Jaarverslag Stichting Wijkorganisatie Aldlân 2001

Het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân, opgericht in 1985, brengt hierbij het verslag uit van haar werkzaamheden in 2001.
De Stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk ontspannende en informatieve acti-viteiten en cursussen voor de wijkbewoners te ontplooien. Daarnaast steunt de Stichting wijkgebonden activiteiten in de ruimste zin des woords. De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw en haar activiteiten vrij te bezoeken zijn. Ook in 2001 kon de organisatie genieten van veel animo. De interesse voor cursussen is overi-gens teruggelopen. Daarnaast is het aantal passanten, vooral op de vrijdagavond, toege-nomen. In het begin van het jaar was het weer een groot probleem om vrijwilligers te vinden om een taak op zich te nemen. Vooral mensen achter de bar zijn moeilijk te krijgen. Uiteindelijk heeft dit zich in de loop van het jaar toch weer redelijk opgelost.
Op bijna iedere bestuursvergadering kwam de verwarming van het gebouw wel eens ter sprake. Deze gaf steeds problemen met de temperaturen, waardoor sommige werkgroepen het de ene keer bloedheet hadden en de andere keer kon de jas worden aangehouden. Het bestuur was hier aan het einde van het jaar nog steeds mee bezig in samenwerking met de G.T.I.
Ook was er sprake van een op te zetten website voor de organisatie. Maar daar is het bestuur tot het einde van het jaar nog niet helemaal uitgekomen.

Drie bestuursleden, die al vanaf het begin bij de organisatie werkzaam waren, zijn gestopt. Te weten dhr. A. Alkema, die al jaren bardiensten draaide, zich inzette voor diverse activiteiten en later als ass. beheerder in het bestuur kwam. In oktober heeft hij afscheid genomen. Dhr. J. de Boer, die in 1986 het secretariaat op zich nam en dit tot een professioneel geheel maakte, vond het welletjes. Hij heeft in december als bestuurslid bedankt. Wel blijft hij de wijkkrant drukken.
Dhr. R. Tielenburg moest stoppen vanwege een te drukke baan. Sinds 1983 zette hij zich voor een groot aantal activiteiten in.
In 1990 werd hij gekozen als bestuurslid. Taken als 2e secretaris en beheerder passeerden de revue. In mei nam hij afscheid. In oktober heeft hij zich weer als bestuurslid aangemeld om de taak van dhr. de Boer als secretaris op zich te nemen.
Tussen het wijkpanel en het bestuur waren er onenigheden. Verschil van inzicht over de werkzaamheden van het bestuur gaf irritaties. We hopen dat de samenwerking in de toekomst wordt verbeterd. Tenslotte hebben beide partijen één doel; het wel en wee van de wijk Aldlân.

Bestuur:
Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: mevr. J. Zweytzer (2005)
Vice Voorzitter: dhr. K. Boontjes (2003)
Secretaris: dhr. R. Tielenburg (2002)
2e secretaris: mevr. F. Walstra (2005)
Coördinator: dhr. F. van IJzendoorn (2004)
Penn. meester: dhr. F. ten Wolde (2002)
Beheer: mevr. B. Siesses (2003)
Beheer: mevr. M. van Wieren (2004)
Algemeen lid: mevr. J. de Jong (2004)

Het achter de namen vermelde jaartal is het jaar waarin het bestuurslid dient af te treden, maar wel herkiesbaar is.

Aan het eind van het verslagjaar worden de functies van voorzitter en secretaris op interimbasis door nieuwe bestuursleden vervuld. Deze zullen op de eerstvolgende medewerkers -vergadering als zodanig aan de medewerkers worden voorgesteld.

Ingekomen Post:
2000 - 141
2001 - 150
Uitgaande Post:
 2000 - 33
2001 - 39
Bestuursvergaderingen:
2000 - 24
2001 - 25
Donaties:
2000 - ƒ 4180,00
2001 - ƒ 4070,00

