Jaarverslag 2013

Het bestuur van de in 1985 opgerichte Stichting Wijkorganisatie Aldlân brengt hiermee verslag uit van haar werkzaamheden in 2013. De Stichting heeft als doel zoveel mogelijk cursussen en informatieve en ontspannende activiteiten voor de wijkbewoners te organiseren. Verder ondersteunt de Stichting wijk gebonden activiteiten. De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw en de activiteiten vrij toegankelijk zijn.

In 2012 vonden grote veranderingen plaats binnen de organisatie. Van veel medewerkers werd afscheid genomen, “verse” vrijwilligers welkom geheten, een nagenoeg nieuw bestuur trad aan, de banden met het Wijkpanel werden aangehaald en een brug geslagen naar het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA). Ondanks de aankondiging van de halvering van de subsidie voor 2013, werd een begin gemaakt met de vernieuwing van het wijkgebouw. De naam “de Frosk” werd, met een verwijzing naar de rijke historie van de wijk Aldlân,  vervangen door “Herberghe Froskenburch”.   
In 2013 zette de vernieuwing zich voort. Omdat het gebouw na jaren intensief gebruik behoorlijk was “uitgewoond”, zijn een aantal zalen aangepakt. In de opgeknapte ruimtes werd de conventionele verlichting vervangen door energiezuinige LED lampen. In de computerzaal zijn de digitale voorzieningen sterk verbeterd, tot tevredenheid van onder andere de oudere wijkbewoners die gebruik maken van de computerinloop. Ook is naast het wijkgebouw een terras gerealiseerd waar de jeugd op warme avonden graag even komt chillen. Het aantal bezoekers en nieuwe activiteiten is in 2013 sterk toegenomen. Dit is deels toe te schrijven aan de vernieuwde uitstraling van Wijkcentrum Froskenburch, maar helaas spelen ook andere factoren een rol. Zo heeft de crisis in de wijk Aldlân meedogenloos toegeslagen. Bewoners verloren hun baan en er staan nogal wat huizen onder water. In veel huishoudens is langzamerhand elke franje rigoureus weggeknipt en juist hierdoor ontstaat er behoefte  aan het “ouderwetse” verenigingsleven. Zo is er onder andere een nieuwe Jokerclub opgericht, is een tweede Biljartclub van de grond getild en bestaat het plan om een Sjoelgroep in de steigers te zetten. Maar is er ook een groep breiende dames die regelmatig een ochtend bijeen komt in de ontmoetingsruimte, bij een kopje koffie en een gezellig gesprek worden heel wat steken verzet.  
In vroegere eeuwen nodigde een Herberghe uit tot “een wijle rust”. Nu nodigt Herberghe Froskenburch wijkbewoners in deze stressvolle tijd uit voor  een moment van ontspanning. Een oproep waaraan steeds meer Aldlâners in 2013 gehoor hebben gegeven.

Bestuur:
Aan het eind van het verslagjaar was het be­stuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. R.D. Hoek

Secretaris:
Mevr. J. de Jong

Penn. Meester:
Mevr. E. Sienema


Het uitvoerend secretariaat werd ook in 2013 verzorgt door dhr. R. Tielenburg. Datzelfde geldt voor dhr. Y. Offringa, die de centrale boekhouding deed. In november 2013 kwam de heer P. Bootsma als aspirant-lid het bestuur versterken. Daarbij nam hij ook de functie van Coördinator Cursussen over van de heer F. IJzendoorn, die deze taak om gezondheidsredenen er niet meer bij kon doen.


2012
2013
Ingekomen Post:
41
213
Uitgaande Post:
18
72
Bestuursvergaderingen:
24
20GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS
2012
2013
Wijkgebouw per week:
514
706
Bezoekers Website per dag:
72
83
Pageviews Website per dag:
38
44

