Jaarverslag Stichting Wijkorganisatie Aldlân 2002

Het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Aldlân, opgericht in 1985, brengt hierbij verslag uit van haar werkzaamheden in 2002.
De Stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk informatieve activiteiten, cursussen en daarnaast ontspannende activiteiten voor de wijkbewoners te ontplooien. Verder steunt de Stichting wijkgebonden activiteiten in de ruimste zin des woords. De organisatie kent geen lid­maatschap waardoor het wijkgebouw en haar activiteiten vrij te bezoeken zijn. Ook in 2002 kon de organisatie genieten van veel animo. De interesse voor cursussen is helaas teruggelo­pen. Daarnaast is het aantal passanten, vooral op vrijdagavond, toegenomen. In het begin van het jaar was het een groot probleem om vrijwilli­gers te vinden die een taak op zich willen ne­men. Vooral mensen voor achter de bar zijn moeilijk te krijgen. Uiteindelijk heeft dit zich in de loop van het jaar toch weer redelijk opgelost.
Op bijna iedere bestuursvergadering kwam, net als vorig jaar, de verwarming van het gebouw wel eens ter sprake. Deze gaf steeds problemen met de temperaturen, waardoor sommige werk­groepen het de ene keer bloedheet hadden en de andere keer kon de jas worden aangehou­den. Het bestuur was hier aan het einde van het jaar nog steeds mee bezig in samenwerking met de G.T.I.
Nog steeds is er sprake van een op te zetten website voor de organisatie. Daar is het bestuur aan het einde van het jaar nog niet helemaal uitgekomen.
Tussen het wijkpanel en het bestuur is de sa­menwerking op bepaalde punten een stuk beter geworden. Zo heeft het bestuur samen met het wijkpanel de werkgroep “Aldlân in beeld” opge­start. Een werkgroep die zich bezig houdt met het tentoonstellen van kunst gemaakt door be­woners in de wijk. Wel heeft het bestuur er voor gekozen om alleen daar te gaan samenwerken waar men dit nodig acht.
In augustus is de kopieermachine op het kantoor vervangen door een KM-180 Mita voor een be­drag van E. 1887,34 incl. BTW.
Door herhaaldelijke storingen in de telefooncen­trale is deze in juni vervangen voor een bedrag van E.149,00.
In april was er voor het eerst sprake van een overname van de PSZ (peuterspeelzaal) door HWL (Hulp en Welzijn Leeuwarden). Iets waar zowel de PSZ als het bestuur niet zo op zaten te
wachten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat HWL de ruimte van de PSZ zou gaan huren. Maar daar zaten nogal wat haken en ogen aan. Er werd door het bestuur aangegeven om de zaal door HWL te laten gebruiken en niet te ver­huren. Zo zou het bestuur niet de door HWL gestelde verplichtingen hoeven te vervullen. Dit vond men niet zo’n goed idee en ging HWL uit­kijken naar een andere locatie. Dit werd een lokaal in de school “de Weide”. Overigens zou de PSZ ook niet in het wijkgebouw kunnen blij­ven vanwe-ge de strengere ARBO eisen. Gezien de goede relatie tussen het bestuur en de PSZ was het afscheid na + 25 jaar samenwerking niet leuk. In januari zal de PSZ verhuizen naar de andere locatie. Het bestuur wenst hen heel veel succes.

Bestuur:
Aan het eind van het verslagjaar was het be­stuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: mevr. J. Zweytzer (2005)
Vice Voorzitter: dhr. K. Boontjes (2003)
Secretaris: dhr. R. Tielenburg (2002)
2e secretaris: mevr. F. Walstra (2005)
Coördinator: dhr. F. van IJzendoorn (2004)
Penn. meester: dhr. F. ten Wolde (2002)
Beheer: mevr. B. Siesses (2003)
Beheer: mevr. M. van Wieren (2004)
Algemeen lid: mevr. J. de Jong (2004)

Het achter de namen vermelde jaartal is het jaar waarin het bestuurslid dient af te treden, maar eventueel herkiesbaar is.

