Chiel Aaij en het vervolg hierop van dhr. Ronnie Tielenburg, welke binnenkort uit komt.
Er waren initieel 4 onderwerpen waar de wijkorganisatie zich op wilde richten, namelijk:

  1. Ouderen opbouwwerk.
  2. Jongeren opbouwwerk
  3. Verduurzamen van het wijkgebouw en duurzaamheid in de wijk promoten.
  4. Een studie doen naar de haalbaarheid van een uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met de Willem Alexanderschool en Tjallingahiem (nu Reik geheten). 
1. Ouderen opbouwwerk
Gezien de vergrijzing in de wijk Aldlân was dit onderwerp een zeer voor de hand liggende.
Sinds jaar en dag was er altijd al een werkgroep ouderen actief binnen de wijkorganisatie en de meest logische stap was dan ook om met deze groep dit onderwerp op te pakken. Helaas was de praktijk geheel anders. Deze werkgroep had zich, zonder ook maar enige kennisgeving aan het bestuur van de wijkorganisatie, verzelfstandigd en was een eigen leven gaan leiden. Desalniettemin zijn er diverse gesprekken met het bestuur van deze werkgroep geweest, maar de halsstarrige houding van de werkgroep leidde uiteindelijk tot niets. Hierin is in ieder geval een manco van de Big Society naar voren gekomen, namelijk de bereidwilligheid van alle partijen in een wijk om deze gedachte te doen slagen.

Nu veel later is de handschoen voor het opbouwwerk wel opgepakt door andere partijen zoals Pallet en Noorderbreedte. Langzaam, maar zeker, begint het ouderenopbouwwerk meer vorm te krijgen en dit, gezien de huidige resultaten, zal beslist ook een succes gaan worden, maar veel minder snel dan gedacht en gehoopt. Meer tijd is dan ook nodig.

2. Jongeren opbouwwerk
Zo langzaam het ouderenopbouwwerk ging, zo snel werd het jongerenopbouwwerk opgepakt. Hier kunnen we dan ook van een echt succes spreken. Er was in het verleden al ruimte gegeven aan Welzijn Centraal (nu; Wellzo geheten) voor 1  middag in de week voor jeugdinloop. Ook gezien de snel toenemende hoeveelheid jeugdigen in de wijk Aldlân was er grote behoefte aan een eigen jeugdhonk en een uitbreiding van het aantal dagen en uren om de jeugd te faciliteren. Vanaf het begin is het uitgangspunt van de Wijkorganisatie geweest om dit in nauwe samenwerking te doen met Wellzo. Dat is achteraf een zeer goede keuze geweest. Mede door de ruimere financiële armslag van uit het Big Society project konden we meer doen aan bovenstaande uitgangspunten.
De eerste investering was het maken van een jeugdhonk. De jongeren hebben zelf de boel geschilderd, hebben meubels gekocht, twee t.v.’s geregeld enzovoort. Ook heeft Wellzo daar hun steentje in bijgedragen.
Waarom we vinden, dat de samenwerking met een professionele organisatie als Wellzo zo belangrijk is:
  1. Expertise aanwezig.
  2. Continuïteit gewaarborgd.
  3. Afbreuk risico is minimaal. Kinderen zijn een kwetsbare groep en begeleiders moeten hiervoor goed gescreend worden. Bij Wellzo is dit het geval.
  4. Begeleiders komen meestal niet uit de wijk. Vrijwilligers wel. Escalaties blijven daarom dan in de opbouwtijden en niet daar buiten.
  5. Wellzo kent ook de jeugd van buiten de wijken. Gezien de mobiliteit van jongeren is dat een groot voordeel. Een ander voordeel is dat er bijvoorbeeld wedstrijdjes e.d. tussen de diverse wijken kunnen worden georganiseerd.
  6. Als laatste voordeel, vanuit de Big Society gedachte, wil ik noemen dat de communicatie met Wellzo zo ontzettend is verbeterd. De wijkorganisatie werd namelijk veel serieuzer genomen. Deze was natuurlijk ineens de betalende partij.
Naast de samenwerking met Wellzo kwamen er ook initiatieven uit de wijk zelf om activiteiten voor de jeugd te organiseren. Al deze activiteiten kunt u terug vinden op onze website (www.defrosk.blogspot.nl). De ruimere financiële armslag van het Big Society project heeft hiervoor een extra stimulans gegeven.

3.  Verduurzamen van het wijkgebouw en duurzaamheid in de wijk promoten
Nog een succes verhaal, maar wel met een scherp kantje. In de proefperiode kwam er uit de wijk een werkgroep genaamd “ Duurzaam Aldlân”. Zij hebben als uitgangspunt het promoten en voorlichten van de wijkbewoners over energiebesparende maatregelen, zonnestroom en andere zaken die met verduurzamen te maken hebben. Elk half jaar is er een terugkerende voorlichtingsavond in het wijkgebouw en deze avonden worden altijd druk bezocht. Zelfs zijn er nog opnames gemaakt door de TV zender RTL en was dit op onze nationale TV te bewonderen. Ondertussen hebben al veel wijkbewoners hun huis verduurzaamd en wordt de groenste wijk in Leeuwarden nog groener.