Hierin zijn niet meegeteld het aantal bezoekers bij eenmalige evenementen, zoals de burendag en het oudejaarsfestijn. Ook de Sint Maarten-optocht trok in 2013 aanzienlijk meer deelnemertjes (ongeveer 300) en het Sinterklaasfeest trok met ruim 350 een record aantal kleuters. Ook niet meegerekend zijn het aantal bezoekers dat werd getrokken door bijvoorbeeld politieke partijen belegde bijeenkomsten voor bewoners. Naast het gevarieerde aanbod van activiteiten voor bewoners wordt het wijkgebouw ook gebuikt als stembureau voor regionale, landelijke en Europese verkiezingen en door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten.  
In 2013 kreeg  het bestuur de verantwoordelijkheid (en daarbij behorende financiële middelen) voor een deel van het jongerenwerk. Dit was mede oorzaak om de zomersluiting van het wijkgebouw drastisch in te korten en openstelling van het gebouw op zaterdag. Dit heeft in 2013 meteen al geleid tot minder overlast in de wijk door jongeren. Verder is er in het wijkgebouw een Buurtservicepunt (BSP) geopend waar bewoners terecht  kunnen met vragen en problemen waarmee ze, juist in deze crisistijd, worden geconfronteerd.
Door de toename van het aantal bezoekers en de ontplooiing van nieuwe initiatieven moest het bestuur al enkele malen wisselen van vergadertijdstip, omdat elke beschikbare ruimte in beslag werd genomen door activiteiten. Een luxe probleem waar het bestuur bepaald niet ongelukkig mee is. 

Kinderkleding / speelgoedbeurs:
Ook in 2013 heeft de groep we weer met veel plezier 2 kledingbeurzen georganiseerd. Dit keer met een bijna nieuw team en de samenwerking was goed. Samen hebben ze de schouders er onder gezet en dat resulteerde in mooie omzetten.  De voorjaarsbeurs leverde voor de wijk € 302,96 op en de najaarsbeurs € 216,60.
Opvallend tijdens de voorjaarsbeurs was de grote hoeveelheid  kleding die ingebracht werd  en daarop volgend een zeer goede verkoop. Natuurlijk hopen de groep dat ook in 2014 de inbreng en verkoop weer hoog zullen zijn!

Bar en bediening:
De ontmoetingsruimte in het wijkgebouw was ook in 2013 regelmatig open dankzij een aantal enthousiaste barvrijwilligers die de wijkorganisatie rijk is. Wijkbewoners, en met name de jeugd, maken dan ook regelmatig gebruik van het wijkgebouw als ontmoetingsplaats. In de ontmoetingsruimte zijn dartborden geplaatst die door bezoekers dagelijks worden gebruikt om een potje te darten.
Wegens werkzaamheden elders, heeft beheerder Peter Veffer als vaste beheerder alle beheerstaken moeten neerleggen. Door het bestuur is toen besloten het beheer op te splitsen en te verdelen onder 3 personen. Iemand voor het financiële gedeelte, iemand voor het administratieve gedeelte en iemand die zich bezig houdt met alles betreffende de bar en de bediening. Die laatste taak heeft Ronny van IJzendoorn op zich genomen onder de noemer Coördinator Bar en Bediening. Door deze wijziging is de naam “Barcommissie” of “Beheer” komen te vervallen en is het bargebeuren dan ook “Bar en Bediening” gaan heten.

Darten:
Er waren in 2013 twee dartteams. Zij spelen onder de namen "de Frosk" en "Salomonszegels". "Salomonszegels" zijn in 2013 gepromoveerd naar de 2e divisie.
"De Frosk" speelde in de 4e divisie en zijn na de zomer gestopt wegens gezondheidsredenen. Ze houden de oefenavonden op maandagavond. De thuis en uit wedstrijden zijn op dinsdagavond.

Jeugd:
De jeugd heeft ook in 2013 weer regelmatig gebruik gemaakt van wijkgebouw als ontmoetingsplek of om een potje te darten enz.
Jeugdwerker Jens Mollema heeft samen met een stagiaire iedere woensdagmiddag een Tienerinloop. Deze werd ook het afgelopen jaar weer druk bezocht. Aldlân heeft te maken met een explosie aan kinderen die op hun jonge leeftijd het wijkgebouw al weten te vinden. Uit ervaring weet de organisatie dat dit de tieners zijn die het wijkgebouw als hun tweede huis gaan beschouwen en waarvan ook een aantal zeer zeker vrijwilligerswerk gaan doen. Helaas biedt het wijkgebouw te weinig ruimte om ze allemaal te huisvesten of een plekje te geven, waardoor ze regelmatig plaats moeten maken voor andere activiteiten die ook een plekje in het gebouw hebben.

