Jaarverslag Stichting Wijkorganisatie Aldlan 2010

Het bestuur van de Stichting Wijkorganisatie Aldlân, opgericht in 1985, brengt hierbij verslag uit van haar werkzaamheden in 2010. De Stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk ontspannende en informatieve activiteiten voor wijkbewo­ners te ontplooien. Daarnaast steunt de Stichting wijkgebonden activiteiten in de ruimste zin van het woord. De organisatie kent geen lidmaatschap waardoor het wijkgebouw ‘De Frosk’ en de daarin georganiseerde wijkgebonden activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn.

Bestuur:
Het bestuur heeft in 2010 gesprekken gevoerd met meerdere kandidaat-bestuursleden, maar dit heeft alleen in twee gevallen tot resultaat geleid. Met enige tevredenheid constateert het bestuur dat de wijkbewoners graag gebruik maken van een breed aanbod aan activitei­ten en cursussen in het Wijkgebouw. In het kader Wijkidee heeft de organisatie in april een groots opgezette voorjaarsbraderie gehouden. Op de markt een paar kermis attracties waaronder een draai- en zweefmolen, die erg in trek waren. Veel standhouders en veel particulieren die diverse artikelen aanboden. In een feesttent zongen een paar oud wijkbewoners voor de bezoekers. De dag werd besloten met een feestavond door Hollandse artiesten. Het bestuur kan terugzien op een zeer geslaagde dag. Op de in april gehouden medewerkervergadering zijn de heren I. Hannema en B. van Hees tot algemeen bestuurslid gekozen.

Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevr. J. de Jong (2010)
Secretaris: Dhr. B. van Hees (2014)
2e secretaris: Dhr. I. Hannema (2014)
Penn. meester: Dhr. F. ten Wolde (2010)
Beheer: Mevr. M. van Wieren (2012)

Het achter de naam vermelde jaartal is het jaar dat het bestuurslid dient af te treden maar zich wel herkiesbaar kan stellen.

Ingekomen post:
2009 - 90
2010 - 79
Uitgaande post: 
2009 - 36
2010 - 31
Bestuursvergaderingen:
2009 - 23
2010 - 23

Medewerkervergadering (mwv):
In 2010 is één medewerkervergadering gehouden op 28 april. Als gewoonlijk werden de jaarverslagen vastgesteld en goedgekeurd. Tijdens deze vergadering werden de heren I. Hannema en B. van Hees als bestuursleden gekozen. Helaas heeft dhr F. van IJzendoorn in begin van het jaar wegens ziekte afscheid moeten nemen. Een tweede medewerkervergadering is, bij gebrek aan onderwerpen, niet georganiseerd.

Vrouwengroep:
Januari:
Deze avond hadden we de gast­spreekster Miriam van der Zee-Santos. Zij kan gelaatlezen. Ze leerde ons de verschillende vormen van gezichten “lezen” in de vorm van yin yan.
Februari: 
In ongeveer een uur tijd leerde Apa ons de beginselen van het Djembe-trommelen.
Maart:
Drs. Corry Nicolay van “Kleurrijk Friesland” vertelde deze avond over het spanningsveld van vrijheid voor vrouwen in kleurrijk Friesland en de grenzen van democratie en mensenrechten. Corry is predikant interreligieuze communi­catie, feministe en intercultureel schrijfster.
April:
Onder leiding van Marty’s trend uit Wirdum maken we een paasstuk.
Mei: 
Ria Becherer en Trix Wybenga vertellen aan de hand van een Power Point presentatie meer over Shiatsu. Na de pauze konden we kiezen uit een handmassage of stoelmassage.
Juni:
Op ons dagje weg gingen we dit keer naar het Kameleondorp Terhorne en brachten we een bezoek aan het Douwe Egberts museum in Joure. De dag sluiten we af met een bbq in Terhorne.
September:
Met elkaar stellen we het programma nieuwe seizoen samen.
Oktober:
We bezoeken in twee groepen de Tropische kas in Beetsterzwaag.
November:
Hilda Snippe verteld naar eigen ervaring meer over het hebben en gebruiken van een KNGF blinden- geleidehond.
December:
Receptenavond met na afloop een film.