Het scherpe kantje is de verduurzaming van het wijkgebouw zelf. De bedoeling was om het wijkgebouw van voldoende zonnepanelen te voorzien om de stroombehoefte te neutraliseren. Door een soort collectieve aanbesteding, door de gemeente geïnitieerd, zou dit worden gerealiseerd. Helaas is door plotselinge onverwachte contractwijzigingen de zaak stopgezet. Een vervolg gaat er zeer zeker komen. Op dit moment wordt gekeken naar alternatieve oplossingen.
Wel is het wijkgebouw in het kader van de Big Society voor het grootste gedeelte voorzien van LED verlichting en dit heeft in ieder geval tot een lagere stroomrekening geleid.

4. Een studie doen naar de haalbaarheid van een uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met de Willem Alexanderschool en Tjallingahiem ( nu Reik geheten)
Het huidige wijkcentrum Froskenburch heeft een totale capaciteit van 170 bezoekers (verdeeld over 5 “zalen”) en dat met een gemiddeld aantal bezoekers van 694 per week in 2013, waarvan de groep jongeren sterk groeiende is. De grootste zaal kan slechts 70 bezoekers kan bevatten. Hierdoor zijn grotere activiteiten niet mogelijk en zelfs moet men zich afvragen of een activiteit als Sinterklaas, Pasen en Sint Maarten nog wel op verantwoorde wijze kan worden gehouden.
De Froskenburch heeft dus duidelijk meer ruimte nodig. Uit besprekingen met Tjallingahiem, Prins Willem Alexanderschool, Noorderbreedte en Welzijn Centraal blijkt dat ook deze problemen hebben met hun capaciteit. Een samenwerking met Prins Willem Alexanderschool, De Rode Zonnehoed, Tjallinghahiem en Noorderbreedte zou dus een oplossing kunnen en is dan ook datgene wat Froskenburch voor ogen heeft. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Erasmus, een modern woon-zorgcentrum in Aldlân-West over samenwerking.

Locatie uitbreiding:
Grasveld direct achter wijkcentrum Froskenburch, Geografisch gezien is dit grasveld centraal t.o. genoemde instellingen. Tjallinghahiem en de Prins Willem Alexanderschool grenzen zelfs aan hetzelfde grasveld.

Duurzaamheid gebouw:
Froskenburch heeft zich bij de gemeente Leeuwarden aangemeld voor duurzaamheid (zonnepanelen plaatsen op het dak).

Laatste stand van zaken:
Dit plan paste heel goed in de gedachte van de “ Big Society”. Namelijk een initiatief door meerdere partijen gedragen in de wijk met meerdere mogelijkheden tot financiering.
Maar om tot een daadwerkelijke studie te komen is niet eenvoudig. Al heel snel is er behoefte aan professionele ondersteuning om tot een praatplan te komen. Hierbij is dan de inzet van specialisten nodig, zoals een planbureau, architect, projectbegeleider etc. Dit overstijgt de mogelijkheden van de betrokken vrijwilligers en ook financieel lopen de kosten snel op. Mijn inziens kan dit dan in ons geval alleen gerealiseerd worden met behulp van de specialisten van de Gemeente Leeuwarden.

5. Eindconclusie Big Society
Het Big Society project heeft beslist tot succesvolle ontwikkelingen geleid in onze wijk. Misschien waren deze ontwikkelingen er ook wel gekomen zonder Big Society, maar beslist niet in het tempo zoals dat nu gegaan is. Ook heeft het geleid tot een betere dialoog tussen de verschillende partijen die in onze wijk actief zijn.
Ik noem bijvoorbeeld Wellzo, Pallet, Noorderbreedte, maar ook met de diverse ambtenaren en raadsleden van de Gemeente Leeuwarden en ook met de andere (deelnemende) wijkorganisaties.
De gedachte van de Big Society is goed. Wel is Nederland, voor ons dus Leeuwarden, wel anders dan bijvoorbeeld Seattle ( USA), waar een van de voortrekkers vandaan komt (Jim Deers).