Ingekomen Post: 
2001 - 141
2002 - 142
Uitgaande Post: 
2001 - 33
2002 - 64
Bestuursvergaderingen:
2001 - 24
2002 - 28
Donaties:
2001 - E. 1896,56
2002 - E. 1928,26

Medewerkersvergaderingen:
In het verslagjaar zijn twee medewerkersverga­deringen gehouden. Helaas werden deze, net als in voorgaande jaren heel slecht bezocht. Dat is erg jammer, want de medewerkersvergade­ring (te weten: alle medewerkers van de aange­sloten werkgroepen) is het hoogste orgaan van de Stichting. Dat houdt in, dat alle medewerkers en bestuursleden de verantwoordelijkheid dra­gen voor de stich-ting. De medewerkersverga­dering is bevoegd om het door het bestuur ge­voerde beleid aan haar oordeel te onderwerpen en daarover een uitspraak te doen. De mede­werkers kiezen de bestuursleden en kunnen ze ook ontslaan. In de MWV van 9 april is de werk­groep “Aldlân in Beeld” als zodanig toegelaten tot de organisatie. Een werkgroep die op initia­tief van het wijkpanel in samenwerking met de wijkorganisatie is opge­richt door een aantal studenten van de NHL. De groep heeft ten doel de recreatiekunst in de wijk periodiek tentoon te stellen.
De penningmeester kwam met het bericht dat de organisatie een verlies heeft geleden.
In deze vergadering werd mevr. Zweijtzer-Thomassen voorgedragen als voorzitter en R. Tielenburg als secretaris. Beiden werden door de MWV als zodanig gekozen. F. ten Wolde was volgens schema aftredend en werd herkozen.
In de MWV van 19 november is de werkgroep “Bewonersbelangen” in de organisatie van start gegaan. De groep houdt zich voornamelijk bezig met de grondvervuiling in de wijk.
Aan het einde van het verslagjaar telde de orga­nisatie 103 medewerkers.

Barcommissie:
Vanaf 1 januari moesten de barmedewerkers werken met de nieuwe prijzen vermeld in Euro’s. Dat was even wennen, maar dat ging sneller dan men had verwacht.
Het wijkgebouw werd zeer goed bezocht met name door de jeugd. Ook voor de bezoekers was het even wennen aan de Euro. Ook voor hen was het geen probleem. In de zomervakan­tie is de ontmoetingsruimte geschilderd voor een bedrag van E. 5254,88.
Voor de ontmoetingsruimte zijn er 2 stel vitrages aangeschaft voor een bedrag van E. 600,00. Om de tafels gemakkelijker te verplaatsen is er een tafeltilapparaat aangeschaft voor E. 280,00. Verder zijn de vriezer en de waterzuiger ver­vangen voor respectivelijk E. 577,00 en E. 152,00.
30 augustus is het nieuwe seizoen in­geluid met een Bingo-avond. Deze werd goed bezocht. Het was weer heel gezellig.
Het gehele jaar door waren alle zalen bezet met diverse cursussen en activiteiten. Een goed te­ken voor de wijkorganisatie. Jammer is dat het aantal barmedewerkers is teruggelopen. Om het gebouw toch open te kunnen houden is op 1 maart dhr. R. Tielenburg voor 32 uur per week aangenomen middels een gesubsidieerde I en D baan via Sportwerk Frys­lân. Dit omdat het erg moeilijk is om vrijwilligers te krijgen. Met name voor achter de bar. Hij ver­vult de bardiensten die niet invulbaar zijn en verzorgt het secretariaat.
Op 1 september is mevr. M. van Wieren even­eens via sportwerk Fryslân voor 32 uur per week aangenomen met als functie beheerder. Dit om­dat ook de beheerstaken fulltime werk zijn ge­worden waardoor het moeilijk is om hier een vrijwilliger voor te vinden.
Op zaterdag 21 september heeft de organisatie een Open dag gehouden. Wijkbewoners konden kennis maken met de aangeboden activiteiten en genieten van een kinderrommelmarkt. Daar­bij was er een groot luchtkussen voor de kinde­ren en een suikerspinkraam. Het wijkgebouw was ingericht met diverse stands van werkgroe­pen. Het gehele gebouw was versierd met prachtige schilderijen, gemaakt door bewoners van “Florastate”.
Helaas was er weinig animo voor de promotie van de cursussen. De kinderrommelmarkt, het lucht-kussen en de suikerspinkraam werden zeer goed
bezocht. ’s Avonds konden de wijkbewoners genieten van de band “C’est La Vie”, die weer een fantastisch optreden heeft verzorgt.
Op zaterdag 16 november heeft de barcommis­sie een medewerkersfeest georganiseerd met een koud buffet. Het was een welverdiende ge­slaagde avond. Immers, de medewerkers staan altijd vrijwillig klaar om de wijkbewoners van dienst te zijn met hun activiteiten. Daar meer werk in zit dan men denkt.
Tijdens een bestuursvergadering gaf mevr. B. Sieses te kennen haar beheerstaak te beeindi­gen. Wel zal ze als bestuurslid aanblijven. Mevr. M. van Wieren heeft daardoor alle beheerstaken op zich genomen. Op oudejaarsavond konden de wijkbe-woners van 17.00 tot 19.00 uur ge­nieten van een Oudejaarsdrankje. Frisdranken, wijnen en een pilsje waren voor E. 0,50 per stuk te ver­krijgen.
’s Nachts vanaf 00.30 uur kon men tot in de kleine uurtjes met z’n allen het nieuwe jaar vie­ren.