Klaverjassen:
Na een frisse start in het nieuwe jaar zijn we weer begonnen met ons vaste team van kaartspelers. Meestal rond de 7 tafels. Dat is elke twee weken wel het zelfde aantal. In mei hebben we het seizoen afgesloten met een laatste avond waar we met zijn alle mochten aanschuiven aan een heerlijke tafel van lekkers, wat een ieder zeer goed smaakte.
In september zijn we na de grote vakantie, en de meesten lekker bruin, weer fris begonnen. Hoofdzakelijk met het zelfde aantal spelers, aangevuld met een paar nieuwe gezichten die ook wel een kaartje wilden leggen. Zoals bij iedere club, zijn er ook weer leden vertrokken. Het aantal tafels is met de nieuwe gezichten ook wel eens hoger, te weten 8 tafels. We hopen dat we dit hele seizoen op dat aantal kunnen blijven. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd.


Darten:
Aan het eind van het jaar spelen op maandag­avond een man of 15, en een paar dames, een spelletje darten. Dit deels voor de gezelligheid en deels als training. De club wordt door een team van 5 darters vertegenwoordigd op de competitieavonden van de Friesche Dart Bond, waar wij spelen in de 4e klas. We zijn een klas gepromoveerd. Wij vallen onder de categorie gemiddelde darters, in een poule van 12 teams staan we op de 7e plaats. We doen deze competitie met veel plezier. In de Frosk beschikken wij over 6 dartbanen , d.w.z. er kunnen best nog een aantal darters op maandag­avond bij, u bent allen van harte welkom.

Topfit:
Deze activiteit wordt in de gymzaal bij basisschool De Weide aan het Raaigras ge­houden. Iedere woensdagmorgen doen een aantal dames oefeningen om fit te blijven. Behalve fit blijven, is ook het elkaar ontmoeten belangrijk. Men mag alles maar hoeft niets. Hoewel de groep heel redelijk bezet is er voor een enkele dame nog wel de mogelijkheid om deel te nemen.