Alle activiteiten op een rijtje

Omschrijving
Doelgroep
Hoe vaak
1
Bridge
Ouderen
Wekelijks
2
Yoga ouderen
Ouderen
Wekelijks
3
Improv Comedy (2 groepen)
Jong en oud
Wekelijks
4
Bijencursus
Jonge en oud
Wekelijks
5
Vrij Darten
Vanaf 12 jaar
Dagelijks
6
Biljarten
Ouderen
3 x per week
7
Gym voor ouderen
Ouderen
Wekelijks
8
Computerclub senioren
Ouderen
2 x per week
9
Bakkie in de buurt
Ouderen
Wekelijks
10
“Haak aan” (haakclub)
Dames
Wekelijks
11
Klaverjas voor ouderen
Ouderen
Wekelijks
12
Klaverjas
Vanaf 18 jaar
2 x per maand
13
Jongereninloop 14+
14 jaar en ouder
Wekelijks
14
Tienerinloop t/m 13 jaar
t/m 13 jaar
Wekelijks
15
Kinderdisco
t/m 12 jaar
Maandelijks
16
Kinderbingo
t/m 12 jaar
Maandelijks
17
Bijeenkomst over bijen
Jong en oud
Maandelijks
18
Darten competitieverband
Jong en oud
Wekelijks
19
Tekenen
Volwassenen
Wekelijks
20
Schilderen
Volwassenen
Wekelijks
21
TopFit dames
Dames
Wekelijks
22
Chinese les
Jong en oud
Wekelijks
23
Jokerclub
Jong en oud
2 x per maand
24
Yoga
Jong en oud
Wekelijks
25
NOA (ondernemers bijeenkomst)
Ondernemers Aldlân
Maandelijks
26
Maatschappelijk Overleg
Organisaties
Maandelijks
27
18+ Poker
18 jaar en ouder
Maandelijks
28
Salsa Dance (2 groepen)
Alle leeftijden
Wekelijks
29
Sint Nicolaas intocht
Kinderen
Jaarlijks
30
Kinderkleding beurs
Wijkbewoners
2 x per jaar
31
Dames & Heren kledingbeurs
Wijkbewoners
2 x per jaar
32
Voetbal toernooi
Jeugd
Minimaal 1x per jaar
33
Bingo
Volwassenen
1 x per maand
34
Darttoernooi
Vanaf 14 jaar
Maandelijks
35
Sint Maarten
Kinderen
Jaarlijks
36
Burendag
Jong en oud
Jaarlijks
37
Spaanse les
Jong en oud
Wekelijks
38
Kizomba dance
Jong en oud
Wekelijks
39
Wijkkrant
Wijkbewoners
4 x per jaar
40
Leerbedrijf stagiaires
Stagiaires
16 uur per week
41
Kookles
16 +
Wekelijks
42
Vrouwengroep (diverse activiteiten)
Vrouwen 18 +
Maandelijks
43
Ontmoeting / Vrije inloop
Iedereen
Dagelijks
44
Drama therapie
Jongeren
Dagelijks
45
Voorjaarsmarkt
Wijkbewoners
Jaarlijks
46
Kerstmarkt
Wijkbewoners
Jaarlijks
47
Kids 4 Aldlân
t/m 12 jaar
Variërend
48
Buurtservicepunt
Wijkbewoners
Variërend
49
Faciliteren Duurzaam Aldlân
Vrijwilligers/bewoners
1-2 x per maand
50
Faciliteren Wijkpanel
Vrijwilligers
2 x per maand
51
Faciliteren Buurtpreventie
Vrijwilligers/bewoners
Variërend
52
Faciliteren “de Zonnebloem”
Vrijwilligers/deelnemers
Maandelijks
53
Faciliteren Palet
Wijkbewoners
Wekelijks
54
Faciliteren Gem. bijeenkomsten
Wijkbewoners
Variërend
55
Faciliteren Wijkgerichte act.
Wijkbewoners
Variërend
56
Faciliteren div. groeperingen/organisaties
Vrijwilligers/deelnemers
1-8 x per jaar
57
Faciliteren NLP
Deelnemers
1-4 x per jaar
58
Lezingen over Bijen
Jong en oud
6 x per jaar
59
Kizomba dance
Alle leeftijden
Wekelijks

Toekomstvisie van de wijkorganisatie
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, zeker nu er nog steeds een stijgende lijn is in het aanbod van activiteiten en de aanloop. Een flinke uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met Reik en de basisscholen blijft nog steeds een streven. Ook in 2015 zijn de activiteiten flink gestegen ten opzichte van 2014, waardoor de wijkorganisatie te maken krijgt met een capaciteitsprobleem.

Tot slot
De wijkorganisatie kan terug zien op een goed jaar met veel bezoekers, nieuwe activiteiten en veel externe interesse. Het gebouw was dagelijks geopend voor passanten en natuurlijk voor de deelnemers aan activiteiten. De jeugd was het afgelopen jaar duidelijk en overvloedig aanwezig, wat natuurlijk heel veel drukte met zich mee bracht. De zalen waren constant in gebruik. Met name dankzij de enthousiaste barvrijwilligers kon het wijkgebouw regelmatig open zijn. Immers; zonder barvrijwilligers zou dat niet het geval zijn, met als gevolg dat activiteiten niet door kunnen gaan en de jeugd niet in het gebouw terecht kan. Ter afsluiting wil ik graag namens het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun soms jarenlange inzet. Want zonder hen waren de deuren van het wijkgebouw dicht geweest.

Namens het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân:
Ronnie Tielenburg, secretariaat