Bewonersbelangen:
In november is de groep officieel toegetreden als werkgroep van de wijkorganisatie. Daarvoor waren ze al onofficieel bezig zich in te zetten voor bewoners die op de vervuilde grond in Aldlân Oost wonen. Al een aantal jaren eerder was bekend dat de bodem verontreinigd is. Maar dat de verontreiniging zich had verspreid en steeds meer naar de oppervlakte kwam bleek pas jaren later. Dat betekent dat het voor bewo­ners met een eigen huis niet meer mohelijk is om de woning voor een redelijke prijs te verko­pen. Het belangrijkste is echter dat de huizen­kopers tijdens de koop niet op de hoogte zijn gebracht van de vervuilde grond terwijl dit wel bekend was. Immers, wie wil er op vervuilde grond wonen? De groep ging onderzoe-ken in hoeverre dit juridisch gezien was aan te pakken. Tot het eind van het verslagjaar waren ze hier mee bezig.
Er zijn diverse lucht- en bodemonderzoeken gedaan en daaruit is gebleken dat er van lucht­verontreiniging praktisch geen sprake is. De bodem is op de ene plaats meer verontreinigd dan op de andere. De groep hoopt het volgende jaar meer resultaten te behalen en zal samen met Provincie Friesland en enkele andere par­tijen het onderzoek voortzetten.

Kinderkleding / speelgoedbeurs:
De groep heeft net als anders ook dit jaar weer een voor en najaarsbeurs gehouden. De beurs werd weer goed bezocht. Dat is voor het team erg leuk. De beurs had in maart een opbrengst van E. 1058,35 en in september E. 1457,20. Voor de wijkorganisatie was er een netto op­brengst van E. 540,00 welke zal worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten. Het team dat de beurzen organiseert, is een hechte groep bestaande uit leuke gezellige enthousiaste vrouwen die met heel veel lol en plezier de acti­viteit organiseert. En…vele handen maken licht werk.

Aldlân in beeld:
De nieuwe werkgroep heeft op 22 en 23 novem­ber een expositie georganiseerd in “Florastate”. Hier waren diverse kunstwerken van bewoners uit de wijk te bewonderen. Het waren twee ge­slaagde dagen met veel bezoekers. Het is ge­bleken dat de wijk Aldlân veel kunstenaars heeft, die nu eindelijk eens de kans krijgen om hun kunstwerken aan een groter publiek te to­nen.

Peuterspeelzaal “de Paddepoel”:
Het afgelopen jaar heeft de peuterspeelzaal (PSZ) met 4 groepen gedraaid, elk bestaande uit 13 peuters. De leidsters Erna Jousma en Jannie de Dreu namen ieder 2 groepen voor hun rekening. Zij werden geassisteerd door een sta­giaire en een ouder/verzorger. Ook in het afge­lopen jaar werden een aantal activiteiten geor­ganiseerd en vonden een aantal veranderingen plaats.