Barcommissie/beheer:
Maandag 4 januari is de Frosk weer open gegaan.
Darters, biljarters, klaverjassen, tekenen en schilderen, vrouwenclub, yoga, naailes, bridge, bingo en kinderbingo en andere beginnen weer. Op dinsdagavond zijn er wedstrijden van het darten. Zaterdag 20 maart is een kledingbeurs gehouden welke druk werd bezocht. Zaterdag 17 april is de eerste voorjaars­markt gehouden. Het weer werkte perfect mee, het was tenminste droog en het zonnetje scheen zelfs. We hadden een flink aantal standhou­ders. Er was een kleine kermis Verder waren de dieren van de kinderboerderij weer aanwezig en was er een rommel­markt voor grote en kleine mensen. Daarnaast konden de mensen luisteren naar artiesten, die de longen uit hun lijf zongen. ’s Avonds is er nog een feestavond gehouden met diverse artiesten. Eind mei heeft de Frosk de deuren weer gesloten. Omdat het wereldkampioen­schap voetballen er aan kwam, hebben we besloten om de Frosk toch open te stellen. Met name om de jeugd het voetballen te laten kijken. Dit is zeer op prijs gesteld. Binnen en buiten was de Frosk dan ook leuk versierd. Op zaterdag 28 augustus was er het 25 jarig bestaan van het wijkgebouw de Frosk. Het bestuur heeft hiervoor een receptie voor genodigden gehouden. 30 augustus ging de Frosk weer open voor een nieuwe seizoen. Voor zaterdag 18 september was er een feest voor alle wijkbewoners gepland om het feit te vieren dat de Frosk 25 jaar. bestond, helaas viel dit in het water doordat er geen aanmeldingen voor de activiteiten waren die we gepland hadden. Erg jammer, we hadden leuke dingen op het programma staan. Zaterdag 9 oktober was er weer een kledingbeurs, die goed werd bezocht. Op 11 november was er weer de St. Maartenoptocht. Kinderen uit de wijk konden weer achter het orgel aan door de wijk lopen met hun mooie lampions. Het regende en waaide stevig maar de kinderen waren er toch maar. Echte bikkels zijn het. Na afloop gingen ze met een zak lekkere snoep naar huis. Na veel vragen van de jeugd is het poolbiljart weer terug geplaatst waar weer gretig op gespeeld werd. Op zaterdag 27 november heeft Sinterklaas met zijn Pieten het wijkgebouw bezocht. Daarnaast heeft hij een bezoekje gebracht bij de kinderen van de kinderdisco. Sinterklaas heeft toen even een rondje bingo gedraaid al vond hij dit wel moeilijk, maar hij heeft zich er goed door heen geslagen. De kinderen werden op pepernoten en een chocoladeletter getrakteerd. Na de Sinterklaas is de Frosk weer in kerstsferen gebracht. Altijd weer een leuke tijd met die lichtjes en kerstbomen. Na de kerst even een weekje dicht om weer even op krachten te komen voor het nieuwe jaar. Er zijn aan het van dit jaar 15 barmede­werkers. Iedereen heeft een eigen dagdeel. De schoonmaakploeg bestaat uit 7 personen. Zij maken iedere week op maan­dagochtend De Frosk weer spic en span. Al met al het was weer een leuk jaar.

Kinderbingo:
Wij hebben dit jaar 2010 een opkomst van heel veel kinderen gehad. Gemiddeld 30/35 kinderen op elke bingo. Dit is natuurlijk goed maar volgens ons zijn er wel meer kinderen in onze wijk die roepen wij bij dezen op om ook te komen. De prijzen hebben wij aangepast, dat zowel een jongen een jongensprijs kan uitzoeken en een meisje een meisjes­prijs, dubbele prijzen dus en dit vinden de kinderen (en ouders) ook veel leuker. Toch is het elke keer weer moeilijk om prijzen te vinden voor het budget dat wij hebben, maar kinderen zijn toch over het algemeen tevreden met onze prijzen. Nu zijn er af en toe ook kinderverjaardagsfeestjes bij de kinderbingo, in plaats van naar Macdonald komen ze bij ons hun verjaardag vieren, zo kunnen de gasten ook nog een prijsje winnen. Wilt u dit ook dan graag op tijd doorgeven, degene die jarig is krijgt van ons ook een verrassing. Kom allemaal dit jaar ook weer en dan gaan wij ook gewoon weer door. Ook wil ik langs deze weg onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet elke maand, zoals: Freek voor het drukken van de Flyers, Jan de Leeuw en Sietske Bleeker en het barpersoneel natuurlijk, ook de mensen die na afloop van elke kinderbingo het afgelopen jaar ons bijgestaan hebben. Wij hopen op een goed jaar 2011 met meer kinderen.

Cursussen:
In het nu afgesloten jaar is er geen verandering in het cursusaanbod gekomen. De cursus schilderen/tekenen sloot in het voorjaar met 12 cursisten af. Het nieuwe seizoen begon met dit aantal. De cursus Yoga had evenveel deelnemers als vorig jaar. Bij de cursus Naailes nam het aantal deelneemsters helaas af. Ook de cursus Creatief met kaarten op dinsdag­middag verloor cursisten. Op dinsdagavond is er voor Creatief met kaarten nog volop ruimte voor nieuwe cursisten. Helaas is er weinig animo om aan nieuwe cursussen deel te nemen. Naast de cursussen van de organisatie is alleen de cursus Ismakogie doorgegaan.

