Jaarverslag 2014

Het bestuur van de in 1985 opgerichte Stichting Wijkorganisatie Aldlân brengt hiermee verslag uit van haar werkzaamheden in 2014. De Stichting heeft als doel zoveel mogelijk cursussen en informatieve en ontspannende activiteiten voor de wijkbewoners te (laten) organiseren. Verder ondersteunt de Stichting wijk gebonden activiteiten. De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw en de activiteiten vrij toegankelijk zijn.

Het bestuur kijkt met gemengde  gevoelens  terug op het afgelopen jaar. Het ‘verenigingsleven’ in onze wijk bloeit als nooit tevoren. Bestaande clubs zagen de aanwas groeien en nieuwe activiteiten kwamen van de grond. Zo verwelkomden we in de Froskenburch in 2014 onder meer: Muziekclub FRIE  JAM,  Theatergroep IMPROV, De Bijenclub, Cursus Spaans en verder  werden verschillende workshops georganiseerd. Ook de jongste wijkbewonertjes werden bepaald niet vergeten. Met Pasen deden ze weer enthousiast mee aan de eierzoekactie, de kinderbingo en -disco,  de traditionele Sint Maarten optocht waarin ruim 300 kleuters meeliepen en  Sinterklaas werd in de Froskenburch hartstochtelijk onthaald door het Aldlând’s grut. Heel jong en oud wisten  de  weg te vinden naar het Wijkgebouw. Een prettige ontwikkeling en toch…
Toch kleeft er aan dit beeld een wat groezelig randje. Want we kunnen ons niet aan  de indruk onttrekken dat de, door de Haagse politiek zo bewierookte, “participatiemaatschappij” heeft bijgedragen aan het Froskenburch succes verhaal. De langdurige en diepe crisis heeft ook in onze wijk flink toegeslagen. Toegenomen werkeloosheid, huizen die onder water staan, opschroeven eigen bijdragen, bezuinigingen op tegemoetkomingen, gesloopte voorzieningen, kortom: de klappen zijn hard en meedogenloos voor ‘gewone’ mensen  die dit allemaal voor de kiezen krijgen. En laten wij nou een wijk zijn met overwegend ‘gewone’ mensen. Pas afgestudeerde jongeren die niet aan de bak komen, gezinnen met kleine of nog studerende kinderen, gehandicapten, chronisch zieken en ouderen die  zijn aangewezen op hulp. ‘Gewone’ mensen die zich uitgeperst voelen, dat is de realiteit van deze door Haagse politici gepresenteerde “participatiemaatschappij”. Dat is het groezelige randje dat het positieve beeld vertroebelt. Want met alle ellende die ‘gewone’ mensen over zich heen krijgen, blijkt  juist nu de hang  naar het ‘ouderwetse’ verenigingsleven groot. Het vaste kaartavondje, ouderen onder elkaar op computerles, samen muziek maken, toneel spelen of  Spaans leren, of even een praatje maken in de voorzaal. Bijna dagelijks zijn alle zalen bezet met de meest uiteenlopende activiteiten. Mensen hebben er behoefte aan er even uit zijn ‘om de zinnen te verzetten’, zoals dat zo mooi heet.
Het bestuur is daarom blij dat de dreigende  sluiting van de Froskenburch van de baan is. Hoewel de gemeentelijke subsidie is gehalveerd, kunnen we door  het enthousiasme van onze vrijwilligers de zaak draaiende houden. Zij zijn niet alleen het hoofd, maar ook het kloppend hart van onze organisatie. Het bestuur dankt hen dan ook voor de enorme inzet die ze het afgelopen jaar hebben getoond.  
Verder prijst het bestuur de samenwerking met het Wijkpanel en het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA).
Het Wijkpanel heeft 2.500 Euro uitgetrokken voor de aanleg van LED-verlichting in het Wijkgebouw. Met deze voorziening kan de organisatie aanzienlijk besparen op de energierekening. Een woord van dank aan het Wijkpanel is dan ook op zijn plaats.
In april is de jaarlijkse Medewerkingsvergadering (MWV) gehouden. De heer P. Bootsma is gekozen tot algemeen bestuurslid en de termijn van secretaris mevrouw J. de Jong is met twee jaar verlengd.
  
