Jaarverslag Wijkorganisatie Aldlan 2012

Het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân, opgericht in 1985, brengt hierbij verslag uit van haar werkzaamheden in 2012.
De Stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk informatieve activiteiten,  cursussen en daarnaast ontspannende activiteiten voor de wijkbewoners te ontplooien. Verder steunt de Stichting wijkgebonden activiteiten in de ruimste zin des woords. De organisatie kent geen lid­maatschap waardoor het wijkgebouw en haar activiteiten vrij te bezoeken zijn. 
Ook in 2012 kon de organisatie genieten van redelijk veel animo. Het aantal passanten is in de eerste helft van 2012 gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Vanaf september 2012 wisten steeds meer mensen het wijkgebouw weer te vinden, zowel jongere als oudere wijkbewoners. Ook het aantal vrijwilligers zijn de laatste maanden van het jaar behoorlijk toegenomen alsmede de activiteiten.
2012 was het jaar van de grote veranderingen. Zo is de subsidie voor 2013 gehalveerd en zijn er een aantal oudegedienden gestopt met hun werkzaamheden. Daarnaast is er op één na een compleet nieuw bestuur van start gegaan. De wijkorganisatie heeft afscheid genomen van het beheer, dhr. J. en mevr. M. van Wieren en van de bestuursleden mevr. M. van Wieren en dhr. F. ten Wolde, welke jarenlang de wijkorganisatie mede draaiende wisten te houden.
Dhr. R. Hoek en mevr. E. Sienema kwamen het bestuur versterken en vormen samen met het enige nog overgebleven bestuurslid Jelly de Jong het voltallige bestuur, dat ook in de toekomst niet groter zal zijn dan drie leden. In oktober kwam dhr. R. Tielenburg weer terug om het secretariaat op zich te nemen en dhr. P. Veffer nam het stokje over van tijdelijk beheerder dhr. D.  van der Rol.
In de zomervakantie heeft het nieuwe bestuur de ontmoetingsruimte een totale metamorfose laten ondergaan. Ook is de naam van het wijkgebouw veranderd van “de Frosk” naar “Herberghe Froskenburch”. Dit alles heeft de wijkbewoner aangespoord om het wijkgebouw opnieuw te ontdekken, met als gevolg meer bezoekers, meer deelname en meer activiteiten.
Ook is de samenwerking met het Wijkpanel behoorlijk aangesterkt en is het NOA (Netwerk Ondernemers Aldlân) nauw betrokken bij het wijkgebeuren. De goede samenwerking maakt dat de wijkbewoner de partijen weer weet te vinden en versterkt de contacten tussen wijkbewoners, organisaties en ondernemers, alsmede het stimuleren van wijkgebonden activiteiten.

Bestuur:
Aan het eind van het verslagjaar was het be­stuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
mevr. J. de Jong
2014
Vice Voorzitter
dhr. R. Hoek
2016
Penn. meester
mevr. E. Sienema
2016
Het achter de namen vermelde jaartal is het jaar waarin het bestuurslid dient af te treden, maar eventueel herkiesbaar is.


2011
2012
Ingekomen Post
59
41
Uitgaande Post
12
18
Bestuursvergaderingen
26
24GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS
2011
2012
Wijkgebouw per week
384
514
Website per dag
72
78

Hierin zijn niet meegerekent het aantal bezoekers bij eenmaligie activiteiten zoals de burendag die meer dan 1000 bezoekers heeft getrokken. Daarbij komen nog de speciale eenmalige bijeenkomsten zoals die van het CDA, de PVDA, Hoekstra makelaardij, Glasvezel aanbieders enz. die met elkaar iets van rond de 1000 bezoekers hebben gehad. Overige eenmalige wijkgerichte activiteiten hebben meer dan 2000 bezoekers opgeleverd.
Verder heeft het wijkgebouw een belangrijke functie bij calamiteiten en wordt het gebruikt als stembureau bij regionale en landelijke verkiezingen alsmede bij eenmalige door gemeente georganiseerde wijkgerichte bijeenkomsten.

Medewerkersvergaderingen:
Er zijn het afgelopen jaar twee medewerkersvergaderingen gehouden. In de vergadering van mei hebben dhr. F. ten Wolde en mevr. M. van Wieren te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Mevr. E. Sienema en dhr. R. Hoek zijn in dezelfde vergadering gekozen als nieuwe bestuursleden en vormen samen met voorzitter mevr. J. de Jong het nieuwe bestuur.