Cursussen:
De cursussen zijn ook in 2013 weer goed bezocht. Wijkbewoners konden gebruik maken van een cursus Tekenen/Schilderen, Yoga, TopFit, Fotografie en een computerinloop voor ouderen waar velen nog steeds gebruik van maken.

Kinderactiviteiten:
Voor de kinderen was er weer erg veel te doen. Vanaf september werden er regelmatig kinderdisco’s georganiseerd waar erg veel animo voor was.
Met de lampionnenoptocht hebben maar liefst rond de 300 kindertjes meegelopen. Ook de Sinterklaasintocht werd zeer druk bezocht. De animo voor kinderactiviteiten is erg hoog in de wijk Aldlân. Voor de wijkorganisatie reden genoeg om zich extra in te zetten voor kinder/jeugactiviteiten.

Topfit:
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras onder leiding van mevrouw J. Kazimier gehouden. Iedere woensdagmorgen doen een aantal  dames oefeningen om fit te blijven. Behalve de oefeningen is ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk. Hoewel de groep redelijk bezet is, is er altijd nog plaats voor een actieve wijkbewoonster.

Computerinloop Senioren:
Het jaar begon met de 3 groepen die na de zomer 2012 gestart waren. Dezen zijn vol enthousiasme tot het einde van het cursusjaar in mei door gegaan onder begeleiding van de 4 vrijwilligers Joke, Henk, Otto en Piet. Helaas moesten we afscheid nemen van Joke en Henk; zij hadden te kennen gegeven om er na dit seizoen mee te stoppen. Beiden worden bedankt voor hun jarenlange inzet. Gelukkig hadden we op tijd al iemand bereid gevonden om ons bij te staan; en wel de heer Frank Hoekstra.
Na de zomer zijn we door een ietwat ongelukkige samenloop van omstandigheden met slechts 2 groepen gestart. Toch is er in de wijk behoefte om de eerste beginselen van het werken met een computer te willen leren. De dinsdaggroep wordt door alle drie begeleid, maar de vrijdaggroep slechts door één van ons. Een extra kracht zou wel erg welkom zijn. Niettemin wordt er door de groepen weer enthousiast gewerkt in een prettige sfeer. We konden ook starten in een geheel opgeknapte zaal; er was geschilderd, vloerbedekking gelegd, zonwering geïnstalleerd en aan de wand een grote smart-tv opgehangen die tevens gebruikt kan worden als beeldscherm voor één van de pc’s en waarop heel duidelijk e.e.a. gedemonstreerd kan worden.

Bingo:
De bingoavonden verliepen in 2013 erg goed met gemiddeld 80 tot 90 deelnemers per keer, onder leiding van  Ronnie Tielenburg en Petra Soethout. Per keer werden er 10 rondes gespeeld waar in totaal 30 prijzen te winnen waren, met als hoofdprijs waardebonnen t.w.v. € 200,00. Daarnaast een verloting waar ook vele mooie prijzen te winnen waren. Mede dankzij de enthousiaste inkoopsters Annie Schuitmaker en Carla Scholten waren de Bingo-avonden een groot succes.

Bridgeclub:
Ook het afgelopen jaar is er weer gebridged met veel plezier. De zaal was elke keer goed bezet. Gelukkig waren er weinig afzeggers. De kerst-drive was weer een succes. Deze keer hadden twee heren de prijzentafel verzorgd. Iedereen was daar goed over te spreken. Van de bijzondere momenten zijn foto’s genomen en aan de leden toegezonden.
In totaal heeft de club 26 keer een sportieve en gezellige middag georganiseerd.

Klaverjassen:
De club is het jaar goed gestart met een gemid­delde van 7 tafels. Dit is het gehele jaar constant gebleven. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaart­avond te hebben. Gezelligheid, want daar gaat het tenslotte om.