Aan het eind van het verslagjaar was het be­stuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. R.D. Hoek

Secretaris:
Mevr. J. de Jong

Penn. Meester:
Mevr. E. Sienema

Algemeen lid:
Dhr. P. Bootsma


Het uitvoerend secretariaat werd ook in 2014 verzorgt door dhr. R. Tielenburg. Datzelfde geldt voor dhr. Y. Offringa, die de centrale boekhouding deed.


2013
2014
Ingekomen Post:
213
192
Uitgaande Post:
72
44
Bestuursvergaderingen:
20
14


GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS


2013


2014
Wijkgebouw per week:
706
813
Bezoekers Website per dag:
83
85
Pageviews Website per dag:
44
48

Hierin zijn niet meegeteld het aantal bezoekers bij eenmalige evenementen zoals de Sint Maarten-optocht die  in 2014 ongeveer 300 deelnemertjes trok. Het Sinterklaasfeest werd met ruim 350 kleuters ook weer flink bezocht. Ook niet meegerekend zijn het aantal bezoekers dat werd getrokken door bijvoorbeeld politieke partijen belegde bijeenkomsten voor bewoners. Naast het gevarieerde aanbod van activiteiten voor bewoners wordt het wijkgebouw ook gebuikt als stembureau voor diverse verkiezingen en door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten.  

Darten
Er waren in 2014 twee dartteams. Zij spelen onder de namen "Kiek them come and go" en "de Salomonszegels". Zij spelen mee met diverse dartwedstrijden welke onder ander in het wijkgebouw worden gehouden.

Kinderkleding / speelgoedbeurs
Het afgelopen jaar hebben de dames van de kinderkledingbeurs weer met veel plezier de beurzen georganiseerd. De Zomerbeurs heeft € 268,70 voor de wijk in het laatje gebracht. Tijdens deze beurs konden kinderen zich laten schminken, wat prachtige creaties opleverde.
De Winterbeurs was goed voor € 259,75.
Voor het eerst is tijdens deze beurs de entree verplaatst naar de zijkant van het wijkgebouw. Dit als oplossing voor de opstoppingen tijdens het afrekenen, wat resulteerde in een betere doorstroming.

Dames & Heren Kledingbeurs
In het verslagjaar werd de eerste kledingbeurs voor volwassenen gehouden. En dat werd goed ontvangen. Het ligt in de bedoeling om jaarlijks twee Dames & Heren kledingbeurzen te houden.

Bar en bediening
De ontmoetingsruimte in het wijkgebouw werd ook in 2014 regelmatig goed bezocht. En dat is hoofdzakelijk te danken aan een aantal enthousiaste barvrijwilligers die de wijkorganisatie rijk is. Want zonder mensen achter de bar kan een wijkgebouw niet algemeen toegankelijk zijn. Wijkbewoners, en met name de jongere jeugd, maken dan ook regelmatig gebruik van het wijkgebouw als ontmoetingsplaats. In de ontmoetingsruimte zijn dartborden aanwezig die door bezoekers dagelijks worden gebruikt om een potje vrij te darten.
Wegens werkzaamheden elders, heeft coördinator Bar en Bediening Ronny van IJzendoorn zijn taak overgedragen aan André Stoelwinder.