Bingo:
De Bingo werd ook dit jaar weer redelijk bezocht. Ondanks dat er meerdere Bingo’s in Leeuwarden zijn, die ook goed bezocht worden, mochten we niet klagen. De nieuwe boekjes vielen goed in de smaak bij de mensen, zo konden ze alle ballen die genoemd werden wegstrepen, en hoefden ze niet meer 10 ballen te wachten voordat ze weer wat konden wegstrepen. Met 2 pauzes tussen de bingo door nemen ze ook het rookbeleid goed op in de Frosk. Bij deze ook een dank aan Gerrie Koopmans en Klaske Mulder die ons altijd na afloop van de bingo uit eigen beweging helpen met opruimen. Wat aardig in tijd scheelt. Als bingoploeg hebben we besloten om in mei 2011 te stoppen. We gaan het nog een jaartje doen en zullen in de tussen tijd om ons heen kijken voor een nieuwe bingoploeg. We hebben dit besloten ivm drukte in baan en andere bezigheden. Het is ook wel leuk om na 3 jaar weer eens nieuwe mensen met nieuwe ideeën en prijzen voor de bingo te krijgen.

Computerinloop:
Hoe dichter de vakantie naderde des te kleiner de groepen werden. Dit is bijna een jaarlijks fenomeen en deze keer konden we het ook niet uit de reservelijst aanvullen. Maar enthousiasme is er toch niet minder om. Voorafgaande aan het begin van het seizoen zijn we weer als begeleiding een paar keer bij elkaar geweest om een aantal veranderingen in de tweewekelijkse bijeenkomsten aan te brengen. De indeling van beginners en gevorderden was deze keer erg lastig; tevens waren er een paar cursisten die we gevraagd hebben om hun plaats af te staan voor echte beginners, daar deze mensen met kop en schouders boven de rest uit staken en er best al een redelijke wachtlijst was. Hierbij hebben we onze doelstelling wat sterker aangehouden in verband met het grote aanbod van cursisten. De doelstelling die we hanteren is als volgt: Senioren kennis laten maken met de Personal Computer (PC). Het aanreiken van de beginselen van het werken met het besturingssysteem Windows, tekstverwerken, email (bijlagen verwerken en opslaan) en internet met als doel het zelfstandig werken met een PC in de thuissituatie. Ook deze keer hebben we elke bijeenkomst voorzien van een thema, waar we in het eerste gedeelte klassikaal over praten en mee aan de slag gaan. Hierna volgt een korte koffiepauze en na de pauze is er ruimte voor meer individuele interesse of vragen. Dit beviel ons het vorige cursusjaar goed. Zoals gebruikelijk is er voor iedere groep ook weer een flyer met de cursusdagen, thema’s en huisregels gemaakt. In oktober zijn we gelijk met 4 volle groepen van start gegaan. Door sterke wisseling in deelnemers (ziekte, etc.) konden we helaas de door ons gewenste indeling van beginners en gevorderden niet zo goed handhaven wat uiteraard met lesgeven vaak erg lastig was. We zullen ons voor het volgende cursusjaar eens moeten beraden om wat meer lesstof op papier voor de cursisten vast te leggen. We kregen hierover meerdere vragen.Er is een poging gedaan om de printer sneller te maken door er eerst bij een computer een groter geheugen in te zetten, maar dit resulteerde niet in het beoogde resultaat. (als de processor de langzaamste schakel is helpt bijzetten van geheugen niet). Dit is aan het bestuur door gegeven. Maar het enthousiasme onder de deelnemers was er niet minder om; mede omdat wij het ten alle tijden bovenal ook gezellig willen houden zodat men er met plezier naar toe gaat. Hopelijk kunnen de ziek gemelde mensen het volgende seizoen wel weer meedoen. Op naar het vijfde seizoen van de
Computerclub.

