Jaarverslag 2016

Het bestuur van de in 1985 opgerichte Stichting Wijkorganisatie Aldlân brengt hiermee verslag uit van haar werkzaamheden in 2016. De Stichting heeft als doel zoveel mogelijk cursussen en informatieve en ontspannende activiteiten voor de wijkbewoners te laten organiseren. De wijkorganisatie organiseert dus zelf niets. Alle activiteiten komen voort uit initiatieven van wijkbewoners.
Verder ondersteunt de Stichting wijk gebonden activiteiten. De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw en de activiteiten vrij toegankelijk zijn.

Het bestuur kijkt terug op weer een zeer geslaagd jaar. De activiteiten zijn gegroeid en steeds meer mensen wisten het wijkgebouw te vinden. Met name de jeugd was flink vertegenwoordigd. Daarmee kwam het bestuur er gelijk achter dat het succes ook een teleurstellende kant heeft. Namelijk de capaciteit van het wijkgebouw. Een uitbreiding zou dan ook wenselijk zijn.

In het verslagjaar heeft de wijkorganisatie afscheid genomen van bestuurslid/voorzitter Rob Hoek. Al bij het begin van zijn aantreden heeft hij gezegd dat hij het werk niet langer dan 4 jaar zou gaan doen. Mede dankzij Rob zijn de deuren van het wijkgebouw nog steeds wagenwijd open. In 2012 was dat wel even anders. Door allerlei omstandigheden zou het wijkgebouw worden gesloten. Maar mede dankzij Rob Hoek en Ellen Sienema, heeft de wijkorganisatie een volledig nieuwe boost gekregen met een andere organisatorische opzet. En door het aantrekken van oudgediende Ronnie Tielenburg was het plaatje weer compleet en is de wijkorganisatie weer helemaal opgebloeid met een vernieuwende aanpak betreffende het aanbieden van activiteiten. En het resultaat is inmiddels algemeen bekend.

Vanaf 2 mei is dhr. Cor Peereboom het bestuur komen versterken als penningmeester. Hij heeft dan ook de volledige boekhouding op zich genomen, waardoor dhr. Yme Offringa zijn taak als boekhouder van de wijkorganisatie kon neerleggen en meer tijd kreeg voor zijn eigen werkzaamheden.

De samenwerking met diverse organisaties in de wijk zoals het wijkpanel, het sociaal wijkteam, Palet, Noorderbreedte, Erasmus enz. verliep ook in 2016 goed. Met sommige partijen zou een wat regelmatiger overleg wat meer overeenstemming kunnen bieden.
Dankzij het vernieuwende concept die de wijkorganisatie sinds 2012 hanteert, kunnen wijkbewoners aan uiteenlopende activiteiten deelnemen zoals Salsa Dance, een Bijencursus, Chinese les, Spaanse les, Kizomba, een haakclub en heel veel meer.