Jeugd
De jeugd heeft ook in het verslagjaar weer regelmatig gebruik gemaakt van wijkgebouw als ontmoetingsplek. Helaas wel minder dan in 2013, wat hoofdzakelijk is te wijten aan de leeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar betreffende het nuttigen van alcohol. Voorheen kon de jeugd hun eerste biertje drinken in hun wijkgebouw en was er toezicht op. De barmedewerker kon het drinkgedrag in de gaten houden en er voor zorgen dat het binnen de perken bleef. Maar met het verhogen van de leeftijd van 16 naar 18 jaar om alcohol te mogen nuttigen is het overzicht totaal weg gevallen en is de groep in de anonimiteit beland. De wijkorganisatie maakt zich dan ook grote zorgen om het welzijn van deze groep, die nu elders hun biertje nuttigt waar verder geen toezicht is.
De jeugd tot 16 jaar weet gelukkig het wijkgebouw nog wel te vinden. Met name de woensdagmiddag is een goed bezochte middag. Jeugdwerker Arnold Jorna heeft dan samen met een stagiaire iedere woensdagmiddag een Tienerinloop. Aldlân heeft te maken met een explosie aan kinderen die op hun jonge leeftijd het wijkgebouw al weten te vinden. Uit ervaring weet de organisatie dat dit de tieners zijn die het wijkgebouw als hun tweede huis gaan beschouwen en waarvan ook een aantal zeer zeker vrijwilligerswerk gaan doen.

Cursussen
De cursussen zijn ook in 2014 weer goed bezocht. Wijkbewoners konden o.a. gebruik maken van een cursus Tekenen/Schilderen, Yoga, TopFit, Bijen, Spaans en een computerinloop voor ouderen. 

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen was er weer erg veel te doen. Vanaf september werden er regelmatig kinderdisco’s georganiseerd waar erg veel animo voor was. Met de lampionnenoptocht hebben maar liefst rond de 300 kindertjes meegelopen. Daarnaast ook eenmalige activiteiten zoals paaseieren zoeken. De animo voor kinderactiviteiten is erg hoog in de wijk Aldlân. Maar die moeten dan wel worden georganiseerd door initiatiefnemers vanuit de wijk. De wijkorganisatie biedt dan graag alle ondersteuning met de middelen die zij tot hun beschikking hebben.

Sint Nicolaas intocht: 
De Sinterklaas intocht is weer helemaal terug in Aldlân. In 2013 is de oude traditie weer in ere hersteld en dat wordt zeer gewaardeerd door de wijkbewoners. En dat was ook in 2014 goed te merken. De intocht werd dan ook massaal bijgewoond. Natuurlijk is dat ook te danken aan een groep vrijwilligers die de draad weer hebben opgepakt.

Topfit
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras onder leiding van mevrouw J. Kazimier gehouden. Iedere woensdagmorgen doen een aantal  dames oefeningen om fit te blijven. Behalve de oefeningen is ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk. Hoewel de groep redelijk bezet is, is er altijd nog plaats voor een actieve wijkbewoonster.

Computerinloop Senioren
We startten het jaar met de 2 groepen die na de zomer van 2013 begonnen waren. Het grote beeldscherm aan de wand blijkt een enorme aanwinst en wordt veel gebruikt om de deelnemers e.e.a. uit te leggen. Moesten ze voorheen allemaal om het kleine beeldscherm van een pc staan; nu kan men gewoon aan de tafels blijven zitten. Dit geeft gelijk een stuk rust in de zaal.
Het nieuwe seizoen werd na de zomer met slechts 4 deelnemers begonnen, maar dit breidde zich al
snel uit (mond op mond reclame helpt hierbij ook), zodat we met een overvolle groep het jaar 2014 afsloten. Dit is een dinsdag-groep, maar helaas hebben we te weinig kandidaten die op vrijdag de les willen volgen zodat we met een volle bak door moeten gaan. Ook lastig is dat er met verschillende besturingssystemen gewerkt wordt op de eigen laptops; Windows-8, Unix en Aple. Omdat we nog 4 pc’s hadden met Windows XP en dezen niet meer geschikt waren voor de huidige programma’s zijn ze vervangen door modernere exemplaren met Windows-7 er op. We zijn dus weer aardig bij. Deze groep is ook weer zeer enthousiast, mede door de gezellige en ontspannen sfeer tijdens de lessen.

