Jaarverslag Stichting Wijkorganisatie Aldlân 2011

Het bestuur van de Stichting Wijkorganisatie Aldlân, opgericht in 1985, brengt hierbij verslag uit van haar werkzaamheden in 2011.
De Stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk ontspannende en informatieve activiteiten voor de wijkbewoners te ontplooien. Daarnaast steunt de Stichting wijkgebonden activiteiten in de ruimste zin van het woord.
De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw en de daarin georganiseerde activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn.

Bestuur:
Het bestuur heeft in 2011 helaas afscheid moeten nemen van twee enthousiaste bestuursleden, de heren Bert van Hees en Ivor Hannema. Het bestuur dankt beide heren voor de prettige manier van samenwerking. De heer Peter Bleeker heeft zich inmiddels aangemeld als aspirant bestuurslid. Ondanks herhaalde oproepen in de Wijkkrant en het persoonlijk benaderen van bewoners is het bestuur er evenwel nog niet in geslaagd een nieuwe secretaris aan te trekken. Deze functie wordt momenteel tijdelijk waargenomen mevrouw Marijke van Wieren.
Ook in 2011 hebben de wijkbewoners weer gretig gebruik gemaakt van een breed aanbod aan activiteiten en cursussen. Vooral de gratis computerinloop ochtenden voor de ouderen uit de wijk zijn een doorslaand succes.
De bankencrisis die eind 2008 toesloeg en aanvankelijk met een sisser leek af te lopen, veranderde in 2011 alsnog in een Eurocrisis die zijn weerga niet kent. De miljarden bezuiniging die ons land voor de kiezen krijgt werkt uiteraard ook door op gemeentelijk niveau. Dat de gemeente genoodzaakt is drastisch te korten op de uitgaven en dat als gevolg daarvan ook de subsidie voor onder meer het wijkwerk niet buiten schot blijft, is iets waarmee het bestuur rekening hield.
Maar het ambtelijke voorstel om de subsidie aan onze wijkorganisatie per 1 januari 2013 volledig te schrappen heeft het bestuur totaal overvallen. De dreigende sluiting van de Frosk, want dat is de consequentie van het stopzetten van de subsidie, overschaduwt dan ook 2012. Uiteraard haalt het bestuur alles uit de kast om het tij te keren. Zo heeft het bestuur het College van B&W laten weten begrip te hebben voor het korten van een substantieel deel van de subsidie, maar tevens met klem bepleit de subsidie niet volledig te schrappen. Sluiting van de Frosk betekent immers dat het hart uit de wijk verdwijnt en het netwerk van vrijwilligers, dat zich belangeloos inzet voor de bewoners, voorgoed verloren gaat. Dit zou desastreus zijn voor met name de
mensen met de smalste beurs voor wie de activiteit in het eigen wijkgebouw vaak nog het enig betaalbare uitje is in deze tijd van bezuinigingen. Het is juist daarom dat het bestuur ook in 2012 doorgaat met alles in het werk te stellen om de Frosk te behouden als gastvrije ontmoetingsplek voor al onze wijkbewoners.

Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevr. J. de Jong (2014)
Penningmeester: Dhr. F. ten Wolde (2014)
Secretaris:  Vacant
Beheer: Mevr. M. van Wieren (2012)
Aspirant lid:  Dhr. P. Bleeker

Het achter de naam vermelde jaartal is het jaar dat het bestuurslid dient af te treden maar zich wel herkiesbaar kan stellen.

Ingekomen post:
2010 - 82
2011 - 59
Uitgaande post:
2010 - 36
2011 - 12
Bestuursvergaderingen:
2010 - 23
2011 - 26

Medewerkersvergadering (mwv):
In principe worden er jaarlijks 2 medewerkersvergaderingen gehouden, te weten in voor- en najaar. Onze medewerkers zijn echter meer doeners dan vergadertijgers en herhaaldelijk is het bestuur verzocht de MWV één maal per jaar te houden en wel aan het einde van het jaar. Hoewel het bestuur veel waarde hecht aan intensief contact met- en verantwoording af te leggen aan de medewerkers, is besloten aan de wens van de medewerkers gehoor te geven, zodat er ook in 2011 één MWV is gehouden en wel in april.