Kinderkleding / speelgoedbeurs:
De kinderkleding en speelgoed beurs heeft in 2012 weer twee mooie en zeer druk bezochte beurzen gedraaid. Er werd weer veel speelgoed ingeleverd en verkocht. De opbrengst van maart was € 1.062,65 en van oktober 
€ 1.367,65.
De werkgroep heeft in 2012 afscheid genomen van een paar medewerksters waaronder de oprichtsters van de kledingbeurs. Coby Tiemersma, Jannie Klok, Annemarie de Groot, Klasien Middel en Lotte Bais, die de financiën van de club deed. Zij hebben zich jarenlang met veel plezier ingezet om de beurs draaiende te houden. Daarvoor SUPER BEDANKT!

Barcommissie:
De barcommisie heeft het wijkgebouw ook in 2012 regelmatig open kunnen houden dankzij enthousiaste vrijwilligers. Wegens gezondheidsredenen heeft beheerder Marijke van Wieren een aantal taken overgedragen aan ass. beheerder Jouke van Wieren. In september is het beheer tijdelijk overgedragen aan Danny van der Rol en in december heeft Peter Veffer als vaste beheerder alle beheerstaken op zich genomen.
Na een aantal jaren bardiensten te hebben gedraaid hebben ook diverse barmedewerkers plaats gemaakt voor nieuwe vrijwilligers. Het bestuur heeft dan ook haar dank uitgesproken richting de vertrekkende vrijwilligers.

Darten:
Uit de Dartclub zijn twee wedstrijdteams gevormd. Zij spelen onder de namen "de Frosk" en "Salomonszegels". "Salomonszegels" speelt in de 4e divisie pool D en "de Frosk" speelt in de 4e divisie pool C. Ze houden de oefenavonden op maandagavond. De wedstrijden zijn op dinsdagavond. De teams spelen om en om thuis, dus als de ene ploeg thuis speelt gaat de andere ploeg uit.

Computerles voor Senioren:
De computerinloop was ook in 2012 een druk bezocht gebeuren en bestaat uit drie klassen. Op de dinsdag en de vrijdagochtend kunnen mensen, met name ouderen, uitleg/les krijgen over het werken met de computer. En dan met name de grondbeginselen zoals het verwerken van foto’s, het versturen en ontvangen van emails, adresboekbeheer, het werken met Word en het werken met Social Media. De behoefte om computerlessen te volgen is nog steeds erg groot en zal zeker nog een lange tijd door blijven gaan.

Burendag / Bedrijvenpresentatie:
Een absoluut hoogtepunt in 2012 was de gezamenlijke burendag en bedrijvenpresentatie in Aldlân op 21 en 22 september. Deze dagen waren een gezamenlijke inspanning van de werkgroep “Aldlân Centraal” welke bestond uit leden van het wijkpanel Aldlân, de wijkorganisatie Aldlân en het N.O.A. (Ondernemersnetwerk/LOF Aldlân). Op deze manier kwamen de diverse organisaties nader tot elkaar en lieten ook zien aan de bewoners en ondernemers van Aldlân wat gezamenlijk bereikt kan worden door een goede samenwerking.
Op 22 september werden verschillende activiteiten georganiseerd zoals een springkasteel, touwtjetrekken en schminken  voor de jongeren, muziek- en dans-evenementen, aftrap van de hernieuwde opening van het Wijkcentrum (ontmoetingsruimte) en natuurlijk een grootse presentatie van een flink aantal bedrijven uit Aldlân in een grote tent, maar ook presentaties en uitleg van onder andere:

Het Erasmushiem

De nieuwbouwplannen.
De Gemeente Leeuwarden

Drachtsterplein en aquaduct, plannen toekomst voor Aldlân.
Wijkpanel Aldlân

Introductie van project “Groen". Verder uitleg wat het Wijkpanel voor de wijk doet.
Wijkorganisatie Aldlân

Heropening ontmoetingsruimte wijkcentrum en project “verduurzamen van de wijk Aldlân in de toekomst”. Plus de vernieuwde koers en plannen van de wijkorganisatie Aldlân.
Netwerk Ondernemers Aldlân

Uitleg en presentatie van de nieuwe                       ondernemersvereniging van Aldlân en uitleg over de LOF gelden.

Vele bedrijven uit Aldlân hebben hun beste steentje bijgedragen op velerlei manieren, daarom was er meer dan genoeg eten, drinken en vertier.
Gezien de grote aantallen bezoekers en de mooie contacten die gemaakt zijn kunnen we rustig stellen dat deze dag een groot succes was en beslist voor herhaling vatbaar is.
In tijd van schrijven zijn al vele van de contacten verzilverd en is de samenwerking van de 3 organisaties voortgezet in 2013. Een voorbeeld is de gezamenlijke aanpak van de nieuwe wijkkrant voor Aldlân.
Deze dagen symboliseerden de nieuwe koers voor de wijk Aldlân, waar bouwen aan de toekomst centraal staan.