De financiële situatie van de wijkorganisatie is een stuk minder rooskleurig geworden. In 2012 is de subsidie gehalveerd van € 18000,00 naar € 9000,00 per jaar. En die € 9000,00 gaat volledig op aan de energiekosten van € 740,00 per maand. Maar hoe is dat zo gekomen??
In 2011 is er door de gemeente Leeuwarden een zogenaamde "nulmeting" gedaan bij alle wijkorganisaties, verenigingen en dorpsbelangen in de Gemeente. Er was namelijk een bezuinigingsronde afgekondigd en alle wijkorganisaties moesten dus maar gekort worden. Samen met 5 andere wijkorganisaties werd bedacht, dat Wijkorganisatie Aldlân en de andere 5 wijkorganisaties dan maar helemaal niets meer moesten krijgen. Het toenmalige bestuur van Wijkorganisatie Aldlân had immers niet adequaat gereageerd op de bezuinigingsplannen van de gemeente en dus werd de conclusie maar getrokken, dat Wijkorganisatie Aldlân dan helemaal geen geld meer nodig had. Begin 2012 heeft het nieuwe bestuur, en met name Rob Hoek, keihard moeten knokken om in ieder geval 50% van het oorspronkelijke subsidiebedrag te behouden. In de daarop volgende 5 jaren hebben alle (nieuwe) vrijwilligers de wijkorganisatie weer tot een bloeiende organisatie kunnen maken. Dit ondanks de lagere subsidie. Van een gemiddelde van 22 activiteiten per week zijn de activiteiten gegroeid naar meer dan 66 per week. Het aantal bezoekers is van 500 naar meer dan 1000 per week gestegen. Dit werd ook opgemerkt door de gemeente en op een gegeven moment werd de wijkorganisatie zelfs het beste jongetje van de klas genoemd en werd deze als goed voorbeeld genoemd bij andere wijkorganisaties. Daarom vond het bestuur in 2015 dat het tijd werd om het subsidiebedrag nu opnieuw te laten vaststellen zoals dat ook bij de andere wijkorganisaties was gedaan volgens het “gelijkheidsprincipe". Dit heeft het bestuur meer dan eens kenbaar gemaakt tijdens diverse inspreekavonden bij de raad. En die waren daar dan ook geheel mee eens. Alleen in de praktijk gebeurde er helemaal niets, dus heeft het bestuur begin 2016 bezwaar aangetekend bij de gemeente om het toegekende subsidiebedrag van € 9000,00 voor 2016 te verhogen. In een overleg met de gemeente is mondeling geopperd om van de Froskenburch een pilot voor verduurzaming van wijkcentra te maken, zodat de wijkorganisatie in ieder geval minder energiekosten zou hebben. Met deze toezegging concludeerden de aanwezige bestuursleden dat het dan misschien wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat wij met de huidige subsidie toe zouden kunnen. Dit werd echter door de gemeente opgevat dat het bezwaarschrift wel ingetrokken kon worden. Op zich geen slecht idee, alleen wilde het bestuur deze toezegging wel concreet zwart op wit hebben. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Dus heeft het bestuur het bezwaar laten doorgaan. Helaas is dat bezwaar afgewezen op technische gronden, alhoewel de bezwaarcommissie het bestuur inhoudelijk wel gelijk gaf. Tot verbazing werd de wijkorganisatie daarna nogmaals gekort met 25%. De wijkorganisatie had een potje bij elkaar gespaard van € 10.000,00 om de grote zaal op te knappen (nieuwe spiegelwand, nieuwe LED verlichting, akoestisch plafond etc.). Dit potje is door de gemeente domweg beschouwd als eigen vermogen en opgebouwd uit subsidiegelden. Dit laatste is aantoonbaar onjuist omdat het subsidiebedrag geheel opgaat aan energiekosten en dat potje dus uit andere inkomsten opgebouwd is. Hier eigent de gemeente zich dus onrechtmatig een korting op de subsidie toe. Het potje was in 2016 ook daadwerkelijk gebruikt voor de grote zaal. Het gevolg is dat, door deze extra korting van de gemeente Leeuwarden, het wijkgeoriënteerde werk in gevaar komt. Als bestuur kunnen wij daarom niets anders doen dan in bezwaar gaan tegen de subsidiebeschikking van 2017. In de komende maanden zal dit bezwaar behandeld worden bij de gemeente en wij zullen iedereen hiervan op de hoogte houden.

Aan het eind van het verslagjaar was het be­stuur als volgt samengesteld:
Waarnemend Voorzitter:
Dhr. R.D. Hoek

Secretaris:
Dhr. P. Bootsma

Penn. Meester:
Dhr. C. Peereboom

Algemeen lid:
Dhr. W. Rusman

Algemeen lid:
Mevr S. Borger-Tromp


Het uitvoerend secretariaat werd ook in 2016 verzorgd door dhr. R. Tielenburg. Dhr. Y. Offringa deed tot september de centrale boekhouding. Dhr. Peereboom heeft het daarna van hem overgenomen.