Bingo
De bingoavonden verliepen in 2014 zeer goed met gemiddeld 80 tot 90 deelnemers per keer, onder leiding van  Ronnie Tielenburg en Petra Soethout. Per keer werden er 10 rondes gespeeld waar in totaal 30 prijzen te winnen waren, met als hoofdprijs waardebonnen t.w.v. € 200,00. Daarnaast een verloting waar ook vele mooie prijzen te winnen waren. Mede dankzij de medewerking van Carla Scholten en Annie Schuitmaker waren de Bingo-avonden een groot succes. Het verplaatsen van de Bingo van de vrijdag naar de zaterdagavond was een goede zet.

Bridgeclub
Onze bridgeclub bestaat aan het eind van dit seizoen 25 jaar. De club is ontstaan uit een bridge-les klasje. De oprichters Piet Huig (voorzitter ) en Alien van Rhenen  (penningmeester ) zijn nog steeds lid van de club. Zij hebben voor de club ruim 20 jaar de kar getrokken. Daarnaast  zijn er nog 3 leden van het eerste uur. Natuurlijk wordt er voor de leden een feestje georganiseerd. Maandag middags is de zaal altijd goed bezet. We hebben momenteel 52 leden. Helaas moesten enkele leden het afgelopen jaar om gezondheidsreden afhaken. Gelukkig hebben weer nieuwe leden zich aangemeld voor deze gezellige bridgeclub.

Klaverjassen
De club is het jaar goed gestart met een gemid­delde van 7 tafels. Dit is het gehele jaar constant gebleven. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaart­avond te hebben. Gezelligheid, want daar gaat het tenslotte om. 

Biljartclubs
Met veel genoegen biljarten oudere en wat minder ouderen wekelijks op de dinsdag en de donderdagochtend in het wijkgebouw. De heren genieten er nog steeds van en ze blijven er jong bij. Het is een gezellige club en iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. En het verplicht tot helemaal niets.
Op de dinsdagavond biljart altijd een club die oorspronkelijk wijkcentrum Welgelegen als hun thuishaven had. Maar omdat deze de deuren moesten sluiten, is nu wijkcentrum Froskenburch hun stekkie geworden.

Kinder Bingo
Iedere maand is er op de zaterdagmiddag een KinderBingo voor de kindertjes t/m 12 jaar waar steeds weer fantastische prijzen zijn te winnen. Er worden altijd 5 rondes gespeeld + 2 sta-bingo’s. De bingo’s worden goed bezocht door gemiddeld 50 kindertjes, afhankelijk van andere sport en spel activiteiten voor kinderen elders. Een goed draaiende activiteit dus.

Wijkkrant
Uiteraard moest de nieuw gevormde redactie eerst aftasten hoe het maken van een wijkkrant in full colour in z’n werk gaat. Maar met wat moeite en ondersteuning lag dan toch het eerste exemplaar op tijd in de brievenbussen. Dit mede door de inzet van de drukker en de bestaande groep bezorgers. De redactie mocht vele complimenten ontvangen over dit eerste exemplaar en dat steunde hen om vol
zelfvertrouwen verder te gaan met de volgende uitgaven. Al doende kreeg men hierin meer ervaring en in de laatste uitgave van dit jaar had men het luxeprobleem om ruim in de copij te zitten. Na het 4de nummer is de redactie voortvarend al weer aan de slag gegaan met de eerste uitgave van 2014.
Leuke en/of interessante verhalen, wetenswaardigheden of hobby’s zijn altijd van harte welkom.

Jokerclub
De Jokerclub heeft ook in 2014 gezellig gedraaid. Ze worden eens in de 2 weken op de woensdagavond georganiseerd voor dames en heren.

Vrouwengroep
De groep heeft, net als voorgaande jaren, weer een zeer actief jaar achter de rug.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de groep allemaal heeft gedaan.