Medewerkersvergaderingen:
In het verslagjaar zijn twee medewerkers-vergaderingen gehouden. Helaas werden deze, net als in voorgaande jaren heel slecht bezocht. Dat is erg jammer, want de mede-werkersvergadering (te weten: alle medewer-kers van de aangesloten werkgroepen) is het hoogste orgaan van de Stichting. Dat houdt in, dat alle medewerkers en bestuursleden de verantwoordelijkheid dragen voor de stich-ting. De medewerkersvergadering is bevoegd om het door het bestuur gevoerde beleid aan haar oordeel te onderwerpen en daarover een uitspraak te doen. De medewerkers kiezen de bestuursleden en kunnen ze ook ontslaan. Het oprichten van werkgroepen moet ook door de medewerkersvergadering goed gekeurd worden. Een medewerker is dus niet zomaar een medewerker. Ze beslis-sen ook over het eventuele aanschaffen van grote nieuwe apparaten. Het bestuur hoopt dan ook dat de medewerkers in de toekomst hun verantwoordelijkheden leren kennen, zodat de medewerkersvergadering daardoor beter zal worden bezocht dan in voorgaande jaren. Het is immers maar twee maal per jaar en naast het organiseren van activiteiten is het meedenken en het meebeslissen voor de organisatie minstens zo belangrijk.
Aan het einde van het verslagjaar telde de organisatie 102 medewerkers.

Vrouwengroep:
De vrouwengroep is in het afgelopen jaar ook weer zeer actief geweest. Hieronder volgt een overzicht van wat de werkgroep zoal heeft gedaan.

Januari:
Bezoek aan het rijksarchief te Leeuwarden.
Februari:
Rondleiding in Intratuin te Leeuwarden.
Maart:
Rondleiding in galerie Beekman te Leeuwarden.
April:
Een creatieve avond.
Mei:
Een rondleiding door het St. Anthonie gasthuis te Leeuwarden door dhr. de Lange.
Juni:
Een fietstocht van Zwolle naar Kampen. Hier heeft de groep een strandwandeling gemaakt.
September:
Het maken van een nieuw jaarprogramma.
Oktober:
Een lezing van de overgangsconsulente Carla Storm uit Aldlân.
November:
Een demonstratie van shadowpainting en het maken van kerstkaarten.
December:
Bekijken van een bioscooporgel met daarna het bekijken van de film "Nienke".

Bridgeclub:
Het jaar 2001 is voor de club weer verlopen als altijd. Goed bezocht en zeer gezellig. Met 48 leden hebben ze 26 weken in competitie verband gespeeld en 2 maal een drive gespeeld. Met kerst en aan het einde van het jaar was er voor alle deelnemers een prijs.
De pret werd regelmatig verstoord door de verwarming in de grote zaal. Door het slecht functioneren van de kachel schommelde de temperatuur ongewenst van koud naar warm en andersom. Dat maakte het stil zitten niet altijd even prettig.

Klaverjassen:
In het begin van het nieuwe seizoen heeft deze groep wat problemen gehad met het deelnemersaantal. Er waren slechts twee tafels bezet. Maar vanaf januari begon het dan toch beter te lopen. Variërend tussen de 4 en de 6 tafels. Ter afsluiting van het sei-zoen heeft de club een gezellige avond gehad. Rika Kooistra had een koud buffet verzorgd waar iedereen zeer enthousiast over was. De muzikale omlijsting van de Nederlandse Dean Martin (Jurjen Kooistra) gaf een extra dimensie aan de avond. In september bleef het deelnemersaantal op het zelfde niveau, maar een man/vrouw of 4 er bij zou beter zijn. Voor de kerstdagen heeft de club het jaar afgesloten met een gezellige avond. Een hapje en een drankje, en voor iedereen een rollade maakte de avond compleet. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaartavond te hebben. Gezelligheid, daar gaat het tenslotte om.

Kinderkledingbeurs:
In het verslagjaar zijn er, net als altijd, weer 2 kledingbeurzen geweest. De zomerkleding-/speelgoedbeurs is op 31 maart gehouden, met een opbrengst van ƒ 2679,40 waarvan ƒ 580,00 naar de wijkorganisatie is gegaan. De tweede winterkleding / speelgoedbeurs is op 22 september geweest. De opbrengst daarvan was ƒ 1887,75, waarvan de organi-satie ƒ 470,00 kreeg. De werkgroep bestond aan het einde van 2001 uit 10 enthousiaste medewerkers.

Peuterspeelzaal "de Paddepoel"
In het verslagjaar draaide de peuterspeelzaal met 4 groepen, elk bestaande uit 13 peuters. De leidsters Erna en Janny draaiden elk 2 groepen. Zij werden ieder bijgestaan door een stagiaire en door een ouder/verzorger.
De volgende activiteiten zijn in het verslag-jaar afgerond:

Maart: Ouderavond:
Dit jaar met als thema "Kind en verkeer". Het was een informatieve avond die werd gepre-senteerd door iemand van de onderwijs begeleidingsdienst GCO Friesland i.s.m. 3VO. Hier kwamen onder andere met behulp van een videoband verschillende thema's aan bod. Zoals: kinderen hebben eigen spelregels, hebben een eigen idee van de wereld en het gedrag van kinderen in het verkeer.