Januari: Groepsindeling:
De dagdelen van de groepen veranderen. Voor zowel de ouders als leidsters was het even wennen, maar alles is goed verlopen.
Februari: Ouderavond:
Het onderwerp van dit jaar is “Peuters, lief maar lastig”. Mevr. M. Kokshoorn van het Friese Land heeft deze avond verzorgd. Aan de hand van videobeelden werden er allerlei opvoedkundige problemen besproken. Een leerzame avond!
Helaas ontving de PSZ in deze maand het trieste bericht dat “Opa” Boering was overleden. Vele jaren zijn de kinderen bij “Opa” in Birdaard geweest om de lammetjes te bekijken en pony te rijden.
Maart: Pasen:
De PSZ werd gezellig versierd in de paassfeer: er werden paaseieren geverfd, paashazen ge­maakt en er stond een versierde paastak in de PSZ. De peuters mochten zelf paasbroodjes bakken.
April: Jubileum:
Woensdag 24 april was het groot feest voor alle peuters, leidsters en ouders, want de PSZ be­stond 25 jaar! Het werd een echt kinderfeest met een optocht waarbij de kinderen prachtig ver­kleed waren. Er werden allerlei spelletjes ge­speeld, er was een ballonnenwedstrijd en een echte draaimolen! Voor iedereen was er iets lekkers. Het was een geweldige dag, zelfs het weer werkte mee.
Juni: Groepsfoto: 
Alle groepen werden weer op de foto gezet.
Schoonmaak:
De peuterspeelzaal en de speelplaats werden met de hulp van ouders grondig schoonge­maakt.
Kinderboerderij:
In de één na laatste week voor de zomervakan­tie gingen alle groepen naar de kinderboerderij. De peuters genoten van de speeltuin en alle dieren. Ook de ouders deden enthousiast mee. Tussendoor was er voor iedereen een versnape­ring.
Laatste peuterdag:
De laatste dag voor de zomervakantie maakten ze er een gezellige ochtend/middag van met lekker smullen van pannenkoeken en limonade.
Oktober: Herfstwandeling Bos van Ypey:
Lekker wandelen in het bos, bladeren, kastan­jes, dennenappels enz. verzamelen, padde­stoelen bekijken en niet te vergeten de span­nende momenten in de donkere grot. Na afloop gingen wij met z’n allen gezellig wat drinken en eten in de peuterspeelzaal.
Bezoek bibliotheek:
Tijdens de weken van de peuter gingen ze met z’n allen met een echte grote stadsbus naar de bibliotheek. Het thema was deze keer “Peuters en muziek”
November: Sint Maarten:
Er werd een mooie lampion gemaakt voor Sint Maarten! Natuurlijk mochten deze in het donker even uitgeprobeerd worden op de PSZ.
Assistent-leidster:
Per 1 november werd er op de PSZ een assis­tent-leidster benoemd. Zij heet Ilse Abma en zal iedere week aanwezig zijn. Door deze extra leidster hoeven ouders niet meer mee te helpen. De roosters worden na jaren afgeschaft.
Inpakavond:
De hulp-Pieten hebben ook dit jaar weer hun best gedaan. Op twee avonden werden er leuke surprises gemaakt in de vorm van een opberg­tonnetje. Sint had dit jaar mooie rijgkralen voor onze peuters gekocht.
December: Sinterklaasfeest:
Natuurlijk kwam Sinterklaas ook dit jaar weer persoonlijk samen met Zwarte Piet de PSZ be­zoeken. Hij had voor elke peuter een leuk ca­deautje meegenomen. Het was een groot feest waar er voor Sinterklaas werd gezongen en ge­danst.
Kerst:
Met een mooi versierde kerstboom in een mooi versierde PSZ werd er aandacht aan kerst be­steed. Voor de vakantie werd het jaar afgesloten met een gezellig kerstontbijt, de laatste keer in het wijkcentrum.