Vrouwengroep.
Onze groep van ongeveer 20 vrouwen heeft dit jaar de volgende activiteiten gedaan:
Januari:
Anneke D. van de bloedbank Sanquin geeft ons een lezing over de bloedbank aan de hand van dia's.
Februari:
We brengen een bezoek aan het pand van "Taarten van Tonny" Deze avond werd er door Tonny een taart voor ons gemaakt.
Maart:
Onder leiding van Bea W. hebben we van een stuk fietsband een halsketting gemaakt.
April:
Iedereen is deze avond actief bezig geweest met kleur aan de hand van opdrachten. Het tweede deel van de avond hebben we een reiki toelichting gehad.
Mei:
Dirkje S. laat ons in theorie en praktijk kennismaken met de houdingsleer Ismakogie.
Juni:
We hebben het eerste deel van de dag Viva Lavendula, een lavendelkwekerij, bezocht. s 'Middags bezoeken we de brandnetelkwekerij Brennels Buiten.
September:
Net als elk jaar maken we deze avond met elkaar het nieuwe jaarprogramma.
Oktober:
We bezoeken deze avond een door uitvaartmaatschappij Yarden georganiseerde lezing over "Beschermengelen".
November:
Alieke van K. heeft ons deze avond aan de hand van een kleuroscoop en stoffen verteld wat kleuren voor ons kunnen betekenen.
December:
Bezoek aan het R.O.C. Amuse restaurant.

Klaverjassen:
Met een frisse start zijn we in het nieuwe jaar weer verdergegaan met ons vaste team van kaartspelers. Meestal rond de 8 tafels. Dat is elke twee weken wel hetzelfde aantal.
In mei hebben we het seizoen afgesloten.
Dit hebben we gedaan op een avond waar we met zijn allen mochten aanschuiven aan een heerlijke tafel van lekkers, dat een ieder zeer goed smaakte.
In september zijn we na de grote vakantie, en de meesten lekker bruin, weer fris begonnen. Hoofdzakelijk met het zelfde aantal spelers, aangevuld met een paar nieuwe gezichten die ook wel een kaartje wilden leggen. Zoals bij iedere club, zijn er ook weer leden vertrokken. Het aantal tafels is met de nieuwe gezichten ook wel eens hoger, te weten 8 tafels. We hopen dat we dit hele seizoen op dat aantal kunnen blijven. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Topfit:
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras onder leiding van mevrouw J. Kazimier gehouden. Iedere woensdagmorgen doen een 20-tal dames oefeningen om fit te blijven. Helaas is het totaal aantal deelnemers dusdanig teruggelopen, dat er van twee groepen een is gemaakt. Behalve fit blijven, is ook het elkaar ontmoeten belangrijk. Men mag alles maar hoeft niets. Hoewel de groep heel redelijk bezet is er voor een enkele dame nog wel de mogelijkheid om deel te nemen.

Barcommissie / beheer:
De barcommissie bestaat uit 9 personen die elk een dagdeel voor hun rekening nemen voor werkzaamheden.
Dit is een leuke ploeg die ook altijd voor elkaar klaar staan mocht er eens iemand niet kunnen.

De schoonmaakploeg:
Deze bestaat uit 7 medewerkers, is iedere zondag/maandag weer paraat om de hele Frosk weer spic en span te maken.
Op zaterdag 8 januari is er een leuk medewerkersfeest geweest met muziek van Reina en Martin. Deze avond was zeer geslaagd met een ruime opkomst van alle medewerkers.
De activiteiten zoals de bridgeclub, biljarten, perkamento, tekenen, yoga, klaverjassen, computerinloop bingo en kinderbingo enz. zijn ook weer begonnen.
De zalenverhuur voor activiteiten loopt lekker. Zo hebben we Ismakogie (dit is aan je spieren werken zonder inspanning zoals met yoga) en scrapbook maken. Tjallingahiem heeft 2 dagen per week dramatherapie voor kinderen met problemen bij ons. Af en toe organiseert Tjallingghiem een playbackshow of bingo voor de kinderen in het tehuis. Ook andere instellingen weten ons gebouw voor een korte opleiding te vinden.
Dan hebben we nog een vrouwengroep die eens in de maand een leuke avond komt houden met o.a. kletsen breien een kleine bingo enz.
In februari is er een nieuwe club gestart namelijk: Jokeren (lijkt op rummikub) alleen dan met kaarten. Het is een gezellig ploegje en er is ook een beginnerstafel aanwezig voor de mensen die dit spel nog niet kennen.
In maart is ons wijkgebouw als stembureau gebruikt.
In april is de gebruikelijke voorjaarskinderkledingbeurs gehouden, welke ook weer druk bezocht werd.
De dartclub heeft elke maandagavond hun oefenavond deze is ook heel
gezellig.
Dinsdagavond zijn de dartwedstrijden.
De Frosk heeft nu 2 dartteams als het ene team thuis speelt dan kan het andere de uitwedstrijd doen.
In april is de medewerkersvergadering gehouden.
Van juni t/m augustus is het wijkgebouw
gesloten omdat in die periode er heel weinig belangstelling is. Daardoor kan er van een lekkere vakantie genoten worden om weer op te laden voor het nieuwe seizoen.
In deze periode vergadert het bestuur door maar dan om de 3 weken.
Eveneens in deze periode zijn 3 barmedewerkers geslaagd voor het examen sociale hygiëne.