Jeugd
De jeugd heeft ook in het verslagjaar weer regelmatig gebruik gemaakt van wijkgebouw als ontmoetingsplek. Aldlân heeft de laatste jaren een explosie aan kinderen moeten verwelkomen. En die weten altijd het wijkgebouw te vinden wanneer de leeftijd dat toe laat. 
De jeugd heeft in het verslagjaar erg veel aandacht opgeëist. In positieve zin, maar ook in negatieve zin. Ieder jaar lijkt het alsof bepaalde groepen zich helemaal niet meer kunnen vermaken, waardoor het gehang op straat vaak voor problemen gaat zorgen. Het hangen op zich is het probleem niet, maar de grote hoeveelheden rommel die ze achter laten en de vernielingen liegen er niet om. Met name in groepsverband kan het soms behoorlijk uit de hand lopen. En er is niks zo vermoeiend dan een stel pubers bij elkaar die dwars tegen alles in gaan.
De wijkorganisatie heeft in 2016 behalve de tieners ook de puberende jeugd een plek geboden in het wijkgebouw. Een eigen jeugdhonk waar ze tijdens de openingstijden konden poolen, gamen, of gewoon wat rond kunnen hangen. In de ontmoetingsruimte konden ze ook een potje darten, waar ze dagelijks gebruik van maakten. Dat hield een groot aantal jongeren aardig van de straat. Twee avonden en 1 middag per week waren er ook jongerenwerkers van Wellzo aanwezig. Daarnaast zijn deze ook regelmatig in de wijk te vinden om de jongeren te benaderen en ze in kaart te brengen.
De wijkorganisatie blijft zich inzetten voor de jeugd en zal altijd de deuren voor hen open houden om hen een plekje te geven. 

Kinderkleding / speelgoedbeurs
Het afgelopen jaar zijn de vrijwilligers van de kinderkledingbeurs weer druk bezig geweest. Nieuwe vrijwilligers met nieuwe ideeën en flink wat brainstormen heeft veel moois opgeleverd. Het zijn vaak (voor de bezoekers soms onzichtbare) kleine dingen die voor een soepel verloop van de beurs moeten zorgen. Wel is zichtbaar dat de entree voortaan aan de zijkant is en bij de kassa de uitgang waardoor er een 1-richtingsverkeer is ontstaan. Dus geen overbodige drukte meer bij de kassa!
De beurzen van afgelopen jaar respectievelijk € 138,96 en € 258,81 voor de wijk opgeleverd. Zoals altijd hebben de dames de beide beurzen weer met heel veel lol en plezier gedaan. Ze hopen ook de komende beurs weer op veel inbrengers te kunnen rekenen, zodat er weer een groot aanbod is voor de bezoekers!

Bar en bediening
De ontmoetingsruimte in het wijkgebouw werd ook in 2016 regelmatig goed bezocht. En dat is hoofdzakelijk te danken aan een aantal enthousiaste barvrijwilligers die de wijkorganisatie rijk is. Want zonder mensen achter de bar kan een wijkgebouw niet algemeen toegankelijk zijn. Wijkbewoners, en met name de jongere jeugd, maken dan ook regelmatig gebruik van het wijkgebouw als ontmoetingsplaats. In de ontmoetingsruimte zijn dartborden aanwezig die door bezoekers dagelijks worden gebruikt om een potje vrij te darten.

Darten
Er waren in 2016 twee dartteams, namelijk "Kiek them come and go" en "de Salomonszegels". Zij spelen diverse dartwedstrijden in competitieverband via de Friese Dartbond. Iedere dinsdag speelt één van de twee teams thuis in het wijkgebouw een competitie tegen een ander team. Tot 2016 werd dartteam "de Salomonszegels" gesponsord door de wijkorganisatie. Onder andere door kortingen op de subsidies, heeft het bestuur de sponsoring moeten staken. Team "Kiek them come and go" is halverwege het jaar gestopt omdat deelnemers afhaakten, onder andere vanwege werk.