Het einde van het jaar was een drukke periode voor de leidsters en de werkgroep. De peuter­speelzaal werd overgenomen door Stichting HWL (Hulp en Welzijn Leeuwarden). Een gevolg hiervan was, dat ze gingen verhuizen naar de openbare school “de Weide”, Raaigras 28.
De werkgroep en leidsters vergaderden zeven keer in het afgelopen jaar en er werd twee keer een Peuterbabbel uitgegeven.

Sint Nicolaascommissie:
Op 30 november heeft een totaal nieuwe com­missie het Sinterklaasfeest georganiseerd. Dit keer zonder de aankomst per boot. Hierover waren de meningen verdeeld. Maar dat nam niet weg dat het een geslaagde dag werd. De stoet kwam praktisch door de gehele wijk en eenmaal aangekomen per koets bij het wijkcentrum, maakte de Sint even tijd vrij om met de kinderen op de foto te gaan. In de middag werden de kin­deren getrakteerd op een goocheloptreden en ’s avonds was er voor de oudere kinderen in de wijk een Pietendisco. De commissie kan terug kijken op een geslaagde dag, die mede mogelijk werd gemaakt door de donaties van de wijkbe­woners met een totaalopbrengst van E. 3184,05.

Cursussen:
De cursussen verlopen redelijk. Perkamento wordt nog steeds goed bezocht, evenals teke­nen/schilderen en de naaiclub. Ook bloemschik­ken en de computercursus mochten genieten van veel enthousiaste deelnemers. Engelse en Franse les werd er niet meer gegeven, omdat er geen animo meer voor was.

Jeugdgroep:
De jeugdgroep houdt zich voornamelijk bezig met een inloopavond op vrijdagavond. Deze avond komen er bezoekers van diverse leeftij­den, die uit verschillende wijken komen. Af en toe heeft de groep een speciale avond georga­niseerd op zaterdagavond. Maar de vrijdag­avond werd het drukst bezocht. Een enkele keer is er gefouilleerd, hierop kwamen diverse reac­ties. Veel bezoekers gaf het een veilig gevoel, maar er waren ook bezoekers die het maar niets vonden. Zeker niet in een wijkcentrum. Toch is het de bedoeling om er mee door te gaan. De groep heeft ook geprobeerd om andere activi­teiten te organiseren. Helaas was daar praktisch geen animo voor. De jeugd is moeilijk warm te krijgen voor iets anders dan een disco-avond.

Bingo:
De bingoavonden verliepen in het begin van het jaar moeizaam. In het algemeen waren er min­der bezoekers.De ene keer waren er beduidend minder bezoekers dan de andere keer. Maar dat deed niets af van de gezelligheid. Dhr. R. Tielenburg heeft de presentatie weer overgeno­men van mevr. M. van Wieren waardoor zij weer deel kon nemen aan de avond zelf. Wel bleef zij de organisatie en de prijsinkopen doen.
In september heeft er een kleine verandering plaats gevonden. Tot dit seizoen kreeg men een van tevoren bepaalde prijs, nu kan men een prijs uitzoeken van de desbetreffende tafel. Voor de hoofdprijs kan men kiezen uit twee prijzen. Dit kwam de opkomst ten goede. Vanaf september werden de bingo-avonden, mede door de nieuwe opzet, weer goed bezocht met rond de 85 deelnemers.

Toneelgroep “Vensters”:
In september is de groep weer gestart met een nieuw toneelstuk. Dit keer een eigen stuk ge­schreven door dhr. R. Tielenburg
voor 10 spelers. De repetities verliepen met zeer veel lol. De groep hoopt het stuk in maart 2003 op te kunnen voeren in “Zalen Tivoli” Het is wel jammer dat de groep niet altijd compleet is bij de repetities.