April: Opa "Boering" te Birdaard:
Ondanks het MKZ-gebeuren mochten ze ook dit jaar weer naar opa "Boering" toe. De peuters konden de lammetjes bekijken en aaien en natuurlijk weer pony rijden. Daarna was het tijd om even bij te komen en wat limonade te drinken.

Juni: Maken van een groepsfoto:
Met de hele klas op de foto.

Juni: Grote schoonmaak:
Ook dit jaar moest de peuterspeelzaal en de tuin met de hulp van een aantal ouders grondig worden schoongemaakt.

Juli: Kinderboerderij:
Omdat het bijna vakantie was, hoort daar voorafgaand natuurlijk een bezoekje aan de kinderboerderij bij. Op een gezellige warme zomerdag beestjes bekijken, lekker spelen in de speeltuin en natuurlijk een ijsje eten.

Oktober: Koffie-ochtend/middag:
Dit had als thema "Voorlezen, ja doen!"
Deze ochtend/middag werd georganiseerd met behulp van de bibliotheek. Er was onder
andere een verscheidenheid aan boekjes aanwezig waaruit de ouder/verzorger kon kiezen wat goed bij haar/zijn kind paste.

Oktober: Herfstwandeling:
"Bos van Ypey" Lekker wandelen in het bos, bladeren, beukenoten, denneappels enz. verzamelen, paddestoelen zoeken en daarna op de peuterspeelzaal gezellig wat eten en drinken.

November: Bezoek bibliotheek:
Tijdens de "Weken van de Peuter" in een echte grote stadsbus met de hele klas naar bibliotheek Aldlân.

November: Sint Maarten:
Een mooie lampion maken voor 11 november! Natuurlijk mochten deze even worden uitgeprobeerd op de Peuterspeelzaal.
En ook nog in het donker!!

November: Inpakavond Sinterklaas:
Er werden twee avonden georganiseerd om Sinterklaas te helpen voor het feestelijk inpakken van het Sinterklaascadeau (houten puzzels in een kistje). Het waren creatieve avonden waarin schoenendozen werden omgetoverd tot prachtige creaties, waaronder huifkarren, wiegjes, treinen, auto's enz.

December: Sinterklaasfeest:
Natuurlijk kwam Sinterklaas ook dit jaar weer persoonlijk langs in de Peuterspeelzaal samen met Zwarte Piet. Hij had voor elke peuter een leuk cadeautje en een mooie surprise meegenomen. Het was een groot feest waar ook voor Sinterklaas werd gezongen en met Zwarte Piet werd gedanst.

December: Kerst:
Met een echte mooie kerstboom in een mooi versierde Peuterspeelzaal gezellig met z'n allen zingen, kerstbrood eten en limonade drinken.

De werkgroep vergaderde dit jaar 6 keer. De "Peuterbabbel" werd 2 keer uitgegeven.

