Activiteiten door en voor bewoners.


Stichting Wijkorganisatie Aldlân heeft als doel het ondersteunen van sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten ten behoeve van een verantwoord leefklimaat in de wijk Aldlân. De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het laten organiseren van activiteiten en zo nodig het subsidiëren daarvan. De wijkorganisatie draait dan ook geheel op initiatieven vanuit de wijk. Iedere activiteit die wordt aangeboden wordt dan ook niet door de wijkorganisatie georganiseerd, maar door wijkbewoners en mensen die de wijkbewoner iets hebben te bieden. Een groep vrijwilligers houdt daarvoor het Wijkcentrum Aldlân draaiende. Ook u kunt gebruik maken van het wijkgebouw, mits uw activiteit niet besloten is, maar wijkbewoners de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan eenmalige of terugkerende activiteiten bedoeld voor kinderen, tieners, volwassenen, ouderen of voor alle leeftijden.  >Ik wil iets doen voor de wijk

Wijkcentrum Aldlân wil een andere richting inslaan..
In het begin van dit jaar werd de wijk Aldlân via de wijkkrant op de hoogte gebracht van een tijdelijke sluiting van het wijkcentrum in de avonduren. Het proces om te komen tot een nieuwe aanpak voor een "ander" wijkcentrum kost wat meer tijd dan wij hadden ingeschat. 
Om een goede indruk te krijgen van hetgeen er leeft- en speelt in de wijk heeft het bestuur, in afstemming met het Wijkpanel Aldlân, het Netwerk Ondernemers Aldlân en de gemeente Leeuwarden, veel gesprekken gevoerd met in de wijk actieve partijen. De partijen waar mee gesproken is waren oa de basisscholen, de seniorenvoorzieningen in de wijk, de wijkagent, de huisartsen en het sociaal wijkteam. Tijdens die gesprekken werd oa ingegaan op de huidige plek van het wijkcentrum en de ideeën over een andere toekomst voor het wijkcentrum. Na de zomervakantie komen wij uitgebreid terug op de indrukken die deze gesprekken bij ons hebben achtergelaten. Maar wij willen u ook niet onthouden welke punten/onderwerpen ons het meeste opvielen. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het redelijk goed gaat met de wijk. Maar ook dat er een aantal punten spelen die meer aandacht vragen. Ook van ons wijkcentrum Froskenburch. Wij noemen enkele punten zoals de toenemende armoede in delen van de wijk, de groeiende kloof tussen arm en rijk, achterstanden in de ontwikkeling van kinderen, verwaarlozing- en een slechte conditie van kinderen, verveling- en eenzaamheid onder senioren, het toenemend alcoholgebruik onder senioren, de vraag naar mogelijkheden van dagbesteding in de eigen wijk en de wens om meer- en beter samen te werken met alle in de wijk actieve partijen. 
Wij zijn bezig om al deze en meerdere punten op een rij te zetten en ook te bekijken wat de mogelijkheden van ons wijkcentrum zijn om in die problematiek een positieve rol te vervullen. We bespreken bijvoorbeeld ook of het jongerenwerk in de wijk en in het wijkcentrum anders en beter kan en hoe het wijkcentrum een rol kan spelen bij het voorkomen en oplossen van genoemde problemen. 

Direct na de zomervakantie willen we met alle partijen waar we mee hebben gesproken om de tafel om onze bevindingen, ideeën en voorstellen te bespreken. En daarna gaan we onze nieuwe aanpak voorleggen aan de hele wijk. U krijgt, zoals we dat nu in kunnen schatten, eind september/begin oktober een uitnodiging voor de presentatie van onze plannen. Wij vragen uw begrip en ook uw samenwerking. Mocht u mee willen denken- en doen aan een vernieuwd wijkcentrum dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen op het e-mailadres secretariaat.aldlan@gmail.com
Met vriendelijke groet, het bestuur van Wijkcentrum Aldlân.