Meidenclub
Na de zomervakantie is een meidenclub gestart op de dinsdagmiddag. Deze werd gelijk al zeer goed bezocht met gemiddeld 20 meiden in de leeftijd tot 13 jaar. Naast knutselen en buitenactiviteiten werden er ook informatieve films getoond, waaronder een film over loverboys.

Kinderactiviteiten
Met de lampionnenoptocht hebben maar liefst rond de 300 kindertjes meegelopen. De animo voor kinderactiviteiten is erg hoog in de wijk Aldlân. Maar die moeten dan wel worden georganiseerd door initiatiefnemers vanuit de wijk. De wijkorganisatie biedt dan graag alle ondersteuning met de middelen die zij tot hun beschikking hebben.

Topfit
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras onder leiding van mevrouw J. Kazimier gehouden. Iedere woensdagmorgen doen een aantal  dames oefeningen om fit te blijven. Behalve de oefeningen is ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk. Hoewel de groep redelijk bezet is, is er altijd nog plaats voor een actieve wijkbewoonster.

Yoga
Veronica Aukes geeft iedere donderdagochtend Yoga lessen. Deze worden door een stabiele vaste groep goed  bezocht. 

Sint Nicolaas intocht
De Sinterklaas intocht was weer een groot succes. In 2013 is de oude traditie weer in ere hersteld en dat wordt zeer gewaardeerd door de wijkbewoners. En dat was ook in 2016 goed te merken. De intocht werd dan ook massaal bijgewoond. Natuurlijk is dat ook te danken aan een groep enthousiaste vrijwilligers die er weer een groot feest van hebben gemaakt. Het bestuur heeft er voor gezorgd dat er voor de Sint en de Pieten nieuwe kleding beschikbaar werd gesteld.

Computerinloop Senioren
We sloten de cursus in het voorjaar af met een groep van ruim 8 personen die iedere dinsdag les kregen omdat er niet voldoende cursisten waren om een 2de groep te vormen. Het aantal varieert nog wel eens wat door onder anderen ziekte en vakanties. Het wordt wel als zeer prettig ervaren dat men iedere dinsdag les krijgt. Deze groep was ook weer zeer enthousiast, mede door de gezellige en ontspannen sfeer tijdens de lessen.
Het nieuwe seizoen werd ook weer met een klein ploegje gestart welke zich zoals gewoonlijk in de loop van het cursusjaar langzaam uitbreid. Het blijkt wel dat de interesse wat tanende is of dat de doelgroep langzamerhand kleiner wordt. Nu is het enthousiasme van de deelnemers er niet minder om. Als lastig wordt ervaren dat een deel van de computers en programatuur flink verouderd raakt en dat de internetverbinding niet erg stabiel is als er meerder pc’s op inloggen.

Bingo
De bingoavonden verliepen ook in 2016 zeer goed met gemiddeld 80 tot 90 deelnemers per keer, onder leiding van  Ronnie Tielenburg en Petra Soethout. Per keer werden er 10 rondes gespeeld waar in totaal 30 prijzen te winnen waren, met als hoofdprijs waardebonnen t.w.v. € 200,00. Daarnaast een verloting waar ook vele mooie prijzen te winnen waren. Mede dankzij de medewerking van Kim Sieses en Esther Meins waren de Bingoavonden een groot succes.

Bridgeclub
De club is ontstaan uit een bridge-les klasje. Iedere maandagmiddag is de zaal altijd goed bezet. Helaas moesten enkele leden ook het afgelopen jaar om gezondheidsreden afhaken. Gelukkig hebben weer nieuwe leden zich aangemeld voor deze gezellige bridgeclub. Maar er kunnen altijd nog een paar bij.

Klaverjassen
De club is het jaar goed gestart met een groep van ongeveer 34 kaarters en gemiddeld zo'n 28 spelers op een gemid­delde van 7 tafels. Dit is het gehele jaar constant gebleven. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaart­avond te hebben. Gezelligheid, want daar gaat het tenslotte om.