Kinderclub / Meidenclub:
In oktober is een enthousiaste groep vrou-wen gestart met twee clubjes voor de jongere jeugd. Een club voor de leeftijd van 4 tot 10 jaar en een club voor de leeftijd van 10 jaar en ouder. Maar na een aantal keren kwam men er snel achter dat kinderen vanaf 9 jaar al deel kunnen nemen aan de meidenclub. Doordat de zalen voor het nieuwe seizoen al verdeeld waren, was het voor de club moeilijk om op een vaste dag de activiteiten te kun-nen organiseren. Er zat geen regelmaat in. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ze hebben de kinderen toch leuk bezig kunnen houden met o.a. lampions maken, kleuren, Pietermutsen maken voor het Sinterklaas-feest, armbandjes gemaakt, kerstbakjes gemaakt, spelletjes gedaan en nog veel meer. De club werd goed bezocht. Een hoogtepunt was de lampionnenoptocht met Sint Maarten. 11 november is de dag........ Ja, maar wat als die dag op zondag valt? Dus voor deze keer: 10 november is de dag...... De groep had iets van 100 kinderen ver-wacht, maar dat werden er 180. Allemaal een snoepzakje, muziek erbij en daar gingen ze. Het was een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Barcommissie:
De barcommissie die het beheer van het wijkgebouw heeft, kan terug kijken op weer een goed jaar. Dit hangt natuurlijk af van het aantal bezoekers dat in het gebouw komt. Vooral op de vrijdagavond was het zeer druk met hoofdzakelijk jongeren. Over het alge-meen werd het gebouw redelijk bezocht. Toch is het jammer dat nog niet iedereen gebruik van het gebouw maakt. Bij regen en wind lijkt het ons in het wijkgebouw prettiger wachten dan buiten. Dat is dan een mooie gelegenheid om eens in het wijkgebouw binnen te stappen en daar in een warme omgeving zonder verplichtingen te gaan zitten wachten. Een kop warme koffie of thee voor Eur. 0,50 is echt niet duur.
In september zijn de beheerstaken van de heren R. Tielenburg en F. van IJzendoorn overgenomen door de dames B. Sieses- Coppy en M. van Wieren.
Er is een nieuwe cd-speler aangeschaft voor achter de bar alsmede een schrob/poets-machine voor de vloeren. Ook is een extra kassa aangeschaft voor de bar in de grote zaal. De beide beheersters zijn in het najaar gestart met een cursus horeca/sociale hygiëne. In februari 2002 zullen zij examen doen.
Het beheer verzorgde namens het bestuur een eindejaarspresentje voor alle mede-werkers. Dit keer werd hier een speciale avond voor georganiseerd. De opkomst was niet erg groot, maar het was er niet minder gezellig om. Uiteindelijk heeft iedereen die niet op deze avond aanwezig kon zijn, toch het presentje voor de kerstdagen ontvangen.
Als slot van het jaar kon iedereen op oudejaarsavond voor de allerlaatste keer genieten van een oudejaarsdrankje voor slechts 1 piek. Het was immers voor de laatste keer dat de bezoeker de vertrouwde gulden in "de Frosk" kon besteden. Om 00.30 uur was het gebouw weer open om tot in de kleine uurtjes door te feesten. Het was een geslaagde avond en zal ook zeker in 2002 terug keren. Maar hoe zal dan die 1 piek gaan heten?

Sint Nicolaas Commissie:
Ook dit jaar was het weer een zeer geslaagd feest. Gelukkig dat het Sinterklaasfeest nog steeds aanslaat in Aldlân. Het feest is in deze wijk een traditioneel feest geworden en is sinds 1978 een jaarlijks terugkerend spek-takel in de wijk. Natuurlijk kan dat niet gere-aliseerd worden zonder een bijdrage van de wijkbewoner. Dit jaar heeft de commissie via een lijstcollecte maar liefst ƒ 5854,80 (in 2000 ƒ 4.852,15) opgehaald. Het is echter wel ieder jaar weer een probleem om 38 wijkbe-woners bereid te vinden om te gaan collec-teren. Gelukkig komt het meestal op het laatste moment nog goed.

Cursussen:
Door de organisatie worden ieder seizoen diverse cursussen aangeboden, maar de interesse is niet groot. Ook in het verslagjaar was de animo niet meer zo groot.

Speel-O-Theek:
De animo voor het lenen van speelgoed is zeer sterk gedaald. Van 40 deelnemers zijn nog 9 over. Daarom heeft de werkgroep besloten om op te houden met haar activitei-ten. Na 11 jaar was op er 13 december de laatste uitleenmiddag. Deze werd bijgewoond door enkele bestuursleden.

Bingo:
De bingo-avonden werden zeer goed bezocht. Gemiddeld door rond de 85 deelnemers per avond (de zaal biedt plaats aan 100 bezoekers). De gezelligheid stond bovenaan. Er waren iedere keer veel leuke prijzen te winnen met hoofdprijzen als een vaatwasser, koelvriescombinatie e.a. Aan het einde van het seizoen heeft de bingoleider na 10 jaar bingogetallen roepen (+ 70.000 getal-len) afscheid genomen. Daarmee verdwenen ook de grapjes die zo typerend waren voor deze bingo-avonden. Maar ondanks dat gegeven bleven de vaste bezoekers ook tot het einde van het jaar trouw hun dierbare spel bezoeken. Dit mede dankzij het enthousiasme van de nieuwe spelleidster.