Jeugd:
De jeugd heeft weer regelmatig gebruik gemaakt van wijkgebouw. In oktober hebben ze een eigen jeugdhonk gekregen in het gebouw.
Dit hebben ze zelf helemaal geschilderd en ingericht. Ook is er een graffiti geplaatst.
Er staat een poolbiljart en een TV. De jeugd heeft nu hun eigen plekje en kunnen daar even lekker ongedwongen zichzelf zijn. Ook heeft een groep tieners regelmatig meegeholpen bij activiteiten voor de jongere kinderen. Verder werd de jeugd wekelijks bezig gehouden door een jeugdwerker. Eerst door Jeremy en later door Jens.

Cursussen:
De cursussen zijn ook in 2012 weer redelijk tot goed bezocht. Wijkbewoners konden gebruik maken van een cursus Tekenen/Schilderen, Yoga, TopFit, Ismakogie en een computerclub voor ouderen waar velen nog steeds gebruik van maken.

Kinderactiviteiten:
Voor de kinderen was er weer erg veel te doen. Vanaf september werden er regelmatig kinderdisco’s georganiseerd waar erg veel animo voor was. In december hebben een groep kinderen samen met bewoners van Erasmus Hiem kerststukjes gemaakt. Met de lampionnenoptocht hebben maar liefst rond de 200 kindertjes meegelopen. Ook de Sinterklaasmiddag werd zeer druk bezocht. De animo voor kinderactiviteiten is erg hoog in de wijk Aldlân. Voor de wijkorganisatie reden genoeg om zich ook extra in te zetten voor kinder/jeugactiviteiten.

Topfit:
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras onder leiding van mevrouw J. Kazimier gehouden. Iedere woensdagmorgen doen een aantal  dames oefeningen om fit te blijven. Behalve de oefeningen is ook het elkaar ontmoeten erg belangrijk. Hoewel de groep redelijk bezet is, is er altijd nog plaats voor een actieve wijkbewoonster.

Bingo:
De bingoavonden verliepen tot mei met niet zoveel bezoekers als voorheen. De ene keer waren er beduidend minder bezoekers dan de andere keer. Maar dat deed niets af van de gezelligheid en het enthousiasme van de bingoploeg onder leiding van Jolanda Zweijtzer. Vanaf september is een nieuwe bingoploeg gestart en heeft Ronnie Tielenburg de presentatie weer op zich genomen samen met Petra Soethout. Vanaf oktober werden de bingo-avonden goed bezocht met rond de 85 deelnemers. Er worden 10 rondes gespeeld waar in totaal 30 prijzen te winnen zijn inclusief de hoofdprijs welke bestaat uit waardebonnen t.w.v. € 200,00. Daarnaast is er een verloting waar ook mooie prijzen te winnen zijn. Mede dankzij de enthousiaste inkoopsters Annie Schuitmaker en Carla Scholten werden de Bingo-avonden weer goed bezocht.

Bridgeclub:
De bridgeclub heeft een goed jaar achter de rug. Met plezier hebben ze het hele jaar door iedere maandagmiddag gebridged met rond de 40 deelnemers. Ze hebben 4 keer een sportieve competitie gespeeld. Jan van  Boekel is in 2012 het de organisatie van de clb komen versterken in de functie van penningmeester. Daarnaast rekent hij ook de scores mee uit enz. Het aantal leden is gestegen tot 47. De club zat aan het eind van het jaar bijna aan het maximum in verband met de zaalgrootte.

Klaverjassen:
De club is het jaar goed gestart met een gemid­delde van 7 tafels. Dit is het gehele jaar constant gebleven. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaart­avond te hebben. Gezelligheid, want daar gaat het tenslotte om.

Nieuwe activiteiten:
Naast de vele huidige activiteiten zijn er vanaf september verschillende nieuwe activiteiten bij gekomen. Zo is er niet alleen een club Wargamers en een club Bordspelen bijgekomen, maar ook een fotocursus, een Remote Carclub, een kinder-discogroep, een kidsclub met de naam “Kids 4 Aldlân” en hebben de tieners een eigen jeugdhonk gekregen in het wijkgebouw.

Biljartclub "de Frosk”:
Net zoals voorgaande jaren was het weer een gezellig seizoen. Met tien leden zitten zij aan de top van hun capaciteit. Wel is er op de donderdag nog de mogelijkheid om tegen de dan aanwezige leden te komen spelen. Johan Staalstra steeg het afgelopen seizoen tot ongekende hoogte ten opzichte van de rest van de groep. Hij mocht de beker een jaar mee naar huis nemen. Ze hopen ook in 2013 heel veel biljartplezier te hebben.