Maandag 5 september is in het wijkgebouw begonnen met het nieuwe seizoen.
De biljartploeg had om een nieuw biljartlaken gevraagd. Dit hebben ze op 28 oktober gekregen tot volle tevredenheid van de biljarters.
In oktober hadden we een playbackshow en een karaoke avond gepland. Helaas was er geen belangstelling voor.
Op 4 november heeft de dartclub een moneydart georganiseerd. Die werd heel erg leuk gevonden.
Woensdag 23 november heeft het Oranjefonds in de persoon van Mevr. Jolanda Elderenbos ons een bedrag overhandigd n.a.v. van een in de wijk gevallen prijs. Dit was een waardebon ter waarde van € 3000,00.
We hoefden niet lang na te denken hoe we deze prijs zouden besteden, er wordt een nieuwe keuken voor aangeschaft.
11 november is er weer de jaarlijkse Sint Maarten optocht gehouden. Er waren dit jaar meer dan 100 kinderen die hebben meegelopen in de optocht achter het orgel van de Fam. Tolsma die ieder jaar weer bij ons komt.
Op 26 november is Sinterklaas met zijn Pieten langs geweest in de Frosk.
Natuurlijk hadden ze weer een klein cadeautje en wat lekkers voor alle kinderen.
Sint en Pieten hebben ook de kinderbingo bezocht, waar Sint even een rondje aan mee deed.
Nadat Sint weer naar Spanje is vertrokken, is de Frosk in kerstsferen gebracht, in voorzaal en achterzaal zijn kerstbomen mooi opgetuigd en is alles versierd met licht en andere versieringen.
Na de kerst het gebouw een weekje dicht om weer op adem te komen en dan te beginnen in het nieuwe jaar.

Bingo:
Zoals zij vorig jaar hebben aangekondigd, hebben de leden van de werkgroep na afloop van het seizoen afscheid genomen. De oude leden hebben in dit jaar nog 3 bingo's georganiseerd.
Een aantal jongeren van rond de twintig jaar onder leiding van een oudere hebben met ingang van het nieuwe seizoen de organisatie voortgezet. De werkgroep bestaat nu uit 6 mensen. Wij hebben dit jaar 4 bingo's mogen organiseren. Met "vallen en opstaan" is het allemaal goed gekomen. Helaas viel ons het aantal bezoekers tegen. Daarom hopen wij dat er volgend jaar meer bezoekers komen.
In plaats van de vijftig van nu dan tegen de honderd, want op zich is het bere gezellig .

Kinderbingo:
Wij hebben dit jaar 2011 een goede opkomst gehad van heel veel kinderen, gemiddeld 30/35 kinderen op elke bingo.
Dit is natuurlijk goed maar volgens ons zijn er wel meer kinderen in onze wijk, die roepen wij bij dezen op om ook te komen.
De prijzen zijn nu aangepast, dat zowel een jongen een jongensprijs kan uitzoeken en een meisje een meisjes prijs, dubbele prijzen dus en dit vinden de kinderen (en ouders) ook veel leuker.
Toch is het elke keer weer moeilijk om prijzen te vinden voor het budget dat wij hebben, maar kinderen zijn toch over het algemeen tevreden met onze prijzen.
Nu zijn er af en toe ook kinderverjaardagsfeestjes bij de kinderbingo, in plaats van naar Macdonald komen ze bij ons hun verjaardag vieren, zo kunnen de gasten ook nog een prijsje winnen.
Wilt u dit ook, dan graag op tijd doorgeven, degene die jarig is krijgt van ons ook een verrassing.
De Sinterklaaskinderbingo is dit jaar ook weer zeer geslaagd. Vanwege de grote opkomst van kinderen en ouders met ooms, tantes, opa’s en oma’s.
Langs deze weg bedanken wij de vrijwilligers voor hun maandelijkse inzet. Wij hopen op een goed jaar 2012 met nog meer kinderen.