Biljartclub "de Frosk”:
Evenals vorige jaren is de competitie weer spannend verlopen. Nimmer stond vast wie er kampioen zou worden. 3 spelers stonden aan het eind van de competitie gelijk. Uiteindelijk was het gemiddelde doorslaggevend. Dhr. J. Staalstra mocht de beker weer een jaar gaan poetsen. De biljartclub gaat met zijn tijd mee. Zij mochten voor het eerst in hun  bestaan een vrouwelijke deelneemster verwelkomen. En dat hebben de biljarters geweten.  Ze maakt het de mannen erg moeilijk. Helaas moest Jan Verwey om gezondheidsredenen afhaken. De biljartclub dankt hem voor de fijne tijd die hij bij hen heeft doorgebracht. Zij hebben veel van hem geleerd. Ook het komende jaar is iedereen van harte welkom om eens de edele biljartsport te komen uitproberen, op de donderdagochtend.

Kinder Bingo:
Iedere maand is er op de zaterdagmiddag een KinderBingo voor de kindertjes t/m 12 jaar waar steeds weer fantastische prijzen zijn te winnen. Er worden altijd 5 rondes gespeeld + 2 sta-bingo’s. De bingo’s worden goed bezocht door gemiddeld 50 kindertjes, afhankelijk van andere sport en spel activiteiten voor kinderen elders. Een goed draaiende activiteit dus.

Wijkkrant:
Uiteraard moest de nieuw gevormde redactie eerst aftasten hoe het maken van een wijkkrant in full colour in z’n werk gaat. Maar met wat moeite en ondersteuning lag dan toch het eerste exemplaar op tijd in de brievenbussen. Dit mede door de inzet van de drukker en de bestaande groep bezorgers. De redactie mocht vele complimenten ontvangen over dit eerste exemplaar en dat steunde hen om vol zelfvertrouwen verder te gaan met de volgende uitgaven. Al doende kreeg men hierin meer ervaring en in de laatste uitgave van dit jaar had men het luxeprobleem om ruim in de copij te zitten. Na het 4de laatste nummer is de redactie voortvarend al weer aan de slag gegaan met de eerste uitgave van 2014.
Leuke en/of interessante verhalen, wetenswaardigheden of hobbyzijn altijd van harte welkom.

Jokerclub:
De Jokerclub heeft ook in 2013 gezellig gedraaid. Ze worden eens in de 2 weken op de woensdagavond georganiseerd voor dames en heren. Op 5 december hebben de deelnemers met een hapje en een drankje lootjes getrokken. Iedere deelnemer kreeg hierbij een surprise met gedicht en natuurlijk een chocoladeletter. Ook met Kerstjoker hebben ze gezellig met elkaar gespeeld. Er is dan altijd een 1e  2e  en een 3e  prijs te winnen.

Vrouwengroep:
De groep heeft, net als voorgaande jaren, weer een zeer actief jaar achter de rug.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de groep allemaal heeft gedaan.

Januari

Rondleiding door het oude gedeelte van het Provinciehuis.
Februari    

Trijnie Hoekstra verzorgd een avond over Amnesty.
Maart 

Intuïtief tekenen.
April

Een rondleiding door het nieuwe Provinciehuis met een prachtig uitzicht vanuit 1 van de torentjes.
Mei

Stichting Ambulance Wens verteltover "Doe een wens" voor ernstig zieke kinderen en volwassenen.
Juni

Het jaarlijkse uitje. Dit keer naar “Taman Indonesia”  in Vledder.
September

Met elkaar stellen ze het nieuwe jaarprogramma samen.
Oktober

 Demonstratie over hartreanimatie en de groep gaat zelf ook aan de slag.
November

Op een creatieve avond maakt de groep met elkaar een zeepketting.
December

Een gezamenlijk etentje bij de pizzeria in Leeuwarden.

Werkgroep Ouderen:
De werkgroep organiseren hun activiteiten in de maanden januari, februari, maart, april,
september, oktober, november en december.
In de maand mei is er altijd een dagtocht bij voldoende belangstelling. Zo ook in de maand september of oktober.
In december sluit de werkgroep het jaar traditioneel af met de Kerstmiddag incl. het Kerstbroodbuffet.
De wekelijkse activiteiten zijn: op de - maandagmiddag Volksdansen (1 groep)
Alle activiteiten worden gehouden in het Kerkcentrum de “Oase”.