Salsa/Kizomba
Iedere vrijdag werd er in twee zalen dansles gegeven door Salsa Romos. De lessen in salsa en Kizomba werden zeer goed bezocht en staat ook weer voor het komende jaar in de planning.

Cursus Bijen
Wegens groot succes werd er voor de derde keer een cursus Bijen gegeven.
De onderwerpen, waar aandacht aan werd besteed waren:
De ontwikkeling van het volk(de Imme), de bouw van de bij, de koningin, de werkster, de dar, het zwermen, de behuizing van de bijen, inwinteren, de gevaren voor de bij, de bijenstal, drachtplanten.
Je maakt je eigen “cursusboek”, dus neem een schrift en schrijfgerei mee.
Naast de cursus werden er ook een aantal bijeenkomsten in het wijkgebouw georganiseerd waar diverse gasten een interessante lezing kamen geven.

Biljartclubs
Met veel genoegen biljarten oudere en wat minder ouderen wekelijks op de dinsdag en de donderdagochtend in het wijkgebouw. De heren genieten er nog steeds van en ze blijven er jong bij. Het is een gezellige club en iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. En het verplicht tot helemaal niets. Op de dinsdagavond biljart altijd een club die oorspronkelijk wijkcentrum Welgelegen als hun thuishaven had. Maar omdat deze de deuren moesten sluiten, is nu wijkcentrum Froskenburch hun stekkie geworden.
Helaas is het afgelopen jaar lid Jan Schuitmaker het biljartteam ontvallen. De biljarters zijn echter blij als er weer één of twee nieuwe leden zich willen aanmelden.

KinderBingo
Iedere maand is er op de zaterdagmiddag een KinderBingo voor de kindertjes t/m 12 jaar waar
steeds weer fantastische prijzen zijn te winnen. Er worden altijd 5 rondes gespeeld + 2 sta-bingo’s. De bingo’s worden goed bezocht door gemiddeld 50 kindertjes, afhankelijk van andere sport en spel activiteiten voor kinderen elders. Een goed draaiende activiteit dus.

Wijkkrant
Helaas heeft onze redactrise afscheid van ons moeten nemen in verband met haar eigen werkzaamheden. De overige leden proberen dat nu gezamenlijk op te vangen, maar we missen nu wel een aparte goede hoofdredactrise voor de werkzaamheden. Helaas hebben we nog niet een vervanger kunnen vinden.
De overgebleven redactie bestaat nu uit: Hoofdredactie: vacant
                                                                   Kopij en redigeren: Annie Hoekstra
                                                                   Acquisitie: Cor Scheepstra
                                                                  Logistiek en facturering: Piet Bootsma
                                                                  Lay-out: harold van der Ploeg
Wij ontvangen (gelukkig) nog steeds zeer positieve reacties over onze wijkkrant. Het aantal te bezorgen krantjes zal in het komende jaar meer worden omdat dan alle woningen van Parade 1 t/m 4 (voormalig Erasmushiem) bewoond zullen raken.

Vrouwengroep
De groep heeft, net als voorgaande jaren, weer een zeer actief jaar achter de rug.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de groep allemaal heeft gedaan.

Januari

Onder begeleiding van Katia Roussel heeft de groep een vogeltaart gemaakt voor in de wintertuin
Februari    

Rondleiding in het gebouw van Tryater.
Maart 

Van Maureen Hagenbeek heeft de groep de beginselen van het salsa dansen geleerd.
April

 Bezoeken van de Schierstins in Veenwouden.
Mei

Dagbezoek aan het eiland Texel met  bezoekje aan Ecomare.
September

Het samenstellen we het nieuwe jaarprogramma.
Oktober

Met hulp van van Marlies van den Akker maakten de dames een armband van macrame .
November

De dames bezochten het "Museum Anders" in Leeuwarden.
December

Hapjes/pakjes avond.