KinderBingo:
Iedere maand is er op de zaterdagmiddag een KinderBingo voor de kindertjes t/m 12 jaar.
Onder leiding van Grietje Postma en Anita Sinnema zijn er iedere keer weer fantastische prijzen te winnen. Er worden altijd 5 rondes gespeeld + 2 sta-bingo’s. De bingo’s worden erg druk bezocht door gemiddeld 80 kindertjes met een uitzondering tijdens de Sinterklaasbingo. Toen waren de tafels niet aan te slepen en waren er ver over de honderd kindertjes aanwezig. Een goed draaiende activiteit dus.

Wijkkrant:
In december 2012 viel de laatste wijkkrant in de bus zoals menig wijkbewoner die kende. “Het Blauwe Krantsje”, zoals menigeen hem noemde, wordt in 2013 vervangen door een nieuw full colour exemplaar die 4 maal per jaar uit zal komen. Met de wijkkrant neemt de wijkorganisatie dan ook afscheid van Freek ten Wolde die vanaf 1995 de advertentieverwerking op zich heeft genomen. Vanaf 1996 deed hij de opmaak van de gehele krant en vanaf 2002 ook de redactie. Het drukken van de krant werd jarenlang tot eind december 2012 gedaan in het wijkgebouw, waar de krant tevens werd geraapt en geniet.
Met dhr. Ten Wolde hebben ook Martin de Groot, Wim Stekelenburg, Thea Boorsma, Meino Dijkstra, mevr. Sont en Keimpe van der Meulen in goed overleg met het bestuur besloten om te stoppen en onder andere plaats te maken voor een nieuwe redactie. Het bestuur dankt hen voor de geweldige inzet in de afgelopen jaren.

Jokerclub:
De Jokerclub heeft in 2012 gezellig gedraaid met 10 deelnemers (8 vrouwen en 2 mannen).
Tot mei heeft Alie Faber samen met Jolanda Zweijtzer de Jokeravonden eens in de 2 weken op de woensdagavond georganiseerd.
Met het vertrek van Jolanda is Alie vanaf september alleen verder gegaan. 

Vrouwengroep:
De groep heeft, net als voorgaande jaren, weer een zeer actief jaar achter de rug.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de groep allemaal heeft gedaan.

Januari

Rondleiding door het oude gedeelte van het Provinciehuis.
Februari    

Twee dochters van de bekende Friese kunstschilder vertellen over het werk en leven van hun vader.
Maart 

Bij Marty's Trend in Wirdum gaan we creatief bezig voor Pasen.
April

We bezoeken het Sichorei museum in Damwoude.
Mei

Rondleiding door het Boedistisch klooster in Hantum.
Juni

Dorpskuier Bears-Jellum-Bears.
September

Als gebruikelijk maken we met elkaar een nieuw jaarprogramma.
Oktober

Cursus ontspannen bij fysiopraktijk in Zuiderburen.
November

Gezamenlijke maaltijd bij de Plaets in Burgum.
December

Onder begeleiding van Paula Wever krijgen we allemaal een persoonlijk style advies.

Op een speciale Sinterklaasavond kregen de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje allemaal een Sinterklaaspresentje met een gedicht. Het is een gezellige club die ook in 2013 weer verder gaat met Jokeren.

Werkgroep Ouderen:
De Werkgroep Ouderen Aldlân organiseerde ook in 2012 weer een tal aan activiteiten voor de ouderen in de wijk. Omdat het wijkgebouw niet genoeg capaciteit heeft om alle activiteiten onderdak te bieden, is de werkgroep genoodzaakt om uit te wijken naar Stiltecentrum “de Oase”.

De wekelijkse activiteiten waren:
Maandag
-
Een volksdansgroep (18 deelneemsters)
-
Yoga (14 deelnemers)
Dinsdag
-
Gymclub (19 deelnemers)
-
Kaartclub (22 deelnemers)
  
De eenmalige activiteiten waren:
25 januari

Spelmiddag voor ouderen
7 maart

Een imker vertelde over zijn passie voor de bijen en het slaan van de honing.
25 april

Bloemen-bingo
10 mei

Een geheel verzorgde voorjaarsdagtocht naar het Dolfinarium in Harderwijk met 54 deelnemers
12 september

Bingo-middag
27 september

Een najaars-dagtocht naar de “Achterhoek”met een bezoek aan het  Dickens Museum in Bronkhorst. Na een voortreffelijke lunch was er een rondrit door de Liemers, het Monferland en het plaatsje Doesburg. Dit alles met 30 deelnemers.
24 oktober

Oud Hollandse spelen.
20 december

Kerstviering. Voor deze middag hadden wij de medewerking gevraagd van het gezelschap “Muziek Authentiek”  waarna afsluitend het broodbuffet volgde.