De wekelijkse activiteiten waren:
Maandag
-
Een volksdansen (1 groep)
-
Yoga (2 groepjes)
Dinsdag
-
Gymclub (1 groep)
-
Klaverjasclub (1 groep)

Daarnaast waren er natuurlijk nog de vele eenmalige activiteiten.

Wijkondernemerschap (Big Society):
Allereerst een uitleg betreffende het Wijkondernemerschap in Aldlân:
Wijkondernemerschap is het delegeren van gemeentelijke taken naar wijken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Tevens het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van wijkbewoners en lokale organisaties om in hun wijk deze taken en andere taken uit te laten voeren, met als uiteindelijk doel de wijk leefbaarder en aantrekkelijker maken voor de bewoners.
Mede door de inspiratie van de heer Jim Diers, voortrekker en deskundige uit Seatle (USA) op het gebied van de Big Society, heeft het bestuur van de Wijkorganisatie Aldlân de sterke intentie om in de lijn van de gewenste koers van de gemeente Leeuwarden zich in te zetten om de gedachte van de Big Society (wijkondernemerschap) te implementeren in de wijk.
De  taken waar de wijkorganisatie zich op wil richten is het:

1.            Opbouwwerk voor ouderen
2.            Jongerenopbouwwerk
3.            Duurzaamheid
4.            Maatschappelijk overleg

In samenwerking met Welzijn Centraal, maar ook met andere partijen in de wijk (o.a. de Brede School en Reik) is de wijkorganisatie met de plannen bezig hoe het opbouwwerk voor de jongeren verder kunnen worden uitwerkt. 
Educatie, sport en ontmoeting/ontspanning zijn hierin de kernpunten. Waar de kracht ligt vanuit het gedachtegoed van de wijkorganisatie, is het preventief werken met de jeugd en zo op een gezonde en veilige manier een platform aan de jeugd te bieden en daardoor eventuele problemen te voorkomen.
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de Aldlân, waaronder het wijkgebouw, is op het moment van dit schrijven in behandeling bij de gemeente. Een vervolg wordt verwacht medio 2014.
Het wijkmanagement zal zich hier ook actief voor inzetten. De wijkorganisatie verstaat onder het wijkmanagement het maatschappelijk overleg, dat bestaat uit diverse actief maatschappelijk betrokken organisaties die zich ook in 2014 bezig gaan houden met de voorgenomen plannen.
In tijd van schrijven is Duurzaam Aldlân en een wijkpreventieteam opricht. Dat aandacht voor duurzaamheid van belang is, blijkt wel uit de belangstelling die de media daarvoor heeft. Op het moment dat dit verslag werd geschreven was RTL4 in de wijk en in het wijkgebouw aanwezig om een item over dit onderwerp te maken. Ook de wijkorganisatie heeft het wijkgebouw zuiniger gemaakt, o.a. door het plaatsen van LED verlichting. In 2014 zullen ook de overige zalen energiezuiniger worden gemaakt.

Toekomstvisie van de wijkorganisatie:
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een flinke uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met Reik en de basisscholen is een streven die een hoog prioriteitsgehalte heeft. De activiteiten zijn in 2013 wederom flink gestegen ten opzichte van 2012,  waardoor de wijkorganisatie te maken krijgt met een capaciteitsprobleem.

Tot slot:
De wijkorganisatie kan terug zien op een goed jaar met veel bezoekers, nieuwe activiteiten en veel externe interesse. Het gebouw was dagelijks geopend voor passanten en natuurlijk voor de deelne­mers aan activiteiten. De zalen waren constant in gebruik. Met name dankzij de enthousiaste barvrijwiligers kon het wijkgebouw regelmatig open zin. Immers; zonder barvrijwilligers zou dat niet het geval zijn, met als gevolg dat activiteiten niet door kunnen gaan en de jeugd niet in het ge­bouw terecht kan. Ter afsluiting wil ik graag na­mens het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun soms jarenlange inzet. Want zonder hen waren de deuren van het wijkgebouw dicht geweest.

Namens het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân:
Ronnie Tielenburg, secretariaat