Jokeren:
In februari kwamen enkelen op het idee om een werkgroep jokeren te starten. Het zou moeten gaan om een club voor ouderen maar zeker ook voor jongeren. Na een voorzichtig begin melden zich in het nieuwe seizoen meer deelnemers aan, zodat wij aan het eind van dit jaar nu met 13 mensen spelen die met elkaar een gezellige club vormen. Er is dit jaar 3 keer om prijzen gespeeld.
Wij hopen het volgende jaar op nog meer deelnemers, jongeren en ouderen

Cursussen:
In het nu afgesloten jaar is er verandering in het cursusaanbod gekomen. De cursus schilderen/tekenen, onder leiding van D. van der Berg, sloot in het voorjaar met 12 cursisten af. Het nieuwe seizoen begon met dit aantal.
De cursus Yoga, onder leiding van P. Foyer, had begin het jaar evenveel deelnemers als vorig jaar. Helaas heeft de cursus het laatste deel van jaar veel minder deelnemers. Sloten we het voorjaar af met 11 deelnemers, in het nieuwe seizoen zijn we op 6 deelnemers blijven steken.
Bij de cursus Naailes, onder leiding van mevrouw Herder, nam het aantal deelneemsters helaas zodanig af, dat er in het najaar niet opnieuw gestart is.
Ook de cursus "Creatief met kaarten",onder leiding van mevrouw de Boer, op dinsdagmiddag verloor cursisten. Het huidig tal deelnemers van 7 is eigenlijk te weinig om er mee door te gaan. De deze cursus 's avonds is in het nieuwe seizoen niet meer gestart..
Helaas is er weinig animo om aan nieuwe cursussen deel te nemen. Naast de cursussen van de organisatie is alleen de cursus Ismakogie doorgegaan.
De poging om een cursus Kalligrafie te starten is door te weinig aanmeldingen mislukt.

Computerinloop voor Senioren:
Januari - Mei:
In deze maanden hebben we met 4 volle groepen bestaande uit 8 deelnemers gewerkt die in september 2010 begonnen zijn.
Door ziekte van enkele deelnemers aan het einde van deze periode konden er een paar mensen die op de wachtlijst stonden geplaatst worden.
We hebben met 4 instructeurs gewerkt, waarvan er steeds 3 aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst.
Tijdens de laatste gezellige les in april hebben de deelnemers extra aandacht aan de instructeurs besteed als dank voor hun inzet tijdens de 15 bijeenkomsten.
Dat werd natuurlijk erg gewaardeerd.
Er is hard en heel gezellig gewerkt door zowel deelnemers als begeleiders.
September - December:
Door een geringere aanmelding zijn we gestart met 3
groepen en opnieuw 4 instructeurs.
Er was een Beginners groep, een Beginners- plus groep en een groep voor meer Gevorderde deelnemers.
Eens in de paar weken hebben we nu de mogelijkheid van een soort internetcafé voor deelnemers met extra vragen of problemen.
Zoals vorig jaar werd er tijdens elke bijeenkomst weer met 3 van de 4 instructeurs gewerkt.
De deelnemers krijgen bij aanvang van de 15 bijeenkomsten een flyer uitgereikt waarin te lezen valt welke thema's behandeld worden en op welke dag.
Het begin van elke les is klassikaal, waarin het thema van de betreffende bijeenkomst wordt uitgelegd, daarna drinken we koffie aan een grote tafel en na de pauze is er gelegenheid voor eigen inbreng of oefenen van de zojuist behandelde oefenstof.
De meeste mensen die zich de laatste paar jaar aanmelden nemen hun eigen laptop mee waar meestal Windows 7 op draait, zodat de oudere vaste computers in de Frosk met daarop Windows XP bijna niet meer gebruikt werden.
Het bestuur heeft daarom besloten om 4 van de 8 aanwezige oude desktop computers te vervangen door nieuwere exemplaren die met Windows 7 draaien en bovendien veel sneller zijn. Doordat ze ook meer geheugen en een grotere harddisk hebben, kon op deze computers ook het Officeprogramma gezet worden. Hierdoor zijn we weer helemaal bij de tijd.
Nu kunnen we bijna allemaal werken met Windows 7 en kan een enkeling nog steeds zijn vertrouwde XP terugvinden op de vier resterende oudere computers.
Begeleiders: Piet, Henk, Otto en Joke