Biljartclub "De Frosk":
Al vele jaren is onze biljartclub een gezellige en vrolijke groep. Zonder ledenverlies met zelfs nieuwe talentvolle aanwas. Iedereen komt op dinsdagochtend en velen zelfs op Donderdag naar de Frosk. Het oefenen op de donderdag geeft vele goede resultaten. Het te behalen moyenne stijgt en dat is verheugend ondanks dat het een leuk spelletje blijft. Het nieuwe jaar gaan wij met tien leden tegemoet. Het afgelopen seizoen was Johan Staalstra de winnaar van de wisselbeker. Wij hopen nog veel plezier aan onze hobby in de Frosk te kunnen beleven.

Kledingbeurs Aldlân:
Met onze werkgroep bestaande uit zo'n 10 personen hebben we in 2010 weer 2 kledingbeurzen gehouden in wijkcentrum De Frosk. De opbrengst van de zomerbeurs van 20 maart had een totale opbrengst van € 1.383,05. De winterbeurs, gehouden op 9 oktober had een totale opbrengst van € 1.105,00. Bij de beurs in oktober viel op dat er niet veel vraag was naar de kleine kleding­maatjes, waardoor veel leuk spul bleef liggen. Misschien komt daar de volgende beurs verandering in! Dankzij het nieuwe aanmeldingssysteem via onze website www.kledingbeursaldlan.nl hebben we de aanmeldingen gemakke­lijker kunnen verwerken dan andere jaren. Bedankt voor uw medewerking aan dit nieuwe systeem. Maarten Klok wordt bedankt voor het ontwikkelen ervan. Hij heeft hier met zijn studiegenoten meerdere weken hard aan gewerkt! Hopelijk tot de volgende beurs,

Bridgeclub Aldlân:
Begin januari zijn we weer gezellig van start gegaan. We probeerden met stukjes in de wijkkrant dit te verbeteren, maar dat had tot nu toe maar 1 paar meer als resultaat. Op 12 april was er een leuke slotdrive. Het nieuwe seizoen is op maandag 4 oktober begonnen. Het jaar werd op 20 december met een gezellige kerstdrive afgesloten. Het is een gezellige middagclub met zeer trouwe leden, die via 2 competities van ongeveer 6 weken om de prijzen strijden. Het ledental liep ook dit jaar weer wat terug, omdat er van deze vooral oudere groep, leden wegvallen. 16 paren (32 leden) zijn er nog. Nieuwe leden om de groep wat aan te vullen zijn van harte welkom.

Wijkkrant:
We zijn alweer begonnen met een nieuw jaar voor de wijkkrant. Een krant waarin informatie wordt verstrekt over het wel en wee van de wijk Aldlân, leuke en handige tips, puzzels, kleurplaten en activiteiten in de wijk. Een krant die tot stand komt door ingezonden stukken van wijkbewoners. Ook het komend jaar hebben wij van onze wijkbewoners hulp nodig. Natuurlijk is er altijd een vaste kern van columnisten van de wijkkrant die ons voorziet van de nodige verhalen, puzzels en handige tips. Onze dank hiervoor. Heeft u als bewoner ook leuke, grappige of informatieve verhalen, schroom niet om ons dit te mailen. Er is altijd plaats om dit te publiceren. Omdat een van onze drukkers in de loop van het jaar te kennen gaf aan het eind met dit werk te stoppen, hebben we om drukkers gevraagd. Hierop is door een dame gereageerd en heeft inmiddels een krant helpen drukken. Maar nog een drukker geeft de mogelijkheid om beurten de krant te drukken. Heeft u zin om aan de wijkkrant mee te werken laat het ons weten. We hopen ook het komend jaar weer met een goed gevulde en informatieve krant voor u klaar te staan! Namens de redactie van de wijkkrant een dank voor de medewerkers die ons voorzien van informatie, de drukkers, "rapers", nieters en natuurlijk de bezorgers die de krant bij u bezorgen.

Het bestuur.