Januari

Ze hebben een bezoek gebracht aan Kleurrijk Friesland waar wij een bijeenkomst hadden met als onderwerp "compassie en religie"
Februari    

Lezing over Astrologie en de diverse sterrenbeelden
Maart 

R. Beintema  legt de groep uit wat Disha is en laat het in de praktijk ervaren
April

Film bezoek.
Mei

Onder begeleiding van Sietske is er een bloemstuk gemaakt.
Juni

Bezoek aan de Seedykster toer met toertocht door buitendijks gebied.
September

Met elkaar stelt de groep het nieuwe jaarprogramma samen.
Oktober

Lezing van de heer  P. Nieuwenhuizen over Staten en Stinzen in Friesland.
November

Glas workshop bij Moglas in Kubaard
December

Onder begeleiding van Shirley maakt de groep loempia's en hebben ze een gezellige eindejaarsavond.

Wijkondernemerschap (Big Society)
Allereerst een uitleg betreffende het Wijkondernemerschap in Aldlân:
Wijkondernemerschap is het delegeren van gemeentelijke taken naar wijken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Tevens het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van wijkbewoners en lokale organisaties om in hun wijk deze taken en andere taken uit te laten voeren, met als uiteindelijk doel de wijk leefbaarder en aantrekkelijker maken voor de bewoners.
Mede door de inspiratie van de heer Jim Diers, voortrekker en deskundige uit Seatle (USA) op het gebied van de Big Society, heeft het bestuur van de Wijkorganisatie Aldlân de sterke intentie om in de lijn van de gewenste koers van de gemeente Leeuwarden zich in te zetten om de gedachte van de Big Society (wijkondernemerschap) te implementeren in de wijk.
De  taken waar de wijkorganisatie zich op wil richten is het:

1.            Opbouwwerk voor ouderen
2.            Jongerenopbouwwerk
3.            Duurzaamheid
4.            Maatschappelijk overleg

In samenwerking met Welzijn Centraal, maar ook met andere partijen in de wijk (o.a. de Brede School en Reik) is de wijkorganisatie met de plannen bezig hoe het opbouwwerk voor de jongeren verder kunnen worden uitwerkt.

Educatie, sport en ontmoeting/ontspanning zijn hierin de kernpunten. Waar de kracht ligt vanuit het gedachtegoed van de wijkorganisatie, is het preventief werken met de jeugd en zo op een gezonde en veilige manier een platform aan de jeugd te bieden en daardoor eventuele problemen te voorkomen.
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de Aldlân krijgt ook in 2015 een vervolg. Het wijkmanagement zal zich hier ook actief voor inzetten. De wijkorganisatie verstaat onder het wijkmanagement het maatschappelijk overleg, dat bestaat uit diverse actief maatschappelijk betrokken organisaties die zich ook in 2015 bezig gaan houden met de voorgenomen plannen.
In tijd van schrijven is Duurzaam Aldlân nog steeds zeer actief. Dat aandacht voor duurzaamheid van belang is, blijkt wel uit de belangstelling die de media daarvoor heeft. Ook in 2015 za de wijkorganisatie het wijkgebouw zuiniger maken, o.a. door het plaatsen van LED verlichting in de rest van het gebouw.

Toekomstvisie van de wijkorganisatie
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, zeker nu er nog steeds een stijgende lijn is in het aanbod van activiteiten en de aanloop. Een flinke uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met Reik en de basisscholen is nog steeds een streven die een hoog prioriteitsgehalte heeft. Ook in 2014 zijn de activiteiten flink gestegen ten opzichte van 2013, waardoor de wijkorganisatie te maken krijgt met een capaciteitsprobleem.

Tot slot
De wijkorganisatie kan terug zien op een goed jaar met veel bezoekers, nieuwe activiteiten en veel externe interesse. Het gebouw was dagelijks geopend voor passanten en natuurlijk voor de deelne­mers aan activiteiten. De zalen waren constant in gebruik. Met name dankzij de enthousiaste barvrijwiligers kon het wijkgebouw regelmatig open zin. Immers; zonder barvrijwilligers zou dat niet het geval zijn, met als gevolg dat activiteiten niet door kunnen gaan en de jeugd niet in het ge­bouw terecht kan. Ter afsluiting wil ik graag na­mens het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun soms jarenlange inzet. Want zonder hen waren de deuren van het wijkgebouw dicht geweest.

Namens het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân:
Ronnie Tielenburg, secretariaat