Kinderkledingbeurs:
De beurzen van 2011 hebben weer naar tevredenheid gedraaid. De opbrengst van april was: € 1190,00 Van deze opbrengst is na aftrek van gemaakte kosten € 225.85 aan de wijkorganisatie afgedragen.
In oktober bedroeg de opbrengst € 1.111,95, waarvan toen na aftrek van de kosten € 234,10 aan de lijnorganisatie is afgedragen.
De werkgroep heeft inmiddels een paar keer goede versterking gehad van geweldige vrijwilligers waardoor we voorbereiding en afhandeling beter konden laten verlopen.
Sommige kledingmaten waren zo populair dat je vroeg voor de deur moest staan om een kans te maken om wat bruikbaars te vinden. Daarnaast is ook veel speelgoed verkocht. Ook nu weer dank aan mensen die hun overgebleven spullen voor het goede doel hebben achtergelaten. Daar zijn zeker weer mensen blij mee gemaakt. Dus voor de volgende keer, de zolder weer op en aanmelden via onze site: www.kledingbeurs.nl als de volgende beurs weer is aangekondigd.
Iedereen die betrokken was en is bij de beurs, bedankt!

Biljartclub "De Frosk":
Net als voorgaande jaren spelen wij met veel plezier in de Frosk. Wij spelen elke dinsdagochtend, gedurende het seizoen van september tot en met mei. Helaas heeft een lid zich om medische reden moeten afmelden. Met nog negen leden willen wij er nog graag een bij hebben. Het afgelopen seizoen is voortreffelijk verlopen. Onze kanjer Eddie Plantinga won met groots gemak de beker. Menigeen is nu op donderdag aan het oefenen om het hem toch wat moeilijker te maken. Eddie ze komen eraan dus pas op je tellen.

Bridgeclub Aldlân:
Als gewoonlijk zijn we in januari weer gezellig verder met het seizoen gegaan. Tijdens de feestelijke slotdrive op 11 april hebben we na 20 seizoenen afscheid van onze voorzitter P. Huig genomen. Wouter Miedema neemt zijn functie over. Het nieuwe seizoen is op maandag 3 oktober begonnen. Het jaar werd op 19 december met een gezellige kerstdrive afgesloten.
Het is een gezellige middagclub met zeer trouwe leden, die via 2 competities van ongeveer 6 weken om de prijzen strijden. Er zijn 6 nieuwe leden bij gekomen , wat weer een mooie aanwinst is. Helaas is er ook een deelneemster overleden. Zodoende sloten we het jaar met 32 deelnemers af Nieuwe leden om de groep wat aan te vullen zijn van harte welkom.

Darten:
Uit de 19 leden tellende Dartclub zijn twee wedstrijdteams gevormd.
Zij spelen onder de namen "De Frosk" en "Salomonszegel". "Salomonszegel" speelt in de 4e divisie pool D. "De Frosk" speelt in de 4e divisie pool C.
Ze houden de oefenavonden op maandagavond. De wedstrijden zijn op dinsdagavond. De teams spelen om en om thuis, dus als de ene ploeg thuis speelt gaat de andere ploeg uit.
Op 4 november heeft de club een moneydartavond georganiseerd.
Deze is zeer geslaagd..

Wijkkrant:
Het afgelopen jaar zijn er weer 7 edities in een oplage van 3200 kranten van de Wijkkrant Aldlân verschenen, met een gemiddelde omvang van 20 pagina's. Een krant waarin informatie wordt verstrekt over het wel en wee van de wijk Aldlân, Met daarnaast leuke en handige tips, puzzels, kleurplaten en activiteiten in de wijk worden gehouden.
Een krant die tot stand komt door ingestuurde stukken van wijkbewoners. Natuurlijk is er altijd een de vaste kern van de wijkkrant die ons voorziet van de nodige verhalen, puzzels en handige tips. Onze dank hiervoor. Een paar kranten mochten wij ons verheugen in een column van Annemieke.
Heeft u als bewoner ook leuke, grappige of informatieve verhalen, schroom niet om ons dit te mailen. Er is altijd plaats om dit te publiceren.
Al geruime tijd is de wijkkrant op zoek naar een drukker. Helaas heeft de dame die zich vorig jaar aanbood teruggetrokken. Heeft u zin en tijd om aan de wijkkrant mee te werken laat het ons weten.
Namens de redactie van de wijkkrant dank voor de medewerkers die ons voorzien van informatie, de drukker, nieters en natuurlijk de bezorgers.

Het Bestuur.