Ouderen
Voor de ouderen in de wijk Aldlân was er weer heel veel te doen. Yoga, Bingo, Bridge, Gym, koffieochtenden, uitjes, zwemmen, een haakclub, biljarten, wandelen enz. enz. De meeste activiteiten voor ouderen werden georganiseerd buiten het wijkgebouw, omdat de het gebouw de capaciteit niet heeft om alle activiteiten onder te brengen. Daarnaast zijn er in de wijk ook andere instellingen zoals onder andere Erasmus en Palet, die veel voor de ouderen organiseren, veelal in samenwerking met de wijkorganisatie.

Connecting Neighbourhoods
De bedoeling van Connecting Neighbourhoods was om wijkbewoners bij elkaar te brengen. De ideeën waren goed en het verhaal veelbelovend. En via de wijkorganisatie werd daar een subsidie voor aangevraagd van € 5000,00. Helaas heeft de wijkorganisatie en de buurt weinig tot niets van het project mee gekregen, behalve een barbecue en een stapel informatiefolders. € 4000,00 euro voor de initiatiefnemers. En na het lezen van het eindverslag betreffende het project, zat het bestuur toch met een groot aantal vraagtekens omtrent de te verwachte resultaten. Uiteindelijk bleek dat ze voor het hele verhaal niet alleen een subsidie van € 5000,00 hebben ontvangen van het Mienskipfonds, maar ook nog eens € 7560,00 van Keunstwurk/CH2018, waarvan € 4000,00 euro honorarium voor de initiatiefnemers.
Het bestuur heeft de wethouder en de voorzitter van het Mienskipfonds aangeraden om eerst dergelijke projecten goed te bekijken, voordat er heel veel subsidiegeld in wordt gestoken. 