Project Big Society:
Allereerst een uitleg betreffende de Big Society (wijkondernemersschap) in Aldlân:
Big society is het delegeren van gemeentelijke taken naar wijken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Tevens het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van wijkbewoners en lokale organisaties om in hun wijk deze taken en andere taken uit te laten voeren, met als uiteindelijk doel de wijk leefbaarder en aantrekkelijker maken voor de bewoners.
Mede door de inspiratie van de heer Jim Diers, voortrekker en deskundige uit Seatle (USA) op het gebied van de Big Society, heeft het bestuur van de Wijkorganisatie Aldlân de sterke intentie om in de lijn van de gewenste koers van de gemeente Leeuwarden zich in te zetten om de gedachte van de Big Society (ook wel wijkondernemersschap genoemd) te implementeren in de wijk.
In tijd van schrijven heeft de Gemeente Leeuwarden een 5 tal wijken aangewezen, waaronder de wijk Aldlân, om een 3 jarige proef te laten plaatsvinden in het kader van dit ”wijkondernemersschap”.
De  taken, welke de wijkorganisatie wil onderbrengen in de wijk in het kader van het “wijkondernemersschap”, zijn:

1.                  Wijkmanagement
2.                  Opbouwwerk voor ouderen
3.                  Jongerenopbouwwerk
4.                  Duurzaamheid

Voor punt 3, het opbouwwerk voor jongeren, is ondertussen een budget ter grootte van
€ 15.000,00 door de gemeente Leeuwarden aan de wijkorganisatie toegewezen. In samenwerking met Welzijn Centraal, maar ook met andere partijen in de wijk (o.a. de Brede School en Tjallingahiem) is de wijkorganisatie met de plannen bezig hoe het opbouwwerk voor de jongeren verder kunnen worden uitwerkt.
Educatie, sport en ontmoeting/ontspanning zijn hierin de kernpunten. Waar de kracht ligt vanuit het gedachtegoed van de wijkorganisatie, is het preventief werken met de jeugd en zo op een gezonde en veilige manier een platform aan de jeugd te bieden en daardoor eventuele problemen te voorkomen.
Het ouderenopbouwwerk is het volgende project, maar dit behoeft nog behoorlijk wat input om de andere partijen (vooral Welzijn Centraal) op dit gebied in de lijn van de “Big Society” mee te krijgen.
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de Aldlân, waaronder het wijkgebouw, is op het moment van dit schrijven in behandeling bij de gemeente. Een vervolg wordt verwacht in het voorjaar van 2013.
Wat het wijkmanagement betreft, ook hier komt een vervolg in en zijn de voorbereidingen is volle gang.

Toekomstvisie van de wijkorganisatie:
Het bestuur ziet de toekomst bijzonder goed tegemoet. Een flinke uitbreiding van het wijkgebouw in samenwerking met Tjallinga Hiem en de basisscholen is een streven die een hoog prioriteitsgehalte heeft. De activiteiten groeien en de animo om gebruik te maken van het wijkgebouw zijn de laatste maanden enorm gestegen waardoor de wijkorganisatie te maken krijgt met een capaciteitsprobleem.
De Big Society kan hierin een grote rol gaan spelen.

Tot slot:
De wijkorganisatie kan terug zien op een jaar vol veranderingen, vertrekkende oudgedienden, nieuwe vrijwilligers en reorganisatie. Het gebouw was dagelijks geopend voor passanten en natuurlijk voor de deelne­mers aan activiteiten. Met name in de tweede helft van 2012 waren de zalen constant in gebruik. Helaas zijn er steeds moeilijker vrijwilligers te vinden voor de barwerkzaamheden. En dat is één van de belangrijkste taken in het gebouw. Immers; zonder barvrijwilligers kan het gebouw niet open zijn, met als gevolg dat activiteiten niet door kunnen gaan en de jeugd niet in het ge­bouw terecht kan. Gelukkig is dit probleem opgelost door met een ander systeem te gaan werken, wat voldoet naar ieders tevredenheid.
Ter afsluiting wil ik graag na­mens het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun soms jarenlange inzet. Want zonder hen waren de deuren van het wijkgebouw dicht geweest.

Verslag:
Ronnie Tielenburg, secretariaat