Drukkerij:
Dhr. J. de Boer heeft weer zeven maal de wijk­krant gedrukt in onze eigen drukkerij. Een tijdro­vend en saai werkje. Met vier personen werd de wijkkrant klaar gemaakt voor verspreiding. Het drukken, rapen en nieten van de in totaal 3360 wijkkranten per keer vergde meestal drie â vier volledige dagen vrijwilligerstijd. Natuurlijk waren er in het afgelopen jaar de nodige defecten aan de Risograph (een veredelde stencilmachine). Maar dankzij de inzet van dhr. de Boer waren die problemen weer snel opgelost.
Naast de wijkkrant werden de “Peuterbabbel” voor de PSZ gedrukt en diverse formulieren en verslagen gedrukt.

Bridgeclub:
Het afgelopen jaar was niet veel anders dan 2001. Met 48 leden hebben ze 26 weken in competitie gespeeld. Daarnaast hebben ze met kerst en aan het einde van het jaar een drive gespeeld. Er was voor alle deelnemers een prijs. In 2001 had de groep erg veel last van de ver­warming. Het was altijd te warm of te koud. In het afgelopen jaar verliep dit naar alle wens. De leiding van de groep bedankt het stichtingbe­stuur voor alle medewerking in het afgelopen jaar.

Klaverjassen:
De club is het jaar goed gestart met een gemid­delde van 4 tafels. In de loop van het jaar vari­eerde de bezetting van 4 tot 6 tafels. Ter afslui­ting van het seizoen heeft de club een gezellige avond gehad. Rika Kooistra heeft een koud buffet verzorgd waar iedereen zeer enthousiast over was. In september bleef het deelnemers­aantal op hetzelfde niveau, maar een man/ vrouw of 4 er bij zou welkom zijn. Voor de kerst-dagen heeft de club het jaar afgesloten met een gezellige avond. De club hoopt ook het volgende jaar weer om de twee weken een gezellige kaart­avond te hebben. Gezelligheid, daar gaat het tenslotte om.

Biljartclub "de Frosk" en "Aldlân":
De werkgroep “de Frosk” bestaat momenteel uit 8 leden, die in principe iedere dinsdagochtend aanwezig zijn teneinde deel te nemen aan de clubcompetitie. De donderdagochtend, welke wordt gebruikt als training, wordt gemiddeld be­zocht door 2 leden welke echter met plezier en overgave oefenen. In verband met ernstige me­dische problemen was de penningmeester, Jan Schouten, niet meer in staat de club te bezoe­ken. Zijn taak werd overgenomen door J. v.d. Waart.. Ook dit seizoen werd twee maal, zoals gebruikelijk met kerst en pasen een gezellige ochtend aangeboden, waarbij ook enkele prijs­jes worden weggeven. De uitslag van de club­competitie luidt als volgt:
1e W. Wiarda, 2e W. Hoest en 3e J. Verweij. De werkgroep wordt gekenmerkt door kameraad­schap.
Het is echter voor de clubs erg moeilijk om in competitie verband te spelen vanwege de ge­ringe deelname. Maar de sfeer en de gezellig­heid is er niet minder om. Ze blijven proberen om 55+ ers te interesseren voor deze mooie sport.

Wijkkrant:
Na ruim een jaar lang de voorpagina met opval­lende bouwwerken uit de wijk gesierd te hebben is men van plan om in 2003 terug te gaan naar de prent van het wijkcentrum. De redactie had het idee dat ze alle bijzondere bouwwerken wel zo’n beetje getoond heeft. Het afgelopen jaar is de wijkkrant zeven maal uitgebracht. In deze kranten zoals gebruikelijk de verhalen van TEKELA en de aankondigingen van de Werk­groep Ouderen Aldlân. Sinds het voorjaar ver­zorgt mevrouw van den Bogaard de rubrieken huishoudtips, puzzelen en recepten. Daarnaast zijn er verslagen van eenmalige activiteiten als de Sint Maartenoptocht en het Sint Nicolaas­feest gepubliceerd. Uiteraard werd door het be­stuur melding gemaakt van wat er zoal in de wijkorganisatie speelt.
Genoopt door privé omstandigheden hebben een aantal bezorgers hun bijdrage aan de wijk­krant moeten beëindigen. Gelukkig hebben we andere mensen bereid gevonden om hun taak over te nemen, waarvoor onze hartelijke dank! Redactielid van der Meulen is, na jaren, aan het eind van het jaar opgehouden met zijn werk als redactielid. Daarvoor in de plaats hebben me­vrouw M. Kleinveld en de heer M. de Groot zich aangemeld om te helpen bij het samenstellen van de krant. Wat ons ontbreekt zijn mensen die interviews kunnen houden en verslagen kunnen maken van verschillende gebeurtenissen in de wijk. Ook verhalen over leuke en bijzondere ge­beurtenissen van wijkbewoners zijn van harte welkom.