Rommelmarkt:
Ook in het verslagjaar is er geen rommel-markt gehouden. De reden hiervan is simpel: Geen (goede) spullen om een rommelmarkt te houden. De mensen doen tegenwoordig niet meer zoveel herbruikbare spullen weg waardoor de organisatie van een rommelmarkt moeilijker wordt.

Jeugdgroep:
De Jeugdgroep mag terug kijken op een ge-slaagd jaar. Aanvankelijk verzorgden ze een inloopavond op de vrijdag waar grotendeels eigentijdse muziek word gedraaid. Hieruit volgde een disco-avond en het bezoekers-aantal groeide. Af en toe organiseerden ze een speciale avond op de zaterdag. Een disco voor de jeugd tot 14 jaar, zonder alkoholhoudende dranken, tot 21.00 uur en daarna voor de oudere jeugd. De avonden verliepen rustig en plezierig. Vanaf septem-ber is het bezoekersaantal op de vrijdag-avond nog groter geworden. De jeugdigen komen dan vanuit de hele stad naar het wijkgebouw. Daarna gaan ze meestal met z'n allen naar de stad. De jeugdgroep hoopt het komende jaar meer activiteiten te organise-ren waarbij ze suggesties en ideeën vanuit de wijk niet uit de weg gaan.

Wijkkrant:
In 2001 verscheen de wijkkrant zeven keer. Met de activiteiten-agenda en de activiteiten- kalender kregen de wijkbewoners informatie over allerlei activiteiten in het wijkgebouw en ook elders in de wijk. Een vaste bijdrage werd steeds aangeleverd door TEKELA, schrijfster van kinderverhalen. De vaste adverteerders bleven ons ook weer trouw.
In iedere wijkkrant verscheen een verslag van de Wijkgroep Ouderen Aldlân en een enkele keer een verslagje van andere werkgroepen. Het Sint Nicolaasfeest is elke keer weer een succesvol evenement, waar uitgebreid verslag van werd gedaan. Een nieuwe activiteit was de Sint Maarten optocht, die veel deelnemertjes trok en waarvan een aankondiging en een verslag in de wijkkrant werd gedaan.
Het blijft echter moeilijk om de inhoud van de krant aantrekkelijker te maken. We missen een medewerker als dhr. de Roos (helaas overleden), die een aantal jaren terug glans aan de inhoud gaf met zijn interessante artikelen over het oude Leeuwarden. Maar ook actuele nieuwtjes uit de wijk zouden welkom zijn. Misschien dat iemand zich in het komende jaar aangetrokken voelt om eens met zoiets bezig te gaan.

Toneelgroep "Vensters":
Ook in het verslagjaar is deze groep niet tot het uitvoeren van een toneelstuk gekomen. De oorzaak is dat een aantal leden van de groep het te druk heeft met haar/zijn (vrijwil-ligers)werk. Er gaat heel wat tijd zitten in het repeteren, het uitzoeken van requisieten, en allerlei andere voorbereidingen voor er een uitvoering kan plaatsvinden.

Biljartclub "de Frosk" en "Aldlân":
Het is voor de clubs erg moeilijk om in com-petitie verband te spelen vanwege de geringe deelname. Maar de sfeer en de gezelligheid is er niet minder om. Ze blijven proberen om 55+ ers te interesseren voor deze mooie sport.

Tot slot:
Het komende jaar zal het huidige, praktisch nieuwe bestuur zich weer volledig inzetten voor de wijk en haar bewoners. Eventuele problemen in de wijk zullen worden aange-pakt en natuurlijk zal er worden gedacht aan het organiseren van een aantal nieuwe aktivi-teiten.
Ook wijkbewoners zelf kunnen een werk-groep opstarten, mits deze voor iedere wijk-bewoner toegankelijk of bedoeld is. Het bestuur is altijd bereid om hierin te steunen.
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, maar vrijwilligers zijn altijd welkom. Het is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, maar je kunt daarnaast ook een heleboel ervaringen opbouwen en je leert er veel van. Bovendien kun je op die manier jezelf inzetten voor je eigen wijk, zodat deze mede dankzij jouw hulp leefbaar, actief en mooi blijft.
Het bestuur staat altijd open voor nieuwe en innoverende ideeën. Maak daar gebruik van. Er kan nog veel meer worden georganiseerd in een wijk als Aldlân.
Rest mij nog om alle medewerkers namens het bestuur te bedanken voor hun, soms jarenlange inzet. Want zonder hen blijven de deuren van het wijkgebouw dicht.

Ronnie Tielenburg, interim-secretaris