Activiteiten Wijkorganisatie Aldlân 2016

Omschrijving
Doelgroep
Hoe vaak
Aantal personen per keer +
1
Bridge
Ouderen
Wekelijks
46
2
Yoga ouderen
Ouderen
Wekelijks
13
3
Improv Comedy (2 groepen)
Jong en oud
Wekelijks
14
4
Bijencursus
Jonge en oud
Wekelijks
15
5
Vrij Darten
Vanaf 12 jaar
Dagelijks
21
6
Biljarten
Ouderen
3 x per week
17
7
Gym voor ouderen
Ouderen
Wekelijks
13
8
Computerclub senioren
Ouderen
1 x per week
8
9
Meidenclub
Tieners
1 x per week
14
10
“Haak aan” (haakclub)
Dames
Wekelijks
14
11
Klaverjas voor ouderen
Ouderen
Wekelijks
24
12
Klaverjas
Vanaf 18 jaar
2 x per maand
36
13
Jongereninloop 14+
14 jaar en ouder
Wekelijks
12-20
14
Tienerinloop t/m 13 jaar
t/m 13 jaar
Wekelijks
6-22
15
West Coast Dance
Jong en Oud
Wekelijks
14-20
16
Kinderbingo
t/m 12 jaar
Maandelijks
20-40
17
Bijeenkomst over bijen
Jong en oud
Maandelijks
15-30
18
Darten competitieverband
Jong en oud
Wekelijks
22
19
Tekenen
Volwassenen
Wekelijks
13
20
Schilderen
Volwassenen
Wekelijks
13
21
TopFit dames
Dames
Wekelijks
16
22
Hiphop/Streetdance
Tot 12 jaar
Wekelijks
22
23
Jokerclub
Jong en oud
2 x per maand
8
24
Yoga
Jong en oud
Wekelijks
14
25
NOA (ondernemers bijeenkomst)
Ondernemers Aldlân
Maandelijks
20-24
26
Maatschappelijk Overleg
Organisaties
Maandelijks
10-12
27
18+ Poker
18 jaar en ouder
Maandelijks
15-22
28
Salsa Dance (2 groepen)
Alle leeftijden
Wekelijks
25-30
29
Sint Nicolaas intocht
Kinderen
Jaarlijks
800
30
Kinderkleding beurs
Wijkbewoners
2 x per jaar
100
31
Voetbal toernooi
Jeugd
Minimaal 1x per jaar
30
32
Bingo
Volwassenen
1 x per maand
70-100
33
Darttoernooi
Vanaf 14 jaar
Maandelijks
20-30
34
Sint Maarten
Kinderen
Jaarlijks
300-350
35
Kizomba dance
Jong en oud
Wekelijks
16
36
Wijkkrant
Wijkbewoners
4 x per jaar
3500
37
Leerbedrijf stagiaires
Stagiaires
6 uur per week
8
38
Kookles
16 +
Wekelijks
7
39
Vrouwengroep (diverse activiteiten)
Vrouwen 18 +
Maandelijks
16
40
Ontmoeting / Vrije inloop
Iedereen
Dagelijks
10-32
41
Drama / Gedrag therapie
Jongeren
Dagelijks
1
42
Kerstmarkt
Wijkbewoners
Jaarlijks
300
43
Kids 4 Aldlân
t/m 12 jaar
Variërend
20-100
44
Buurtservicepunt
Wijkbewoners
Variërend
1
45
Faciliteren Duurzaam Aldlân
Vrijwilligers/bewoners
1-2 x per maand
4-60
46
Faciliteren Wijkpanel
Vrijwilligers
2 x per maand
8
47
Faciliteren Buurtpreventie
Vrijwilligers/bewoners
Variërend
4
48
Faciliteren “de Zonnebloem”
Vrijwilligers/deelnemers
Maandelijks
12-70
49
Faciliteren Palet
Wijkbewoners
Wekelijks
20
50
Faciliteren Gem. bijeenkomsten
Wijkbewoners
Variërend
50
51
Faciliteren Wijkgerichte act.
Wijkbewoners
Variërend
30 of meer
52
Faciliteren div. groeperingen/organisaties
Vrijwilligers/deelnemers
1-8 x per jaar
5-15
53
Faciliteren NLP
Deelnemers
1-4 x per jaar
15
54
Faciliteren NLP 50+
Deelnemers
2 x per maand
8
55
Sjoelclub
Vrijwilligers/deelnemers
2 x per maand
8-12
56
Natuur/Moestuin onderhoud & educatie
Wijkbewoners
Variërend
8

Toekomstvisie van de wijkorganisatie
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, zeker nu er nog steeds een stijgende lijn is in het aanbod van activiteiten en de aanloop. Het bestuur vertrouwd er dan ook op dat de politiek het belang van een wijkorganisatie in een wijk inziet, en dit financieel blijft stimuleren.
Een flinke uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met Reik, de basisscholen en andere wijkgerichte sociale instellingen blijft nog steeds een streven. Ook in 2016 zijn de activiteiten flink gestegen ten opzichte van 2015, waardoor de wijkorganisatie te maken heeft met een capaciteitsprobleem.

Tot slot
De wijkorganisatie kan terug zien op een goed jaar met veel bezoekers, nieuwe activiteiten en veel externe interesse. Het gebouw was dagelijks geopend voor passanten en natuurlijk voor de deelne­mers aan activiteiten. De jeugd was het afgelopen jaar duidelijk en overvloedig aanwezig, wat natuurlijk heel veel drukte met zich mee bracht. De zalen waren constant in gebruik. Met name dankzij de enthousiaste barvrijwiligers kon het wijkgebouw regelmatig open zijn. Immers; zonder barvrijwilligers zou dat niet het geval zijn geweest, met als gevolg dat activiteiten niet door kunnen gaan en de jeugd niet in het ge­bouw terecht kan. Ter afsluiting wil ik graag na­mens het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun vaak jarenlange inzet. Want zonder hen waren de deuren van het wijkgebouw dicht geweest.

Namens het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân
Ronnie Tielenburg, secretariaat