Kinder, Meiden en Jongensclub:
In 2002 zijn een aantal vrijwilligers gestart met een jongensclub. In het begin viel de opkomst tegen, maar in de loop van het jaar kwamen er steeds meer jongens de club bezoeken. Door meer reclame te maken hoopt de groep meer deelnemers te krijgen. Helaas hadden we het afgelopen jaar nogal wisseling van vrijwilligers. Maar gelukkig hebben twee vaders zich als vrij­williger aangemeld om de club te helpen runnen.
Er is veel mooi en goed materiaal aangeschaft zoals verf, lijm, karton en papier. Hiermee kun­nen de kinderen zich naar hartelust vermaken. Alle clubs hebben uitstekend gedraaid. De op­komst van de Kinderclub was zeer goed. + 28 kinderen kwamen de club per keer bezoeken. De meiden-club telde ook ongeveer 28 kinderen per keer.
In april heeft de club een Bingo georganiseerd. Dit was een groot succes met bijna 100 kinde­ren. In december is er weer een bingo georgani­seerd. Met 35 kinderen viel de opkomst hier wat tegen.

Vrouwengroep:
De groep heeft, net als voorgaande jaren, weer een zeer actief jaar achter de rug.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de groep allemaal heeft gedaan.
Januari: Oda Volleburg van Well uit Deurne geeft een lezing over Nelson Mandela.

Februari:
O.l.v. Milka Olivier- v.d. Heide uit Har­lingen hebben ze sieraden gemaakt van ge­neeskrachtige stenen. Ook heeft ze een uitleg gegeven over de werking van de stenen.
Maart:
Dhr. W. Beijerinck geeft een lezing over eco-producten en heeft hierover een video laten zien.
April: 
In deze maand kreeg de groep een rond­leiding in het verzorgingstehuis “de Hofwijck”.
Mei:
De groep bracht een bezoek aan een zeer uitgebreide tentoonstelling buiten en binnen met de naam “La Lanka”. Een galerie en beeldentuin in Tijnje.
Juni: 
Op Ameland kreeg de groep een rondlei­ding / excursie op het “Oerd” o.l.v. iemand van het natuurcentrum. Daarnaast hebben ze een fietstocht over het eiland gemaakt.
September:
Het maken van een voorlopig jaar­programma voor 2002-2003.
Oktober:
Binnenhuisarchitect Dirk de Jong houdt een lezing over zijn beroep.
November:
Marja Hoefsmit heeft de groep laten zien wat boodschappen ons over ons zelf kun­nen vertellen.
December:
Het maken van een kerststukje.


Tot slot:
De wijkorganisatie kan terug zien op een ge­slaagd jaar. Het gebouw was dagelijks geopend voor passanten en natuurlijk voor de deelne­mers aan activiteiten. De zalen waren constant in gebruik, waardoor het bestuur haar vergade­ringen soms zelfs in de biljartzaal moesten hou­den. Helaas zijn er steeds moeilijker vrijwilligers te vinden voor de barwerkzaamheden. Dat is één van de belangrijk-ste taken in het gebouw. Immers; zonder barvrij-willigers kan het gebouw niet open zijn, met als gevolg dat activiteiten niet door kunnen gaan en de jeugd niet in het ge­bouw terecht kan. Gelukkig heeft dit probleem zich in het afgelopen jaar wel weer opgelost, maar dat gaat met steeds meer moeite.
Ter afsluiting wil ik graag na­mens het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun, soms jarenlan-ge, inzet. Want zonder hen waren de deuren van het wijkgebouw gesloten.

Ronnie Tielenburg, secretaris